Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2181(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2014

Predkladané texty :

A8-0062/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0081

Prijaté texty
PDF 491kWORD 73k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poľsko)
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., z Poľska) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0062/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(4) odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Poľsko predložilo žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 079 pracovníkov, z toho 829 v spoločnosti Fiat Auto Poland a 250 u jeho 21 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, ku ktorému došlo v súvislosti so znížením výroby v závode Fiat Auto Poland S.A. v meste Tychy (závod Fiatu v meste Tychy) v poľskom regióne Sliezsko počas referenčného obdobia od 21. januára 2013 do 21. mája 2013, pričom 777 osôb sa pravdepodobne zúčastní na opatreniach EGF;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Poľsko je oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že poľské orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 2013, ktorú do 16. júna 2014 doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 10. novembra 2014;

3.  víta skutočnosť, že poľské orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 21. januára 2013, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  konštatuje, že európsky automobilový priemysel strácal podiel na trhu od roku 2007, v ktorom európska produkcia osobných vozidiel predstavovala 32,2 % svetovej produkcie, pričom v roku 2012 tento percentuálny podiel klesol na 23,2 %; ďalej zdôrazňuje, že zatiaľ čo svetová produkcia vzrástla medzi rokmi 2011 a 2012 o 5,3 %, výroba v krajinách EÚ-27 klesla v rovnakom čase o 7 %; zdôrazňuje, že situácia bola ešte horšia na vnútroštátnej úrovni, kde objem výroby klesol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 takmer o tretinu;

5.  súhlasí preto s Komisiou, že prepúšťanie v závode Fiatu v meste Tychy a u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie; zdôrazňuje, že vplyv globalizácie bol prehĺbený vplyvom finančnej krízy, ktorá spôsobila zníženie predaja nových osobných vozidiel v Únii na najnižšiu úroveň od začiatku jeho merania;

6.  poznamenáva, že sa očakáva, že prepúšťanie v závode Fiatu v meste Tychy bude mať negatívny vplyv na región, keďže bývalí pracovníci spoločnosti Fiat Auto Poland, jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov predstavujú 10 % všetkých nezamestnaných žijúcich v danej oblasti;

7.  upozorňuje, že miera nezamestnanosti v regióne Sliezsko sa od roku 2011 zvýšila; poznamenáva tiež, že v rokoch 2011 a 2012 sa hromadné prepúšťanie v regióne takmer zdvojnásobilo;

8.  poznamenáva, že do dnešného dňa bolo predložených 21 žiadostí o príspevok z EGF pre automobilový sektor, pričom 12 žiadostí sa zakladá na globalizácii týkajúcej sa obchodu a 9 žiadostí na krízovom kritériu;

9.  poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 777 prepustených pracovníkov do zamestnania: odborná príprava a náklady súvisiace s ňou, podnikateľské školenia, štipendiá na odbornú prípravu, štipendiá na stáže, náklady na stáže, intervenčná pomoc, granty na samostatnú zárobkovú činnosť, stimuly zamestnávania;

10.  konštatuje, že poskytovanie grantov na samostatnú zárobkovú činnosť (v maximálnej výške 4 995 EUR na pracovníka) je podmienené a spojené s úspechom samostatnej zárobkovej činnosti; upozorňuje, že táto podmienenosť by nemala účastníkov odrádzať od toho, aby požiadali o toto podporné opatrenie;

11.  berie na vedomie, že realizácia personalizovaných služieb bola dokončená na konci roku 2013 a že podľa predbežných údajov sa 269 osôb zapojilo do 313 rôznych činností v rámci balíka služieb, pričom 219 z nich si našlo vďaka poskytnutej podpore zamestnanie;

12.  berie na vedomie, že podľa predbežných údajov boli celkové náklady na realizáciu personalizovaných služieb z dôvodu obmedzeného počtu pracovníkov, ktorí sa na týchto službách zúčastnili, značne nižšie, než sa odhadovalo;

13.  zdôrazňuje, že hoci sa na opatreniach zúčastnil nižší počet pracovníkov, než sa pôvodne odhadovalo, z predbežných údajov vyplýva, že počet nezamestnaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje balík služieb a ktorí sú stále zaregistrovaní na úrade práce, je 85, čo dokazuje, že veľká väčšina pracovníkov postihnutých prepúšťaním v spoločnosti Fiat Auto Poland si našla zamestnanie;

14.  víta skutočnosť, že regionálny výbor pre zamestnanosť sa zapojil do prípravy žiadosti o podporu z EGF a zohral úlohu pri rozhodovaní o balíku opatrení v rámci tohto projektu;

15.  pripomína dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu; domnieva sa, že v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a že koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

16.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

17.  víta skutočnosť, že intervenčná práca sa okrem iných opatrení konkrétne zameriava na skupinu pracovníkov vo veku nad 50 rokov, ktorá predstavuje výrazný podiel príjemcov; konštatuje, že tejto vekovej skupine hrozí väčšie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu;

18.  upozorňuje na vysoký počet starších osôb a osôb s nižšou kvalifikáciou, ktorí boli prepustení a predstavujú 18,7 % a 62,6 % všetkých dotknutých pracovníkov; žiada, aby sa týmto dvom skupinám venovala osobitná pozornosť a aby sa prijali osobitné opatrenia EGF určené pre nich;

19.  domnieva sa, že šesť pracovníkov s dlhodobými zdravotnými problémami alebo postihnutiami môže mať osobitné potreby pri poskytovaní personalizovaného prístupu;

20.  víta skutočnosť, že počas rôznych fáz vykonávania opatrení z EGF a v prístupe k nim sa uplatňuje a bude sa ďalej uplatňovať zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie;

21.  konštatuje, že 20. decembra 2012 spoločnosť Fiat Auto Poland uzavrela s odborovými zväzmi dohodu, v ktorej sa stanovujú kritériá výberu pracovníkov, ktorí majú byť prepustení, pričom sa dohodli na stimuloch pre pracovníkov, ktorí súhlasili s dobrovoľným odchodom zo spoločnosti;

22.  konštatuje, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktorý sa má financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že poľské orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia sa neposkytuje pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

23.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Poľska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/41.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia