Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2183(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0082

Usvojeni tekstovi
PDF 319kWORD 76k
Utorak, 16. prosinca 2014. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčka
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, iz Grčke) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0063/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su grčke vlasti 29. srpnja podnijele zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 551 radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 47. („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”);

E.  budući da su u zahtjevu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u;

1.  pozdravlja činjenicu da grčke vlasti uzimaju u obzir velike koristi od ovoga proračunskog instrumenta i da su se njime već nekoliko puta koristile kao sredstvom za rješavanje nepovoljnih posljedica financijske i gospodarske krize;

2.  napominje da su grčke vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 otpuštenih radnika ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući otpuštene radnike i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

3.  prima na znanje da su grčke vlasti podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu ustupila 11. studenog 2014. godine; pozdravlja brzi postupak ocjenjivanja kraći od pet mjeseci;

4.  napominje da grčke vlasti tvrde da su dva događaja bila glavni uzroci otpuštanja: smanjenje dostupnih prihoda kućanstava, koje je posljedica povećanja poreznog opterećenja i nižih plaća zaposlenika u privatnom i javnom sektoru te rasta stope nezaposlenosti, što je dovelo do velikog pada kupovne moći, te drastično smanjenje zajmova poduzećima i pojedincima zbog nedostatka gotovine u grčkim bankama;

5.  slaže se da su ti čimbenici povezani sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom o kojoj je riječ u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4) te da Grčka stoga ima pravo na doprinos iz EGF-a;

6.  napominje da su za sektor maloprodaje do sada podnesena još tri zahtjeva za pomoć iz EGF-a zbog globalne financijske i gospodarske krize, od čega su dva iz Grčke;

7.  napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost u zemlji u kojoj se u razdoblju od 2008. do 2013. broj nezaposlenih učetverostručio, što stopu nezaposlenosti u Grčkoj čini najvećom među državama članicama i petom najvećom u svijetu; posebno je zabrinut zbog pokrajina Atika i Srednja Makedonija u kojima je 90 % otpuštenih i koje već sada bilježe stope nezaposlenosti veće od nacionalnog prosjeka od 27,5 %;

8.  napominje da se uz 551 otpuštenog radnika tijekom referentnog razdoblja u korisnike koji zadovoljavaju kriterije ubraja i 49 radnika koji su otpušteni prije četveromjesečnog referentnog razdoblja te da je stoga ukupno 600 korisnika koji zadovoljavaju uvjete; napominje da 89,17 % otpuštenih radnika koji zadovoljavaju kriterije za pomoć iz EGF-a čine žene;

9.  pozdravlja činjenicu da će grčke vlasti dodatno pružiti usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika koje će se sufinancirati iz EGF-a za najviše 500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) i mlađi su od 30 godina na dan podnošenja zahtjeva i koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, s obzirom na to da do svih navedenih otpuštanja iz stavka 8. dolazi u regijama NUTS razine 2 Κεντρική Μακεδονία (Srednja Makedonija) (EL12), Θεσσαλία (Tesalija) (EL14) i Aττική (Atika) (EL30) te je zbog toga ukupni broj korisnika 1100;

10.  napominje da su grčke vlasti odlučile pružiti usluge prilagođene potrebama koje će se sufinancirati sredstvima iz EGF-a za najviše 500 osoba mlađih od 30 koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju; prima na znanje da će, prema zahtjevu i uz ostale kriterije, grčka tijela uzeti u obzir kriterije koji su usklađeni s kriterijima uključenima u plan za provedbu grčkog programa Jamstva za mlade (tj. mlade osobe kojima prijeti isključenost, razina prihoda kućanstva, razina obrazovanja, trajanje nezaposlenosti itd.), kao i iskaze interesa; poziva grčke vlasti da uzmu u obzir socijalne kriterije i da se pobrinu da se pri odabiru primatelja potpore iz EGF-a u potpunosti poštuju načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

11.  podržava socijalne kriterije koje su primijenile grčke vlasti pri odabiru mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, koji će biti obuhvaćeni mjerama EGF-a, vodeći računa o prihodu kućanstva, razini obrazovanja i trajanju nezaposlenosti; traži da se pri odabiru primatelja pomoći u potpunosti poštuju načela nediskriminacije kako bi se pružila prilika onima koji su najudaljeniji od tržišta rada;

12.  poziva grčke vlasti da dostave detaljne podatke o financiranim mjerama i ishodima u svjetlu razmjene najboljih praksi, posebno s obzirom na odabir mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju i pomoć koja im je pružena;

13.  napominje da ukupni procijenjeni trošak iznosi 10 740 000 EUR, od čega je 210 000 EUR predviđeno za njegovu provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 6 444 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

14.  primjećuje da doprinos za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te nadzora i izvješćivanja iznosi 1,96 % ukupnog proračuna; nadalje primjećuje da se gotovo pola tog doprinosa namjerava upotrijebiti za informiranje i promidžbu;

15.  pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti radi brze pomoći radnicima 20. listopada 2014. odlučile započeti s pružanjem usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, prije konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

16.  primjećuje da su grčke vlasti navele da je u dogovoru s predstavnicima ciljnih korisnika (bivši radnici Fokasa i odvjetnici zaposlenika) i Savezom zaposlenika u privatnom sektoru u Grčkoj sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika;

17.  napominje da su usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti osmišljene tako da vode računa o posebnim potrebama mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a sastoje se od sljedećih mjera: profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalificiranje i strukovno osposobljavanje, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za vrijeme traženja zaposlenja, naknada za osposobljavanje te naknada za mobilnost;

18.  naglašava važnost usluga prilagođenih potrebama radnika kojima se nastoji pomoći ciljnim korisnicima da utvrde svoje vještine i realističan plan zapošljavanja na temelju svojih interesa i kvalifikacija;

19.  pozdravlja činjenicu da je praćenje uvršteno među predložene mjere, čime se jamči praćenje sudionika tijekom šest mjeseci nakon prestanka provedbe mjera;

20.  primjećuje da je većina zatraženih sredstava namijenjena pružanju podrške novoosnovanim poduzećima (3 000 000 EUR) i mjerama osposobljavanja (2 960 000 EUR);

21.  napominje da će najviše 200 izabranih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju primiti doprinos za osnivanje vlastitog poduzeća u najvećem mogućem iznosu od 15 000 EUR; ističe da je cilj te mjere promicati poduzetništvo pružanjem financijskih sredstava za održive poslovne modele, što bi srednjoročno trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta; napominje da će taj najveći mogući iznos biti dodijeljen na temelju posebnih uvjeta i održivosti podržanog poslovnog modela novog poduzeća;

22.  ističe istinsku dodanu vrijednost i preporučuje pružanje aktivnih mjera za tržište rada; napominje da otprilike jednu trećinu planirane potpore sačinjavaju naknade, odnosno pasivne mjere za tržišta rada;

23.  primjećuje da su troškovi za mjere osposobljavanja u ovom zahtjevu na usporedivoj razini u odnosu na prethodne grčke zahtjeve; ističe da postoje razlike u iznosu tih troškova u sličnim zahtjevima drugih država članica;

24.  poziva da se plan EGF-a dopuni planiranim mjerama Europskog socijalnog fonda u okviru njegova novog programskog razdoblja te da se omogući ponovno uključenje radnika u održive gospodarske sektore usmjerene na budućnost; podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranih iz EGF-a trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

25.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim aktivnostima i njihove provedbe;

26.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

27.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, iz Grčke)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/43.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti