Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2183(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2014

Predkladané texty :

A8-0063/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0082

Prijaté texty
PDF 327kWORD 75k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grécko
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grécka) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu stanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0063/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže grécke orgány predložili 29. júla 2014 žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas v nadväznosti na prepustenie 551 pracovníkov v spoločnosti Odyssefs Fokas S.A., ktorá pôsobila v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov);

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  víta skutočnosť, že grécke orgány zohľadňujú veľký prínos tohto rozpočtového nástroja a už ho niekoľkokrát využili ako prostriedok na zmiernenie negatívnych vplyvov finančnej a hospodárskej krízy;

2.  konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje hranica aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

3.  konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 11. novembra 2014; víta rýchly postup hodnotenia, ktorý netrval ani päť mesiacov;

4.  berie na vedomie, že grécke orgány tvrdia, že došlo najmä k dvom udalostiam, ktoré viedli k prepúšťaniu: pokles dostupného príjmu domácností – v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia platov (súkromných aj verejných zamestnancov) a zvyšovania nezamestnanosti – čo malo za následok prudký pokles nákupnej sily; a radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.  súhlasí s tým, že tieto faktory súvisia s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4), a že Grécko má z toho dôvodu nárok na príspevok z EGF;

6.  konštatuje, že maloobchodný sektor bol doteraz predmetom ďalších troch žiadostí o príspevok z EGF (z toho dve z Grécka), ktoré sa tiež zakladali na celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze;

7.  konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu miery nezamestnanosti v krajine, kde sa v období rokov 2008 – 2013 počet nezamestnaných štvornásobne zvýšil a ktorá má najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi členských štátov a piatu najvyššiu na svete; vyjadruje osobitné znepokojenie nad regiónmi Atiky a Strednej Makedónie, kde sa vyskytuje 90 % prepustených a kde miera nezamestnanosti už presahuje vnútroštátny priemer 27,5 %;

8.  konštatuje, že okrem 551 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia sa medzi oprávnených príjemcov zahŕňa 49 pracovníkov prepustených pred referenčným obdobím štyroch mesiacov, čo predstavuje celkový počet 600 osôb; poznamenáva, že 89,17 % prepustených pracovníkov oprávnených na podporu z EGF sú ženy;

9.  víta skutočnosť, že grécke orgány okrem toho poskytnú personalizované služby spolufinancované z EGF maximálne 500 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (osoby NEET), a ktorí majú ku dňu predloženia žiadosti menej ako 30 rokov, vzhľadom na to, že ku všetkým prepusteniam uvedeným v odseku 8 dochádza v regiónoch na úrovni NUTS 2 Κεντρική Μακεδονία (Stredná Makedónia) (EL12), Θεσσαλία (Tesália) (EL14) a Aττική (Atika) (EL30), ktoré sú oprávnené v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, takže celkový počet príjemcov je 1100;

10.  berie na vedomie, že grécke orgány sa rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF maximálne 500 osobám NEET mladším ako 30 rokov; konštatuje, že podľa žiadosti grécke orgány uplatnia okrem iného kritériá, ktoré sú v súlade s kritériami uvedenými v gréckom pláne vykonávania záruky pre mladých ľudí (t. j. mladí ľudia ohrození vylúčením, úroveň príjmov domácností, úroveň vzdelania, dĺžka nezamestnanosti atď.), ako aj vyjadrenie záujmu; vyzýva grécke orgány, aby nezabúdali na sociálne kritériá a zabezpečili, aby boli pri výbere príjemcov podpory z EGF v plnej miere zohľadnené zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí;

11.  podporuje sociálne kritériá, ktoré grécke orgány použijú na určenie osôb NEET, ktorým majú byť určené opatrenia EGF, zohľadňujúce údaje o úrovni príjmov domácností, úrovni vzdelania a dĺžky nezamestnanosti; požaduje, aby výber príjemcov v plnej miere rešpektoval zásady nediskriminácie, aby sa tak poskytli príležitosti aj tým, ktorí sú od pracovného trhu najviac vzdialení;

12.  vyzýva grécke orgány, aby poskytli podrobné informácie o financovaných opatreniach a výsledkoch v rámci výmeny najlepších postupov, najmä so zreteľom na výber a podporu poskytnutú osobám NEET;

13.  poznamenáva, že odhadované celkové náklady sú 10 740 000 EUR, z ktorých je 210 000 EUR vyhradených na implementáciu, a že finančný príspevok z EGF je 6 444 000 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov;

14.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 1,96 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto príspevku sa má použiť na informovanie a propagáciu;

15.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 20. októbra 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

16.  poznamenáva, že grécke orgány uviedli, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami cieľových príjemcov (bývalými zamestnancami spoločnosti Fokas a právnikmi zamestnancov) a s federáciou súkromných zamestnancov v Grécku;

17.  poznamenáva, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť, boli navrhnuté tak, aby zohľadnili osobitné potreby osôb NEET a pozostávajú z týchto opatrení: profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, príspevky na zakladanie podnikov, príspevky pri uchádzaní sa o zamestnanie, príspevky na odbornú prípravu a príspevky na cestovanie za prácou;

18.  zdôrazňuje význam personalizovaných služieb, ktorých cieľom je pomôcť cieľovým príjemcom rozpoznať svoje schopnosti a vytvoriť si reálny kariérny plán založený na ich záujmoch a kvalifikácii;

19.  víta skutočnosť, že súčasťou navrhovaných opatrení je monitorovanie, čím sa zabezpečí sledovanie účastníkov v priebehu šiestich mesiacov po ukončení vykonávania opatrení;

20.  konštatuje, že väčšina požadovaných finančných prostriedkov je určená na podporu začínajúcich podnikov (3 000 000 EUR) a opatrení odborného vzdelávania (2 960 000 EUR);

21.  poznamenáva, že maximálna oprávnená suma vo výške 15 000 EUR, sa poskytne maximálne 200 vybraným pracovníkom a osobám NEET ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovísk v strednodobom horizonte; konštatuje, že táto maximálna oprávnená suma bude pridelená na základe splnenia osobitných podmienok a životaschopnosti podporovaných začínajúcich podnikov;

22.  zdôrazňuje skutočnú pridanú hodnotu a odporúča ponuku aktívnych opatrení trhu práce; konštatuje, že približne jedna tretina plánovanej podpory spočíva v príspevkoch, a teda pasívnych opatreniach trhu práce;

23.  konštatuje, že náklady na opatrenia súvisiace s odbornou prípravou uvedené v tejto žiadosti sú na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi žiadosťami z Grécka; poukazuje na to, že tieto náklady sú odlišné od nákladov v podobných žiadostiach z iných členských štátov;

24.  žiada, aby bol plán EGF doplnený o opatrenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) plánované v rámci nového programového obdobia ESF a aby tieto opatrenia uľahčovali opätovné začlenenie pracovníkov do udržateľných a na budúcnosť zameraných hospodárskych odvetví; pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaných z EGF mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov;

25.  víta skutočnosť, že v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

26.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

27.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 167, 29.06.2009, s. 26.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/43.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia