Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2181(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0081

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 473kWORD 77k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0062/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ από την Επιτροπή καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι και για τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από 1 079 απολύσεις, εκ των οποίων 829 στην επιχείρηση Fiat Auto Poland και 250 σε 21 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, ενώ 777 εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα, απολύσεις που συνδέονται με τη μείωση της παραγωγής στη μονάδα της Fiat Auto Poland S.A στο Tychy («μονάδα της Fiat στο Tychy ») στην επαρχία Slaskie της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2013·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2013, την συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 16 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 10 Νοεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Ιανουαρίου 2013, αρκετά πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από το 2007, όταν η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιπροσώπευε το 32,2% της παγκόσμιας παραγωγής, ποσοστό που μειώθηκε σε 23,2% το 2012· τονίζει ακόμη ότι η παραγωγή της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 7% από το από το 2011 έως το 2012, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3% κατά την ίδια περίοδο· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη σε εθνικό επίπεδο, όπου ο όγκος της παραγωγής μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο το 2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2011·

5.  κατά συνέπεια συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy και στους προμηθευτές της και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης· υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μειώσει τις πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή καθώς οι πρώην εργαζόμενοι στην Fiat Auto Poland, στους προμηθευτές και τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων αντιπροσωπεύουν το 10% όλων των ανέργων που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή·

7.  επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή της Slaskie αυξήθηκε από το 2011· σημειώνει ακόμη την αύξηση των ομαδικών απολύσεων στην περιοχή που σχεδόν διπλασιάσθηκαν μεταξύ 2011 και 2012·

8.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν υποβληθεί 21 αιτήσεις στο ΕΤΠ, από τις οποίες οι 12 βασίζονται στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ενώ οι υπόλοιπες 9 βασίζονται στο κριτήριο της κρίσης·

9.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 777 απολυθέντων: κατάρτιση και κόστος που συνδέεται με την κατάρτιση, επιχειρηματική κατάρτιση, υποτροφίες κατάρτισης, υποτροφίες πρακτικής άσκησης, έξοδα πρακτικής άσκησης, εργασίες παρέμβασης, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση, κίνητρα πρόσληψης·

10.  σημειώνει ότι η παροχή επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση (έως 4 995 EUR ανά εργαζόμενο) είναι υπό αίρεση και συνδέεται με την επιτυχία της αυτοαπασχόλησης· επισημαίνει ότι η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για αυτό το μέτρο στήριξης·

11.  σημειώνει ότι η εφαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2013 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 269 άτομα συμμετείχαν σε 313 διαφορετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, από τα οποία 219 άτομα έχουν βρει απασχόληση ως αποτέλεσμα της παρασχεθείσας στήριξης·

12.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, το συνολικό κόστος της εφαρμογής εξατομικευμένων υπηρεσιών ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που είχε υπολογισθεί λόγω του μειωμένου αριθμού εργαζομένων που συμμετείχαν στις υπηρεσίες·

13.  τονίζει ότι παρά τον χαμηλότερο από τον αρχικά υπολογισθέντα αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις δράσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, ο αριθμός των ανέργων που κάλυπτε η δέσμη μέτρων οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον οργανισμό απασχόλησης είναι 85, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland έχουν βρει απασχόληση·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Απασχόλησης συμμετείχε στην προετοιμασία της αίτησης του ΕΤΠ αλλά και τον ρόλο του στη λήψη απόφασης σχετικά με τη δέσμη των δραστηριοτήτων του έργου·

15.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον· πιστεύει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, τα έργα παρέμβασης στοχεύουν ειδικά την ομάδα εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

18.  υπογραμμίζει το υψηλό ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και εκείνων με λιγότερα προσόντα που πλήττονται από τις απολύσεις οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως 18,7% και 62,6% του συνόλου των εργαζομένων που πλήττονται· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω δύο ομάδες και να προβλεφθούν ειδικά μέτρα ΕΤΠ με στόχο αυτές τις ομάδες·

19.  θεωρεί ότι οι έξι εργαζόμενοι με τα χρόνια προβλήματα υγείας ή τις αναπηρίες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών·

20.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

21.  σημειώνει ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Fiat Auto Poland κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν και συμφώνησε σχετικά με τα κίνητρα που θα δώσει τους εργαζόμενους οι οποίοι συμφώνησαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση οικειοθελώς·

22.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι πολωνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

23.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/41.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου