Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2183(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2014

Texte depuse :

A8-0063/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0082

Texte adoptate
PDF 258kWORD 79k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas  Grecia
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0063/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas la 29 iulie 2014 în urma disponibilizării a 551 de lucrători de la Odyssefs Fokas S.A., o întreprindere care activează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 din NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”);

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  salută faptul că autoritățile elene iau în considerare beneficiile semnificative ale acestui instrument bugetar și au făcut uz deja de el de câteva ori pentru a aborda efectele negative ale crizei economice și financiare;

2.  ia act de faptul că autoritățile elene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

3.  constată că autoritățile elene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 29 iulie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 11 noiembrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

4.  ia act de faptul că, potrivit autorităților elene, evenimentele care au determinat efectuarea disponibilizărilor au fost în principal două: scăderea veniturilor disponibile ale gospodăriilor – din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului – având drept rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare, precum și reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități în băncile elene;

5.  este de acord că acești factori sunt legați de criza economică și financiară mondială menționată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009(4) și că Grecia are, prin urmare, dreptul de a primi o contribuție financiară din partea FEG;

6.  constată că, până în prezent, sectorul comerțului cu amănuntul a făcut obiectul altor trei cereri FEG – două dintre ele din partea Greciei – depuse, de asemenea, în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.  subliniază faptul că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din Grecia, țară în care, în perioada 2008-2013, numărul șomerilor a crescut de patru ori și care, în prezent, are cea mai mare rată a șomajului dintre statele membre și ocupă locul al cincilea în lume la acest capitol; este preocupat în special de regiunile Attica și Macedonia Centrală, unde au avut loc 90% dintre disponibilizări și unde rata șomajului depășește deja în prezent media națională de 27,5%;

8.  constată că, în plus față de cele 551 de disponibilizări survenite în perioada de referință, 49 de lucrători disponibilizați înainte de perioada de referință de patru luni sunt, de asemenea, incluși printre beneficiarii eligibili, al căror număr total se ridică la 600 de persoane; ia act de faptul că 89,17 % dintre lucrătorii disponibilizați eligibili pentru a primi sprijin din partea FEG sunt femei;

9.  salută faptul că autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG și unui număr de până la 500 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta mai mică de 30 ani la data depunerii cererii, dat fiind că toate disponibilizările menționate la alineatul (8) au loc în regiuni de nivel NUTS 2 din Κεντρική Μακεδονία (Macedonia Centrală) (EL12), Θεσσαλία (Tesalia) (EL14) și Attica (EL30), care sunt eligibile în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”; prin urmare, numărul total al beneficiarilor este de 1 100;

10.  constată că autoritățile elene au decis să ofere servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 500 NEET sub 30 de ani; observă că, potrivit cererii, autoritățile elene vor utiliza, printre altele, criterii aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (și anume tineri expuși riscului de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și exprimarea interesului; solicită autorităților elene să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG se face cu respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de șanse;

11.  sprijină criteriile sociale aplicate de autoritățile elene pentru a identifica tinerii NEET care să fie vizați de măsurile FEG, în funcție de datele referitoare la veniturile din gospodărie, nivelul de studii și durata șomajului; solicită ca selecția beneficiarilor să respecte pe deplin principiile nediscriminării, astfel încât să se acorde oportunități persoanelor cu cele mai mici șanse de a accede pe piața muncii;

12.  solicită autorităților elene să ofere informații detaliate cu privire la acțiunile finanțate și la rezultatele obținute pentru a împărtăși cele mai bune practici, în special în ceea ce privește selecția tinerilor NEET și sprijinul acordat acestora;

13.  constată că costurile totale estimate pentru această mobilizare a FEG sunt de 10 740 000 EUR, din care suma de 210 000 EUR este destinată implementării, și că contribuția financiară din partea FEG se ridică la 6 444 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din totalul costurilor;

14.  constată că contribuția pentru activitățile pregătitoare, management, informare și publicitate, control și raportare reprezintă 1,96 % din bugetul total; constată, de asemenea, că aproape jumătate din această contribuție este prevăzută pentru activități de informare și publicitate;

15.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile elene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 20 octombrie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

16.  ia act de faptul că autoritățile elene au indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați (foști angajați ai Fokas și avocați ai angajaților) și cu Federația elenă a angajaților din mediul privat;

17.  ia act de faptul că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate au fost concepute pentru a ține seama de nevoile specifice ale tinerilor NEET și constau în următoarele măsuri: orientare profesională, formare profesională, recalificare și formare vocațională, contribuții la înființarea unei întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă, alocații pentru formare și alocații de mobilitate;

18.  subliniază importanța serviciilor personalizate care vizează să îi ajute pe beneficiarii vizați să își identifice competențele și să stabilească un plan realist de carieră pe baza intereselor și calificărilor lor;

19.  salută faptul că printre măsurile propuse se numără și monitorizarea, asigurându-se o urmărire a participanților pe perioada de șase luni ulterioară perioadei de aplicare a măsurilor;

20.  observă că majoritatea fondurilor solicitate urmează să sprijine contribuția la înființarea de întreprinderi (3 000 000 EUR) și măsuri de formare profesională (2 960 000 EUR);

21.  constată că suma maximă eligibilă de 15 000 EUR va fi acordată unui număr de maximum 200 de lucrători și tineri NEET selectați drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este să promoveze antreprenoriatul oferind finanțare inițiativelor de afaceri viabile, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu; constată că această sumă eligibilă maximă va fi acordată doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice și dacă întreprinderile nou-înființate sprijinite sunt viabile;

22.  subliniază valoarea adăugată reală și recomandă oferta de măsuri active pentru piața muncii; ia act de faptul că aproape o treime din sprijinul preconizat constă în alocații, deci în măsuri pasive pentru piața muncii;

23.  observă că costurile măsurilor de formare propuse în prezenta cerere sunt comparabile cu cele din cereri anterioare provenite din partea Greciei; atrage atenția asupra faptului că aceste costuri variază în cereri similare depuse de alte state membre;

24.  solicită ca măsurile sprijinite prin Fondul social european (FSE) planificate pentru noua perioadă de programare a FSE să completeze planul FEG și să faciliteze reintegrarea lucrătorilor în sectoare economice durabile și orientate spre viitor; reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, structura pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să fie compatibil cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor;

25.  salută faptul că se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea în aplicare a acestora;

26.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/43.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate