Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2181(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0062/2014

Texte depuse :

A8-0062/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0081

Texte adoptate
PDF 249kWORD 76k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.  Polonia
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0699 – C8–0243/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0062/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Polonia a depus cererea EGF/2013/006 PL/Fiat pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării a 1 079 de lucrători (829 în cadrul întreprinderii Fiat Auto Poland și 250 în cadrul a 21 de furnizori și producători din aval), fiind preconizată participarea la măsurile FEG a 777 de persoane; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință cuprinsă între 21 ianuarie 2013 și 21 mai 2013 în urma scăderii producției fabricii Tychy, care face parte din Fiat Auto Poland S.A. („uzina Tychy din cadrul Fiat”) și este amplasată în provincia Slaskie din Polonia;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  ia act de faptul că autoritățile din Polonia au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 29 iulie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 16 iunie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 10 noiembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile polone au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 21 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  ia act de faptul că industria europeană de automobile a pierdut o parte din cota sa de piață începând din 2007, an în care producția europeană de autovehicule de pasageri reprezenta 32,2 % din producția mondială, acest procent scăzând la 23,2 % în 2012; subliniază, de asemenea, scăderea producției din UE-27 cu 7 % în anii 2011 și 2012, deși nivelul producției mondiale a crescut în aceeași perioadă cu 5,3 %; subliniază faptul că situația a fost și mai gravă la nivel național, unde volumul producției a scăzut cu aproape o treime în 2012 comparativ cu nivelul din 2011;

5.  prin urmare, este de acord cu Comisia privind faptul că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat și de la furnizorii și producătorii din aval ai acesteia au legătură cu schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării; subliniază că impactul globalizării a fost agravat de efectele crizei financiare, în urma căreia au scăzut vânzările de autovehicule de pasageri noi din Uniune, acestea atingând cel mai scăzut nivel de când se ține o evidență;

6.  constată că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat pot avea un impact negativ asupra regiunii, deoarece foștii lucrători ai Fiat Auto Poland și ai furnizorilor și producătorilor din aval reprezintă 10% din totalul șomerilor care locuiesc în zona respectivă;

7.  subliniază că rata șomajului din regiunea Slaskie a crescut din 2011 încoace; constată, de asemenea, că numărul disponibilizărilor colective din această regiune aproape s-a dublat în perioada 2011-2012;

8.  observă că, până în prezent, sectorul automobilelor a făcut obiectul a 21 de cereri de asistență din partea FEG, dintre care 12 sunt legate de globalizarea schimburilor comerciale, în timp ce celelalte 9 se bazează pe criteriul crizei;

9.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 777 de lucrători disponibilizați: formare și costuri legate de formare, formare antreprenorială, burse pentru formare, burse pentru stagii, costuri legate de stagii, măsuri de intervenție, subvenții pentru desfășurarea de activități independente și măsuri de stimulare a angajării;

10.  ia act de faptul că furnizarea de subvenții pentru activități independente (de până la 4 995 EUR pe fiecare lucrător) este condiționată și legată de succesul activității independente desfășurate; subliniază că această condiție nu ar trebui să descurajeze participanții să solicite această măsură de sprijin;

11.  constată că furnizarea de servicii personalizate a fost realizată la sfârșitul lui 2013 și că, conform datelor provizorii, 269 de persoane au participate la 313 activități diferite în cadrul pachetului, din care 219 persoane și-au găsit un loc de muncă grație asistenței primite;

12.  constată că, conform datelor provizorii, costul total al furnizării de servicii personalizate a fost semnificativ mai mic decât cel estimat, ca urmare a numărului redus de lucrători care au participat la acestea;

13.  subliniază că, în ciuda numărului mai scăzut decât cel estimat de lucrători ce au luat parte la aceste acțiuni, conform datelor provizorii, numărul de șomeri vizați de pachet și încă înregistrați pe lângă Oficiul pentru forțe de muncă se ridică la 85, ceea ce dovedește că cea mai mare parte dintre lucrătorii afectați de concedierile de la Fiat Auto Poland și-au găsit un loc de muncă;

14.  salută faptul că în pregătirea cererii de asistență din partea FEG a fost implicat Consiliul regional pentru ocuparea forței de muncă, al cărui rol a fost crucial în elaborarea pachetului de activități din cadrul proiectului;

15.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri; consideră că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea individuală a lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  salută faptul că, printre alte măsuri, acțiunile de intervenție vizează în mod special grupul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani, care constituie o proporție semnificativă a beneficiarilor; ia act de faptul că acest grup de vârstă are un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

18.  atrage atenția asupra cotei ridicate a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare care au fost afectate de disponibilizări, aceste categorii reprezentând 18,7% și, respectiv, 62,6% din toți lucrătorii afectați; solicită să se acorde o atenție deosebită acestor două grupuri de persoane, prevăzându-se măsuri FEG specifice;

19.  consideră că cei șase lucrători cu probleme de sănătate de lungă durată sau cu handicap pot avea nevoi speciale în ceea ce privește furnizarea unor servicii personalizate;

20.  salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

21.  ia act de faptul că, la 20 decembrie 2012, Fiat Auto Poland a ajuns la un acord cu sindicatele prin care s-au stabilit criteriile utilizate pentru a selecta lucrătorii disponibilizați și prin care s-au convenit stimulentele care vor fi acordate lucrătorilor care au fost de acord să părăsească voluntar întreprinderea;

22.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile din Polonia confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/41.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate