Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2183(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2014

Pateikti tekstai :

A8-0063/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0082

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 75k
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ (Graikija)
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0063/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti tokiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi 2014 m. liepos 29 d., po to, kai iš įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“), buvo atleistas 551 darbuotojas, Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos atsižvelgia į didžiulius šios biudžetinės priemonės privalumus ir ja, kaip priemone neigiamoms finansų ir ekonomikos krizės pasekmėms šalinti, jau naudojosi kelis kartus;

2.  pažymi, kad šią paraišką Graikijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

3.  pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką finansinei EGF paramai gauti ir kad 2014 m. lapkričio 11 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiškos vertinimo procedūra buvo itin greita (trumpesnė nei penki mėnesiai);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Graikijos valdžios institucijos teigia, jog pradžioje darbuotojų atleidimą nulėmę įvykiai buvo du: sumažėjusios disponuojamos namų ūkių pajamos dėl didesnės mokesčių naštos, sumažėjusių atlyginimų (privačiajame ir viešajame sektoriuose) ir augančio nedarbo ir todėl smarkiai sumažėjusi perkamoji galia; ir dėl grynųjų pinigų trūkumo Graikijos bankuose smarkiai sumažintas paskolų teikimas įmonėms ir asmenims;

5.  pritaria tam, kad šie veiksniai yra susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), ir kad todėl Graikija turi teisę gauti EGF paramą;

6.  pažymi, kad iki šiol dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui buvo pateiktos dar trys paraiškos, taip pat pagrįstos pasauline finansų ir ekonomikos krize, ir dvi iš jų pateikė Graikija;

7.  pažymi, kad dėl šių darbuotojų atleidimo dar pablogės nedarbo padėtis šalyje, kurioje 2008–2013 m. laikotarpiu bedarbių skaičius padidėjo keturis kartus ir kurioje nedarbo lygis yra didžiausias iš visų valstybių narių ir penktas pagal dydį pasaulyje; ypač nerimauja dėl Atikos ir Centrinės Makedonijos regionų, kuriuose yra 90 proc. atleistųjų darbuotojų ir kuriuose nedarbo lygis jau viršija šalies nedarbo vidurkį, kuris yra 27,5 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad, be 551 ataskaitiniu laikotarpiu atleisto darbuotojo, 49 darbuotojai, atleisti prieš keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį, taip pat atitinka reikalavimus paramai gauti, todėl bendras paramos gavėjų skaičius yra 600; pažymi, kad 89,17 proc. atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti, yra moterys;

9.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos papildomai suteiks prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunuolių), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo jaunesni kaip 30 metų, jeigu visi 8 dalyje nurodyti darbuotojai buvo atleisti NUTS 2 lygio regionuose – Κεντρική Μακεδονία (Centrinėje Makedonijoje, EL12), Θεσσαλία (Tesalijoje, EL14) ir Aττική (Atikoje, EL30), kurie atitinka reikalavimus pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, taigi bendras paramos gavėjų skaičius yra 1100;

10.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nusprendė teikti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių, kurie yra ne vyresni kaip 30 metų; pažymi, kad, kaip nurodyta paraiškoje, Graikijos valdžios institucijos remsis, be kita ko, kriterijais, atitinkančiais Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane nurodytus kriterijus (t. y. jaunuoliai, kuriems kyla atskirties pavojus, namų ūkių pajamų lygis, švietimo lygis, nedarbo trukmė ir t. t.), taip pat pareikšto susidomėjimo kriterijumi; ragina Graikijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų griežtai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

11.  remia socialinius kriterijus, kuriuos Graikijos valdžios institucijos taiko siekdamos nustatyti tikslinius EGF priemonėmis pasinaudosiančius NEET jaunuolius ir kuriais atsižvelgiama į namų ūkių pajamas, išsilavinimo lygį ir nedarbo trukmę; ragina atrenkant paramos gavėjus griežtai laikytis nediskriminavimo principų siekiant galimybių suteikti taip pat ir labiausiai atskirtiesiems nuo darbo rinkos;

12.  ragina Graikijos valdžios institucijas pateikti išsamią informaciją apie finansuojamus veiksmus ir rezultatus siekiant dalytis geriausia patirtimi, ypač susijusia su NEET jaunuolių atranka ir jiems teikiama parama;

13.  pažymi, kad bendras šiam EGF lėšų mobilizavimui skirtas biudžetas yra 10 740 000 EUR, iš jų 210 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 6 444 000 EUR, o tai sudaro 60 proc. visų išlaidų;

14.  pažymi, kad parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai skirtas įnašas sudaro 1,96 proc. viso biudžeto; be to, pažymi, kad beveik pusę šių lėšų planuojama panaudoti informavimo ir viešinimo tikslais;

15.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. spalio 20 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

16.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų (buvusių „Fokas“ darbuotojų ir darbuotojams atstovaujančių teisininkų) ir Graikijos privačiojo sektoriaus darbuotojų federacijos atstovais;

17.  pažymi, kad teiktinos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos parengtos siekiant atsižvelgti į konkrečius NEET jaunuolių poreikius ir jas sudaro šios priemonės: profesinis orientavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmokos, mokymo išmokos ir judumo pašalpos;

18.  pabrėžia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų, skirtų padėti konkretiems paramos gavėjams nusistatyti įgūdžius ir susidaryti realų, interesais ir kvalifikacija pagrįstą karjeros planą, svarbą;

19.  palankiai vertina tai, kad pasiūlytos priemonės apima stebėseną, kuri užtikrina, kad įgyvendinus priemones šešis mėnesius stebima dalyvių veikla;

20.  pažymi, kad daugiausia lėšų prašoma paramai verslui steigti (3 000 000 EUR) ir mokymo priemonėms (2 960 000 EUR);

21.  pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta 200 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą perspektyvaus verslo iniciatyvoms skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu toliau būtų kuriamos darbo vietos; primena, kad ši didžiausia reikalavimus atitinkanti suma bus suteikta taikant specialias sąlygas ir atsižvelgiant į steigiamo verslo, kuris remiamas, perspektyvumą;

22.  atkreipia dėmesį į tikrą pridėtinę vertę ir rekomenduoja siūlyti aktyvias darbo rinkos priemones; pažymi, kad maždaug vieną trečdalį planuojamos paramos sudaro išmokos, kurios yra pasyvios darbo rinkos priemonės;

23.  pažymi, kad mokymo priemonių pagal šią paraišką išlaidos yra panašaus dydžio kaip ir ankstesnėse Graikijos paraiškose nurodytos išlaidos; atkreipia dėmesį į tai, kad panašiose valstybių narių paraiškose šios išlaidos skiriasi;

24.  ragina EGF planą papildyti naujuoju Europos socialinio fondo (ESF) programavimo laikotarpiu planuojamomis ESF priemonėmis siekiant padėti darbuotojams vėl integruotis į ateitį orientuotuose ir tvariuose ekonomikos sektoriuose; primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant iš EGF remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

25.  džiaugiasi, kad suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

26.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

27.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/43.)

Teisinė informacija - Privatumo politika