Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2181(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0062/2014

Predložena besedila :

A8-0062/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0081

Sprejeta besedila
PDF 306kWORD 72k
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A s Poljske) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0062/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila Uredba (EU) št. 1309/2013(4) sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker je Poljska predložila vlogo EGF/2013/006 PL/Fiat za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 1079 delavcev, od tega 829 v podjetju Fiat Auto Poland in 250 pri 21 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, pri čemer naj bi bilo po pričakovanjih v ukrepe ESPG vključenih 777 delavcev zaradi upada proizvodnje v obratu v Tychyju podjetja Fiat Auto Poland S.A. (v nadaljevanju besedila: proizvodni obrat podjetja Fiat Tychy) v Šlezijskem vojvodstvu na Poljskem v referenčnem obdobju od 21. januarja 2013 do 21. maja 2013,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so poljski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2013 in jo do 16. junija 2014 dopolnili z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 10. novembra 2014;

3.  pozdravlja, da so se poljski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 21. januarja 2013, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  ugotavlja, da evropska avtomobilska industrija tržni delež izgublja že od leta 2007, ko je evropska proizvodnja osebnih avtomobilov znašala 32,2 % svetovne proizvodnje, v letu 2012 pa se je ta odstotek zmanjšal na 23,2 %; poleg tega poudarja, da se je proizvodnja v EU-27 v obdobju od 2011 do 2012 zmanjšala za 7 %, medtem ko se je svetovna proizvodnja v istem obdobju povečala za 5,3 %; poudarja, da je bil položaj na nacionalni ravni še slabši, saj se je obseg proizvodnje v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal skoraj za tretjino;

5.  zato soglaša s Komisijo, da je odpuščanje v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy ter njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije; poudarja, da je bil učinek globalizacije še hujši zaradi vpliva finančne krize, zaradi česar je prodaja novih osebnih avtomobilov v Uniji padla na najnižjo raven od začetka zbiranja podatkov;

6.  ugotavlja, da bo odpuščanje v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy negativno vplivalo na to regijo, saj nekdanji delavci podjetja Fiat Auto Poland, njegovih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi predstavljajo desetino vseh brezposelnih ljudi, ki živijo na tem območju;

7.  poudarja, da se je stopnja brezposelnosti v Šlezijski regiji od leta 2011 povečala; je poleg tega seznanjen s porastom kolektivnega odpuščanja v tej regiji, ki se je med letoma 2011 in 2012 skoraj podvojilo;

8.  ugotavlja, da je bilo iz avtomobilske industrije do danes predloženih 21 vlog za pomoč iz ESPG, od katerih je bilo 12 vloženih na podlagi globalizacije na področju trgovine, ostalih devet pa je povezanih s krizo;

9.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 777 presežnih delavcev v postopek zaposlovanja: usposabljanje in stroški, povezani z njim, podjetniško usposabljanje, štipendije zanj, štipendije za pripravništvo, stroški pripravništva, intervencijska dela, nepovratna sredstva za samozaposlitev, spodbude za zaposlovanje delavcev;

10.  ugotavlja, da se nakazilo nepovratnih sredstev za samozaposlene (do 4 995 EUR na delavca) pogojuje in je povezano z uspešnostjo dejavnosti samozaposlenih; opozarja, da to pogojevanje ne bi smelo odvračati sodelujočih od vlaganja prošenj za ta podporni ukrep;

11.  ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2013 izvajanje prilagojenih storitev končano in da je po začasnih podatkih 269 oseb sodelovalo v 313 različnih dejavnostih v okviru svežnja, od teh pa je 219 oseb zaradi zagotovljene podpore našlo zaposlitev;

12.  opaža, da so bili po začasnih podatkih skupni stroški izvajanja prilagojenih storitev občutno nižji od ocenjenih stroškov, in sicer zaradi manjšega števila delavcev, ki so sodelovali pri storitvah;

13.  poudarja, da je delavcev, ki sodelujejo pri ukrepih, po začasnih podatkih sicer manj, kot je bilo sprva predvideno, pri uradu za delo pa je še vedno registriranih 85 brezposelnih delavcev, ki jih krije sveženj, kar dokazuje, da je večina delavcev, prizadetih zaradi odpuščanja v podjetju Fiat Auto Poland, našlo zaposlitev;

14.  pozdravlja, da je bil v pripravo vloge EGF vključen regionalni svet za zaposlovanje, in da je imel vlogo pri odločanju o svežnju dejavnosti v okviru tega projekta;

15.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju; meni, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  pozdravlja, da je poleg drugih ukrepov posredovanje posebej usmerjeno v skupino delavcev, starejših od 50 let, ki predstavljajo velik delež prejemnikov; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

18.  opozarja na visoki odstotek starejših in nižje kvalificiranih delavcev, ki jih je prizadelo odpuščanje, saj predstavlja 18,7 % oziroma 62,6 % vseh prizadetih delavcev; poziva, naj se tema skupinama posveti posebna pozornost in posebni ukrepi ESPG;

19.  meni, da utegne imeti šest delavcev z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostjo posebne potrebe pri zagotavljanju prilagojenega pristopa;

20.  pozdravlja, da se je načelo enakosti med ženskami in moškimi in nediskriminacije uporabljalo in se bo uporabljalo v različnih fazah izvajanja in dostopa do ukrepov iz ESPG;

21.  ugotavlja, da je podjetje Fiat Auto Poland 20. decembra 2012 doseglo sporazum s sindikati, po katerem slednji določajo merila za izbiro presežnih delavcev, ter pristalo na spodbude, ki se namenijo delavcev, ki prostovoljno zapustijo podjetje;

22.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so poljski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

23.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A s Poljske)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/41.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov