Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2183(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2014

Внесени текстове :

A8-0063/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0082

Приети текстове
PDF 486kWORD 80k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas — Гърция
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas от Гърция) (COM(2014)0702 — C8-0245/2014 — 2014/2183(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0702 — C8‑0245/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0063/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от мащабните структурни промени в моделите на световната търговия или от въздействието на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне повторната интеграция на съответните работници на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване обхвата на допустимите дейности и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че гръцките органи подадоха заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas на 29.7.2014 г. вследствие на съкращаването на 551 работници от Odyssefs Fokas S.A., предприятие извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 от NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Приветства факта, че гръцките органи отчитат големите ползи от този бюджетен инструмент и вече няколко пъти са се възползвали от него като средство за справяне с неблагоприятните последици от финансовата и икономическата криза;

2.  Отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или преустановяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие от държава членка, включително съкращаване на работници или преустановяване на дейността на самостоятелно заети лица при негови доставчици или производители надолу по веригата;

3.  Отбелязва, че гръцките органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 29.7.2014 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 11.11.2014 г.; приветства бързото провеждане на процедурата на оценка за по-малко от пет месеца;

4.  Отбелязва, че според гръцките органи основно две събития са довели до съкращенията: намаляване на дохода, с който разполагат домакинствата, в резултат на увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите (както на служителите в частния сектор, така и на държавните служители) и увеличаващата се безработица, което води до драстичен спад на покупателната способност; и драстичното намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради липсата на парични средства в гръцките банки;

5.  Изразява съгласие, че тези фактори са свързани със световната финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(4) , и поради това Гърция има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

6.  Отбелязва, че към днешна дата за сектора на търговията на дребно са подадени още три заявления по линия на ЕФПГ, две от които — от Гърция, като те също са обосновани със световната финансова и икономическа криза;

7.  Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече положението с безработицата в страна, в която за периода 2008—2013 г. броят на безработните е нараснал четирикратно и в която се наблюдава най-високият процент на безработица от всички държави членки, като тя е на пето място в света по този показател; изразява особена загриженост относно регионите Атика и Централна Македония, в които са съсредоточени 90% от съкращенията и в които процентът на безработица вече е по-висок от средната национална стойност от 27,5%;

8.  Отбелязва, че освен всички 551 работници, съкратени в рамките на референтния период, в броя на допустимите бенефициери са включени и 49 работници, които са били съкратени преди четиримесечния референтен период, като общият брой на допустимите бенефициери възлиза на 600 души; отбелязва, че 89,17% от съкратените работници, отговарящи на условията за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ, са жени;

9.  Приветства факта, че освен това гръцките органи ще осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 500 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 30 години към датата на подаване на заявлението, тъй като всички посочени в точка 8 съкращения са извършени в регионите от ниво 2 по NUTS Κεντρική Μακεδονία (Централна Македония) (EL12), Θεσσαλία (Тесалия) (EL14) и Aττική (Атика) (EL30), които отговарят на критериите по инициативата за младежка заетост, като следователно общият брой на бенефициерите е 1100 души;

10.  Отбелязва, че гръцките органи взеха решение да предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 500 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 30 години; отбелязва, че съгласно заявлението гръцките органи ще използват, наред с останалото, критерии, съгласувани с критериите, включени в гръцкия план за прилагане на гаранцията за младежта (т.е. младите хора, изложени на риск от изключване, равнище на доходите на домакинствата, образователно равнище, продължителност на безработицата и т.н.), както и за заявяване на интерес; призовава гръцките органи да вземат под внимание социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ се извършва при пълно спазване на принципите за недискриминация и равни възможности;

11.  Подкрепя социалните критерии, прилагани от гръцките органи при идентифицирането на неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs), които да бъдат включени в целевата група, вземайки предвид данните относно доходите на домакинството, нивото на образование и продължителността на безработицата; призовава при подбора на получателите да се зачитат изцяло принципите на недискриминация, с цел осигуряване на възможности за лицата, отдалечени в най-голяма степен от пазара на труда;

12.  Призовава гръцките органи да предоставят подробна информация за финансираните дейности и резултати с оглед обмена на най-добри практики, особено по отношение на подбора и подкрепата, предоставяна на NEETs;

13.  Отбелязва, че размерът на очакваните общи разходи е 10 740 000 EUR, от които 210 000 EUR са за изпълнение на мерките, а финансовото участие на ЕФПГ възлиза на 6 444 000 EUR, което представлява 60% от общите разходи;

14.  Отбелязва, че помощта за подготвителни дейности, управление, предоставяне на информация и популяризиране, както и за контрол и докладване представлява 1,96% от общия бюджет; отбелязва освен това, че е планирано почти половината от тази помощ да бъде използвана за предоставяне на информация и популяризиране;

15.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, гръцките органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 20 октомври 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

16.  Отбелязва, че гръцките органи сочат, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след обсъждане с представители на бенефициерите от целевата група (бивши служители на Fokas и техните адвокати) и Федерацията на служителите от частния сектор в Гърция;

17.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, са изготвени така, че да отчитат специфичните потребности на NEETs, като те включват следните мерки: професионално ориентиране, обучение, преквалификация и професионално обучение, подпомагане за започване на стопанска дейност, помощи при търсене на работа и при обучение, помощи за мобилност;

18.  Подчертава значението на персонализираните услуги, които целят подпомагане на целевите бенефициери да идентифицират своите умения и да изготвят реалистичен план за професионално развитие въз основа на своите интереси и квалификации;

19.  Приветства факта, че сред предложените мерки е включено наблюдение, предвиждащо проследяване на участниците през първите шест месеца след приключване на изпълнението на мерките;

20.  Отбелязва, че по-голямата част от поисканите средства са предназначени за подпомагане за започване на стопанска дейност (3 000 000 EUR) и мерки за обучение (2 960 000 EUR);

21.  Отбелязва, че максималната допустима сума в размер на 15 000 EUR ще бъде предоставена на до 200 избрани работника и NEETs като подпомагане за започване на собствена стопанска дейност; подчертава, че целта на тази мярка е да се стимулира предприемачеството чрез предоставяне на финансиране за осъществими стопански инициативи, което следва да доведе до създаването на допълнителни работни места в средносрочен план; отбелязва, че посочената максимална допустима сума ще бъде отпускана при специфични условия и жизнеспособност на подкрепяните стартиращи стопански предприятия;

22.  Поставя акцент върху действителната добавена стойност и препоръчва предлагането на активни мерки, свързани с пазара на труда; отбелязва, че приблизително една трета от планираната подкрепа се състои от помощи и следователно от пасивни мерки, свързани с пазара на труда;

23.  Отбелязва, че разходите за обучителни мерки в настоящото заявление са на равнище, сравнимо с предишни заявления, подадени от Гърция; изтъква, че съществуват известни различия по отношение на тези разходи при подобни заявления, подадени от други държави членки;

24.  Призовава мерките, планирани по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на новия програмен период, да допълват плана на ЕФПГ и да улесняват реинтеграцията на работниците в ориентирани към бъдещето и устойчиви икономически сектори; припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения, както и съвместимостта му с прехода към икономика, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите;

25.  Приветства факта, че по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недискриминация;

26.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

27.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 167, 29.06.2009 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas от Гърция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/43.)

Правна информация - Политика за поверителност