Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2181(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0062/2014

Indgivne tekster :

A8-0062/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0081

Vedtagne tekster
PDF 351kWORD 61k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EFG-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0062/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Polen har indsendt ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat om økonomisk EGF-støtte som følge af 1 079 afskedigelser, 829 hos Fiat Auto Poland og 250 hos 21 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, hvoraf 777 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne, som følge af et fald i produktionen på Fiat Auto Poland S.A.'s anlæg i Tychy ("Fiat's anlæg i Tychy"), der ligger i provinsen Slaskie i Polen, i referenceperioden fra den 21. januar 2013 til den 21. maj 2013;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Polen dermed er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de polske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 29. juli 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 16. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 10. november 2014;

3.  glæder sig over, at de polske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 21. januar 2013, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  bemærker, at den europæiske bilindustri siden 2007 har mistet markedsandele, idet den europæiske produktion af personbiler i 2007 tegnede sig for 32,2 % af den globale produktion, hvorimod den i 2012 udgjorde 23,2 %; fremhæver endvidere, at mens produktionen i EU-27 faldt med 7 % fra 2011 til 2012, så steg det globale produktionsniveau med 5,3 % i samme periode; understreger, at situationen var endnu værre på nationalt plan, hvor produktionsmængden faldt med næsten en tredjedel i 2012 i forhold til 2011-niveauet;

5.  er således enig med Kommissionen i, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy og hos underleverandørerne er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen; understreger, at virkningen af globaliseringen er blevet forværret af virkningen af den finansielle krise, som har reduceret salget af nye personbiler i Unionen til det laveste niveau, siden man begyndte at indsamle data;

6.  bemærker, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy forventes at få en negativ virkning på regionen, da de tidligere ansatte hos Fiat Auto Poland og virksomhedens leverandører udgør 10 % af alle arbejdsløse personer, der bor i dette område;

7.  påpeger, at arbejdsløsheden i Slaskie er steget siden 2011; bemærker endvidere, at antallet af arbejdstagere, der mellem 2011 og 2012 er ramt af kollektive afskedigelser, næsten er fordoblet;

8.  bemærker, at bilindustrien indtil videre har været genstand for 21 EGF-ansøgninger, hvoraf tolv var baseret på handelsrelateret globalisering, og de øvrige ni var baseret på krisekriteriet;

9.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 777 afskedigede arbejdstagere: uddannelse og uddannelsesomkostninger, iværksætterkurser, uddannelsesstipendier, praktikophold og stipendier, omkostninger ved praktikophold, intervention, tilskud til selvstændig virksomhed, incitamenter til ansættelse;

10.  bemærker, at tildeling af støtte til start af egen virksomhed (op til 4 995 EUR pr. arbejdstager) er betinget og knyttet til den selvstændige erhvervsvirksomheds succes; påpeger, at denne betingelse ikke bør afholde deltagere fra at ansøge om denne støtteforanstaltning;

11.  bemærker, at gennemførelsen af de individuelle tilbud var afsluttet ved udgangen af 2013, og at det af de foreløbige data fremgår, at 269 personer deltog i 313 forskellige aktiviteter inden for rammen af pakke, og at 219 personer har fundet beskæftigelse som følge af den ydede støtte;

12.  bemærker, at det af de foreløbige data fremgår, at de samlede omkostninger til gennemførelsen af de individuelle tilbud var betydeligt lavere end skønnet på grund af det lavere antal af arbejdstagere, der deltog;

13.  fremhæver, at på trods af at færre arbejdstagere deltog i tilbuddet, fremgår det af de foreløbige data, at antallet af arbejdstagere, der er omfattet af pakken, og som stadig er indskrevet på arbejdsformidlingen, ligger på 85, hvilket viser, at størsteparten af de arbejdstagere, der blev ramt af afskedigelserne i Fiat Auto Poland har fundet beskæftigelse;

14.  glæder sig over, at Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog i forberedelsen af ansøgningen om EGF-støtte og over dets rolle i forbindelse med fastlæggelsen af pakken med projektaktiviteter;

15.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima; erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må samfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.  ser med tilfredshed på, at der blandt andre foranstaltninger er indgreb, der specifikt er rettet mod gruppen af arbejdstagere over 50 år, der udgør en betydelig del af modtagerne; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

18.  fremhæver den store andel ældre og personer med lave kvalifikationer, der er berørt af afskedigelserne, og som udgør henholdsvis 18,7 % og 62,6 %; opfordrer til, at der tages særligt hensyn til disse to grupper, og at der træffes særlige EGF-foranstaltninger specifikt målrettet dem;

19.  finder, at de seks arbejdstagere, der har kroniske helbredsproblemer eller er handicappede kan have særlige behov, når det drejer sig om at give dem individualiserede tilbud;

20.  glæder sig over, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling er blevet og fortsat vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til EGF-foranstaltninger;

21.  bemærker, at Fiat Auto Poland den 20. december 2012 indgik en aftale med fagforeningerne, hvorved de fastsatte kriterier, der skulle anvendes til at udvælge de arbejdstagere, der ville blive afskediget, og de blev enige om de incitamenter, der skulle gives til arbejdstagere, der besluttede at forlade virksomheden frivilligt;

22.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de polske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/41).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik