Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2181(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0062/2014

Teksty złożone :

A8-0062/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0081

Teksty przyjęte
PDF 560kWORD 73k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polska
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0062/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D.  mając na uwadze, że Polska złożyła wniosek nr EGF/2013/006 PL/Fiat w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 079 pracowników (829 w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 u 21 dostawców i poddostawców), przy czym pomocą EFG ma zostać objętych 777 osób, w związku ze spadkiem produkcji w zakładzie przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland S.A. w Tychach (zakład w Tychach) znajdującym się w woj. śląskim w Polsce, w okresie odniesienia od 21 stycznia do 21 maja 2013 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. władze Polski złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 16 czerwca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 10 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Polski postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 21 stycznia 2013 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

4.  zwraca uwagę, że od 2007 r., kiedy to w Europie produkowano 32,2 % wszystkich samochodów osobowych wytwarzanych na świecie, europejski przemysł motoryzacyjny traci udziały w rynku i w 2012 r. przypadało nań 23,2 % światowej produkcji; podkreśla ponadto, że w latach 2011–2012 produkcja w UE-27 spadła o 7 %, natomiast produkcja światowa w tym samym okresie wzrosła o 5,3 %; podkreśla, że sytuacja ta przedstawiała się jeszcze gorzej na szczeblu krajowym, gdzie w 2012 r. produkcja spadła o prawie jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2011;

5.  w związku z tym podziela zdanie Komisji, zgodnie z którym zwolnienia w zakładzie w Tychach oraz u jego dostawców i poddostawców są związane z istotnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją; podkreśla, że do skutków globalizacji należy jeszcze dodać wpływ kryzysu finansowego, w wyniku którego sprzedaż nowych samochodów osobowych w Unii spadła do poziomu najniższego w historii gromadzenia danych na ten temat;

6.  zwraca uwagę, że zwolnienia w zakładzie w Tychach prawdopodobnie będą mieć negatywne konsekwencje dla regionu, gdyż byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland oraz jego dostawców i poddostawców stanowią 10 % wszystkich bezrobotnych na tym obszarze;

7.  zwraca uwagę, że od roku 2011 stopa bezrobocia w woj. śląskim rośnie; zauważa ponadto, że w latach 2011–2012 zwolnienia grupowe w tym regionie prawie podwoiły się;

8.  zauważa, że do chwili obecnej 21 wniosków o wsparcie z EFG dotyczyło przemysłu motoryzacyjnego: 12 z nich odnosiło się do globalizacji handlu, a podstawą 9 było kryterium odnoszące się do kryzysu;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 777 zwolnionych pracowników: koszty szkoleń i koszty powiązane ze szkoleniami, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, stypendia z tytułu odbywania stażu, koszty stażu, prace interwencyjne, dotacje z tytułu podjęcia działalności gospodarczej i środki motywujące do zatrudnienia;

10.  stwierdza, że dotacje na samozatrudnienie (do wysokości 4 995 EUR na pracownika) są obłożone warunkami i powiązane z sukcesem prowadzonej działalności na własny rachunek; podkreśla, że te warunki nie powinny zniechęcać uczestników do ubiegania się o ten środek pomocowy;

11.  zauważa, że wdrożenie pakietu zindywidualizowanych usług zostało zakończone z końcem 2013 r. i że ze wstępnych danych wynika, iż 269 osób uczestniczyło w 313 różnych rodzajach działań w ramach tego pakietu, z których to 219 osób znalazło zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia;

12.  stwierdza, że ze wstępnych danych wynika, iż całkowity koszt wdrożenia pakietu zindywidualizowanych usług był znacznie niższy niż szacowano ze względu na mniejszą liczbę pracowników uczestniczących w tych usługach;

13.  podkreśla, że pomimo niższej niż początkowo szacowano liczby pracowników uczestniczących w tych działaniach, ze wstępnych danych wynika, iż liczba bezrobotnych pracowników objętych tym pakietem, którzy wciąż zarejestrowani są w Urzędzie Pracy wynosi 85, co potwierdza fakt, iż zdecydowana większość zwolnionych w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland pracowników znalazła zatrudnienie;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regionalna rada ds. zatrudnienia brała udział w przygotowaniu wniosku o pomoc z EFG, a także wyraża zadowolenie z jej roli w procesie podejmowania decyzji dotyczących pakietu działań w ramach projektu;

15.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej; uważa, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wśród różnych środków działania interwencyjne są szczególnie skierowane do grupy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy stanowią znaczny odsetek beneficjentów; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy;

18.  podkreśla, że zwolnienia dotknęły wiele osób starszych (18,7 % wszystkich zwolnionych pracowników) i posiadających niskie kwalifikacje (62,6 % wszystkich zwolnionych pracowników); apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na te dwie grupy i specjalne środki EFG opracowane z myślą o nich;

19.  uważa, że sześciu pracowników dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością może posiadać specjalne potrzeby jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia;

20.  wyraża zadowolenie, że na poszczególnych etapach wdrażania środków EFG i dostępu do nich stosowana była i nadal stosowana będzie zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

21.  stwierdza, że w dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie;

22.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Polski potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

23.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., złożony przez Polskę)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/41.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności