Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2183(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2014

Předložené texty :

A8-0063/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0082

Přijaté texty
PDF 398kWORD 74k
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Řecko
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0063/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat při opětovném začlenění těchto pracovníků na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou za účelem opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, za účelem rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a za účelem financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že řecké orgány předložily žádost EFG/2014/013 EL/Odyssefs Fokas dne 29. července 2014 poté, co bylo ze společnosti Odyssefs Fokas S.A., která působila v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 47 („maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), propuštěno 551 pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  vítá skutečnost, že řecké orgány berou v potaz velký přínos tohoto rozpočtového nástroje a již jej několikrát využily jako prostředku ke zmírnění negativních dopadů finanční a hospodářské krize;

2.  bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců;

3.  bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2014 a že posouzení této žádosti Komise zpřístupnila dne 11. listopadu 2014; vítá rychlý postup hodnocení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

4.  bere na vědomí, že řecké orgány tvrdí, že došlo zejména ke dvěma událostem, které vedly k propouštění: snížení disponibilních příjmů domácností kvůli zvýšení daňové zátěže, snižování platů (v soukromém i ve veřejném sektoru) a zvyšující se nezaměstnanost, což vedlo k obrovskému propadu kupní síly, a drastické snížení půjček podnikům a jednotlivcům v důsledku nedostatku hotovostních prostředků v řeckých bankách;

5.  souhlasí s tím, že tyto faktory souvisejí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, jíž se zabývá nařízení (ES) č. 546/2009(4), a že Řecko má z toho důvodu nárok na příspěvek z EFG;

6.  konstatuje, že maloobchodní odvětví bylo dosud předmětem dalších tří žádostí o příspěvek z EFG – přičemž dvě z nich pocházejí z Řecka – předložených rovněž z důvodu globální finanční a hospodářské krize;

7.  bere na vědomí, že toto propouštění dále zhorší situaci v oblasti nezaměstnanosti v zemi, kde se v období 2008–2013 počet nezaměstnaných zvýšil čtyřikrát a která vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi členskými státy a pátou nejvyšší v celosvětovém měřítku; je zvláště znepokojen situací v regionech Attika a Střední Makedonie, kde je soustředěno 90 % případů propouštění a které již vykazují míru nezaměstnanosti vyšší, než je vnitrostátní průměr 27,5 %;

8.  bere na vědomí, že kromě 551 pracovníků propuštěných v referenčním období je mezi způsobilé příjemce zahrnuto také 49 pracovníků propuštěných před uplynutím čtyřměsíčního referenčního období, takže celkový součet činí 600 osob; konstatuje, že 89,17 % propuštěných pracovníků způsobilých k podpoře z EFG jsou ženy;

9.  vítá skutečnost, že řecké orgány k datu předložení žádosti nadto poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG pro více než 500 lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť všechny případy propouštění uvedené v odstavci 8 se vyskytují v regionech na úrovni NUTS 2 Κεντρική Μακεδονία (Střední Makedonie) (EL12), Θεσσαλία (Thesálie) (EL14) a Aττική (Attika) (EL30), které jsou způsobilé k podpoře v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, takže celkový počet příjemců činí 1 100;

10.  bere na vědomí, že se řecké orgány rozhodly poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG až 500 osob NEET mladších 30 let; bere na vědomí, že podle žádosti použijí řecké orgány mimo jiné kritéria, jež jsou v souladu s kritérii obsaženými v řeckém prováděcím plánu záruky pro mladé lidi (např. ohrožení mladých lidí vyloučením, výše příjmu domácnosti, úroveň vzdělání, trvání nezaměstnanosti atd.), a rovněž vyjádření zájmu; vyzývá řecké orgány, aby zohledňovaly sociální kritéria a zajistily, aby byl výběr příjemců podpory z EFG v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

11.  podporuje sociální kritéria uplatňovaná řeckými orgány s cílem určit osoby NEET, na které se mají opatření EFG zaměřit, při zohlednění údajů o příjmu domácnosti, úrovni vzdělání a trvání nezaměstnanosti; vyzývá k tomu, aby výběr příjemců plně dodržoval zásady nediskriminace a poskytl tak příležitosti lidem, kteří jsou od trhu práce nejvíce vzdáleni;

12.  vyzývá řecké orgány, aby s ohledem na sdílení osvědčených postupů poskytly podrobné informace o podporovaných akcích a výsledcích, zejména pokud jde o výběr a podporu poskytovanou osobám NEET;

13.  bere na vědomí, že odhadované celkové náklady na toto uvolnění prostředků z EFG činí 10 740 000 EUR, z nichž 210 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek EFG činí 6 444 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

14.  bere na vědomí, že příspěvek na přípravné akce, řízení, informování, propagaci, kontrolu a výkaznictví představuje 1,96 % celkového rozpočtu; dále bere na vědomí, že se počítá s využitím téměř poloviny této částky na informování a propagaci;

15.  vítá rozhodnutí řeckých orgánů zahájit v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům poskytování individualizovaných služeb pro dotčené pracovníky dne 20. října 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný balíček;

16.  bere na vědomí, že řecké orgány sdělily, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován v konzultaci se zástupci cílových příjemců pomoci (bývalými zaměstnanci Fokas a právníky zaměstnanců) a s Federací zaměstnanců soukromého sektoru v Řecku;

17.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytovány, byly vytvořeny s cílem zohlednit specifické potřeby osob NEET a spočívají v těchto opatřeních: pracovní poradenství, odborné vzdělávání, rekvalifikace a odborné semináře, příspěvky pro začínající podniky, příspěvky poskytované při hledání zaměstnání, příspěvky na odborné vzdělávání, příspěvky na mobilitu;

18.  zdůrazňuje význam individualizovaných služeb, jejichž cílem je pomoci cíleným příjemcům rozpoznat své dovednosti a vytvořit si realistický plán profesní dráhy založený na zájmech a kvalifikaci;

19.  vítá skutečnost, že součástí navrhovaných opatření je sledování, jež bude poskytovat následné informace o účastnících v průběhu období šesti měsíců od ukončení provádění opatření;

20.  bere na vědomí, že většina požadovaných finančních prostředků je určena k podpoře začínajících podniků (3 000 000 EUR) a odborného vzdělávání (2 960 000 EUR);

21.  bere na vědomí, že až 200 vybraným pracovníkům a osobám NEET bude jakožto příspěvek na založení vlastního podniku poskytnuta maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků na životaschopné obchodní plány, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytváření dalších pracovních míst; bere na vědomí, že maximální možná částka bude přidělena na základě splnění zvláštních podmínek a životaschopnosti podporovaných začínajících podniků;

22.  zdůrazňuje skutečnou přidanou hodnotu a doporučuje nabídku aktivních opatření na trhu práce; konstatuje, že přibližně třetina plánované podpory spočívá v příspěvcích, a tudíž pasivních opatřeních na trhu práce;

23.  bere na vědomí, že náklady na opatření odborné přípravy v rámci této žádosti jsou srovnatelné s předchozími žádostmi Řecka; upozorňuje, že mezi těmito náklady panují v podobných žádostech jiných členských států značné rozdíly;

24.  žádá, aby opatření Evropského sociálního fondu (ESF) plánovaná na nové programové období ESF doplňovala plán EFG a aby usnadňovala opětovné začlenění pracovníků do udržitelných hospodářských odvětví zaměřených na budoucnost; připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k hospodářství, které účinně využívá zdroje;

25.  vítá skutečnost, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace;

26.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

27.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/43.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí