Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2183(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0082

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 466kWORD 80k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς - Ελλάδα)
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0063/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να βοηθήσει τους εργαζόμενους αυτούς να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς στις 29 Ιουλίου 2014 μετά την απόλυση 551 εργαζομένων στην επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε., επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα μεγάλα οφέλη αυτού του δημοσιονομικού μέσου και το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετές φορές ως μέσο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

2.  επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή της διακοπής δραστηριότητας εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών της επιχείρησης και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

3.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 11 Νοεμβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

4.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξαν πρωτίστως δύο συμβάντα που οδήγησαν στις απολύσεις: η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση της αγοραστικής δύναμης· και η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών·

5.  συμφωνεί ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4) και ότι η Ελλάδα δικαιούνται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

6.  σημειώνει ότι έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το αντικείμενο τριών ακόμη αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, δύο από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονταν επίσης στη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση της ανεργίας σε μια χώρα όπου, κατά την περίοδο 2008-2013, ο αριθμός των ανέργων τετραπλασιάστηκε και η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το πέμπτο υψηλότερο στον κόσμο· ανησυχεί ειδικότερα για τις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκεντρώνουν το 90 % των απολύσεων και στις οποίες παρατηρούνται ήδη ποσοστά ανεργίας πάνω από τον εθνικό μέσο όρο 27,5 %·

8.  σημειώνει ότι πέραν των 551 εργαζομένων που απολύθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς, στους επιλέξιμους δικαιούχους περιλαμβάνονται 49 εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, το οποίο συνεπάγεται σύνολο 600 ατόμων· σημειώνει ότι 89,17 % των επιλέξιμων για στήριξη από το ΕΤΠ εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι επιπροσθέτως, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κάτω της ηλικίας των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι όλες οι απολύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 έγιναν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), της Θεσσαλίας (EL14) και της Αττικής (EL30), που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, οπότε ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 1 100 άτομα·

10.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους ΕΑΕΚ κάτω της ηλικίας των 30 ετών· σημειώνει ότι σύμφωνα με την αίτηση οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν – μεταξύ άλλων – κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (δηλ. νέοι που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού, επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος, επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), καθώς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος· ζητεί από τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίσουν ότι κατά την επιλογή των δικαιούχων της στήριξης από το ΕΤΠ τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών·

11.  υποστηρίζει τα κοινωνικά κριτήρια που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές για να προσδιορίσουν τους ΕΑΕΚ τους οποίους θα αφορούν τα μέτρα ΕΤΠ, στα οποία λαμβάνονται υπόψη δεδομένα για το οικογενειακό εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και η διάρκεια της ανεργίας· ζητεί κατά την επιλογή των δικαιούχων να τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης ούτως ώστε να δίνονται ευκαιρίες σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

12.  καλεί τις ελληνικές αρχές να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τα αποτελέσματα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ειδικά όσον αφορά την επιλογή και την υποστήριξη που παρέχεται σε ΕΑΕΚ·

13.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 10 740 000 EUR, από τα οποία 210 000 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 6 444 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους·

14.  σημειώνει ότι η συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αντιπροσωπεύει 1,96 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει ακόμη ότι σχεδόν το ήμισυ αυτού του προϋπολογισμού σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας.

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 20ή Οκτωβρίου 2014, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

16.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων (πρώην υπάλληλοι της εταιρείας Φωκάς και δικηγόροι των υπαλλήλων) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος·

17.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σχεδιάστηκαν με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ΕΑΕΚ και συνίστανται στα ακόλουθα μέτρα: επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κατάρτισης και επιδόματα κινητικότητας·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία των εξατομικευμένων υπηρεσιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους στοχευόμενους δικαιούχους να προσδιορίσουν τις δεξιότητές τους και να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο σταδιοδρομίας με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τα προσόντα τους·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η παρακολούθηση περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, πράγμα που εξασφαλίζει την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της εφαρμογής των μέτρων·

20.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που ζητήθηκαν πρόκειται να στηρίξει τη συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων (3 000 000 EUR) και μέτρα κατάρτισης (2 960 000 EUR)·

21.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 κατ' ανώτατο όριο επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κι άλλων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και εφόσον είναι βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης·

22.  δίνει έμφαση στην ουσιαστική προστιθέμενη αξία και συνιστά την παροχή ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι κατά προσέγγιση το ένα τρίτο της σχεδιαζόμενης στήριξης συνίσταται σε επιδόματα και επομένως σε παθητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

23.  σημειώνει ότι το κόστος των μέτρων κατάρτισης στην αίτηση αυτή είναι συγκρίσιμου επιπέδου με προηγούμενες αιτήσεις από την Ελλάδα· επισημαίνει ότι το κόστος αυτό είναι διαφορετικό σε παρόμοιες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη·

24.  ζητεί τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που σχεδιάζονται εντός της νέας περιόδου προγραμματισμού του ΕΚΤ να συμπληρώνουν το σχέδιο του ΕΤΠ και να διευκολύνουν την ένταξη των εργαζομένων σε μελλοντοστραφείς και βιώσιμους τομείς της οικονομίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

26.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/43.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου