Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2181(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2014

Ingivna texter :

A8-0062/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0081

Antagna texter
PDF 228kWORD 62k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0062/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) som speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D.  Polen lämnade in ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 1 079 uppsägningar, dvs. 829 arbetstagare som sagts upp av Fiat Auto Poland och 250 arbetstagare som sagts upp av 21 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. 777 uppsagda arbetstagare förväntades delta i fondens åtgärder till följd av minskad produktion vid Fiat Auto Poland S.A. i Tychy i provinsen Slask, Polen, under referensperioden 21 januari 2013 – 21 maj 2013.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2 a i förordningen om fonden är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Polen är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de polska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 16 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 10 november 2014.

3.  Europaparlamentet ser positivt på att de polska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 21 januari 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

4.  Europaparlamentet noterar att den europeiska bilindustrin förlorat marknadsandelar ända sedan 2007 då den europeiska personbilstillverkningen stod för 32,2 % av den globala produktionen, och att denna siffra 2012 var 23,2 %. Parlamentet påpekar också att medan världsproduktionen mellan 2011 och 2012 ökade med 5,3 %, minskade produktionen inom EU-27 med 7 % under samma period. Parlamentet betonar att situationen var ännu besvärligare på nationell nivå, där produktionsvolymen minskade med nästan en tredjedel under 2012 jämfört med 2011 års nivåer.

5.  Europaparlamentet delar därför kommissionens uppfattning att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy och dess underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen. Parlamentet understryker att globaliseringens effekter har förvärrats av den ekonomiska krisens effekter och ledde till att försäljningen av nya personbilar i EU minskade till den lägsta nivån sedan registreringen inleddes.

6.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy förväntas få negativa effekter för regionen eftersom de före detta anställda vid Fiat Auto Poland och hos underleverantörer och producenter i efterföljande led utgör 10 % av alla arbetslösa som bor i området.

7.  Europaparlamentet påpekar att sedan 2011 har arbetslösheten ökat i Slask-regionen. Parlamentet noterar dessutom att de kollektiva uppsägningarna i regionen nästan har fördubblats mellan 2011 och 2012.

8.  Europaparlamentet noterar att bilindustrin hittills har varit föremål för 21 ansökningar om stöd från fonden, varav 12 grundades på handelsrelaterad globalisering och nio på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

9.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 777 uppsagda arbetstagare i arbete: utbildning och utbildningsrelaterade kostnader, entreprenörsutbildning, stipendier för utbildning, stipendier för praktik, kostnader för praktik, subventionerade anställningar, starta eget-bidrag och anställningsstöd.

10.  Europaparlamentet konstaterar att starta eget-bidraget (upp till 4 995 EUR per arbetstagare) är villkorat och kopplat till hur framgångsrikt egenföretagandet är. Parlamentet påpekar att detta villkor inte bör avskräcka deltagarna från att ansöka om denna stödåtgärd.

11.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av de individanpassade tjänsterna hade avslutats i slutet av 2013 och att enligt de preliminära uppgifterna deltog 269 personer i 313 olika åtgärder inom ramen för paketet. Av dessa har 219 hittat en anställning som ett resultat av stödet.

12.  Europaparlamentet noterar att enligt de preliminära uppgifterna var den totala kostnaden för genomförandet av de individanpassade tjänsterna betydligt lägre än vad som uppskattats på grund av att färre antal arbetstagare deltog i åtgärderna.

13.  Europaparlamentet betonar att trots att det enligt de preliminära uppgifterna var färre arbetstagare som deltog i åtgärderna än vad som ursprungligen beräknats uppgick antalet arbetslösa arbetstagare som omfattades av paketet och som fortfarande var inskriva vid arbetsförmedlingen till 85, vilket visar att det stora flertalet av de arbetstagare som blivit uppsagda från Fiat Auto Poland har hittat en anställning.

14.  Europaparlamentet välkomnar att det regionala sysselsättningsrådet deltog i utformningen av ansökan om stöd från fonden och hade en viktig roll när beslutet om åtgärdspaketet inom ramen för projektet fattades.

15.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov. Parlamentet anser att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.  Europaparlamentet gläds åt att det bland åtgärderna finns subventionerade anställningar särskilt inriktade på arbetstagare över 50 år, som utgör en stor andel av stödmottagarna. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarkanden.

18.  Europaparlamentet understryker den höga andelen äldre personer och personer med lägre kvalifikationer som drabbats av uppsägningarna och betonar att dessa utgör 18,7 % respektive 62,6 % av alla uppsagda arbetstagare. Parlamentet begär att man fäster särskild vikt vid dessa två grupper och att särskilda fondåtgärder inriktas på dessa grupper.

19.  Europaparlamentet anser att de sex arbetstagarna med långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar kan ha särskilda behov i fråga om ett individanpassat upplägg.

20.  Europaparlamentet välkomnar att principen för jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering har tillämpats och kommer att fortsätta tillämpas under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till fondens åtgärder.

21.  Europaparlamentet konstaterar att Fiat Auto Poland den 20 december 2012 nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna där man fastställde vilka kriterier som skulle användas för att välja ut vilka arbetstagare som skulle sägas upp, och man enades om vilka incitament som skulle beviljas arbetstagare som gick med på att lämna företaget frivilligt.

22.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de polska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/41.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy