Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2183(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2014

Indgivne tekster :

A8-0063/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0082

Vedtagne tekster
PDF 239kWORD 64k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland)
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0063/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de græske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29. juli 2014 efter afskedigelsen af 551 arbejdstagere fra Odyssefs Fokas S.A., som er en virksomhed, der var aktiv i den økonomiske sektor, der er klassificeret i henhold til NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler");

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  glæder sig over det forhold, at de græske myndigheder er klar over de store fordele ved dette budgetmæssige instrument og allerede har anvende det flere gange som et middel til at afhjælpe de negative følger af den finansielle og økonomiske krise;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled;

3.  bemærker, at de græske myndigheder indsendte ansøgningen om finansiel støtte fra EGF den 29. juli 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 11. november 2014; glæder sig over den hurtige behandlingstid på under fem måneder;

4.  bemærker, at der ifølge de græske myndigheder hovedsagelig var to begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: faldet i disponibel hustandsindkomst – grundet det forhøjede skattetryk, faldende lønninger (for både privatansatte og offentligt ansatte) og stigende arbejdsløshed – hvilket har ført til et kæmpe fald i købekraften, og den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

5.  er enig i, at disse faktorer er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Grækenland derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.  bemærker, at detailhandelssektoren til dato har været genstand for tre andre EGF-ansøgninger, hvoraf to er fra Grækenland, der også er baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.  bemærker, at afskedigelserne vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i et land, hvor arbejdsløsheden er firedoblet i perioden 2008-2013, og som har den højeste arbejdsløshed blandt EU’s medlemsstater og den femte højeste på verdensplan; er især foruroliget over situationen i regionerne Attika og Centralmakedonien, hvor 90 % af afskedigelserne er koncentreret, og hvor arbejdsløshedstallene allerede er højere end det nationale gennemsnit på 27,5 %;

8.  bemærker, at ud over de 551 afskedigelser inden for referenceperioden omfatter de støtteberettigede modtagere 49 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire måneder, hvilket i alt giver 600 personer; bemærker, at 89,17 % af de afskedigede EGF-støtteberettigede arbejdstagere er kvinder;

9.  glæder sig over, at de græske myndigheder også vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 500 unge, der ikke arbejder, studerer eller er under uddannelse (de såkaldte NEET'er), og som er under 30 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, eftersom alle afskedigelser, der er nævnt i punkt 8, optræder i NUTS 2-regionerne Κεντρική Μακεδονία (Centralmakedonien) (EL12), Θεσσαλία (Thessalien) (EL14) og Aττική (Attika) (EL30) og er støtteberettigede i henhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; bemærker, at det samlede antal støtteberettigede modtagere således er 1 100;

10.  bemærker, at de græske myndigheder har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 500 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; bemærker, at de græske myndigheder i henhold til ansøgningen bl.a. vil bruge kriterier i lighed med kriterierne i planen for gennemførelse af den græske ungdomsgarantiordning (dvs. unge i fare for udstødelse, husstandsindkomstens størrelse, uddannelsesniveau, arbejdsløshedens varighed osv.) samt interessetilkendegivelser; opfordrer de græske myndigheder til at tage højde for de sociale kriterier og sikre, at udvælgelsen af modtagerne af EGF-støtte fuldt ud overholder principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder;

11.  tilslutter sig de sociale kriterier, som de græske myndigheder har anvendt til at identificere de NEET'er, som EGF-foranstaltningerne skal rettes mod, idet de har taget hensyn til husstandsindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsløshedens varighed; henstiller, at udvælgelsen af modtagerne fuldt ud overholder princippet om ikkeforskelsbehandling, så der skabes muligheder for dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet;

12.  opfordrer de græske myndigheder til at give detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner og resultaterne heraf med henblik på udveksling af bedste praksis, især med hensyn til udvælgelse af og støtte til NEET'er;

13.  bemærker, at de anslåede samlede omkostninger er på 10 740 000 EUR, hvoraf 210 000 EUR er afsat til implementering, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 6 444 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

14.  bemærker, at støtten til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter udgør 1,96 % af det samlede budget; bemærker, at efter planen vil næsten halvdelen af denne støtte gå til oplysning og offentlig omtale;

15.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at yde arbejdstagerne hurtig bistand besluttede at indlede implementeringen af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 20. oktober 2014 forud for den endelige afgørelse om tildeling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

16.  bemærker, at de græske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanterne for støttemodtagerne (tidligere ansatte hos Fokas og deres advokater) og Sammenslutningen af Privatansatte i Grækenland;

17.  bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed, er udformet, så de tager hensyn til NEET'ernes specifikke behov, og at de består af følgende foranstaltninger: erhvervsvejledning, uddannelse, videre- og efteruddannelse, erhvervsuddannelse, bidrag til virksomhedsetablering, jobsøgningsydelser, erhvervsuddannelsesydelser og mobilitetsydelser;

18.  fremhæver betydningen af individuelle tilbud, der sigter på at hjælpe støttemodtagerne med at indkredse deres færdigheder og udarbejde et realistisk karriereforløb på grundlag af deres interesser og kvalifikationer;

19.  glæder sig over, at overvågning er del af de foreslåede foranstaltninger, så der bliver mulighed for at følge deltagerne i seks måneder efter afslutningen af foranstaltningernes gennemførelse;

20.  bemærker, at størsteparten af de midler, der anmodes om, skal gå til start af nye virksomheder (3 000 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger (2 960 000 EUR);

21.  bemærker, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 200 udvalgte arbejdstagere og unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, som et bidrag til at etablere deres egne virksomheder; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt; bemærker, at det maksimale støttebeløb vil blive tildelt på grundlag af særlige betingelser og de støttede nye virksomheders overlevelsesmuligheder;

22.  understreger den ægte merværdi og anbefaler, at der ydes støtte til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at omkring en tredjedel af den planlagte støtte består af ydelser og dermed passive arbejdsmarkedsforanstaltninger;

23.  bemærker, at udgifterne til uddannelsesforanstaltninger i denne ansøgning er på et niveau, der kan sammenlignes med tidligere ansøgninger fra Grækenland, fremhæver, at disse udgifter i ansøgninger fra andre medlemsstater varierer;

24.  opfordrer til, at Den Europæiske Socialfonds foranstaltninger, der er planlagt i den nye ESF-programmeringsperiode, supplerer EGF-planen og letter arbejdstagernes reintegration i fremtidsorienterede og bæredygtige økonomiske sektorer; minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

25.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

26.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

27.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/43).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik