Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2183(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2014

Predložena besedila :

A8-0063/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0082

Sprejeta besedila
PDF 316kWORD 75k
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčija
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0063/2014),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker so grški organi vlogo EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas predložili 29. julija 2014, po odpustitvi 551 delavcev v podjetju Odyssefs Fokas S.A., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 („trgovina na drobno, razen z motornimi vozili“),

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  pozdravlja dejstvo, da grški organi upoštevajo velike koristi tega proračunskega instrumenta in so ga že večkrat uporabili kot sredstvo za odpravo negativnega učinka finančne in gospodarske krize;

2.  ugotavlja, da so grški organi vlogo predložili v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 presežnih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno s presežnimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

3.  ugotavlja, da so grški organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2014 in da je Komisija svojo oceno podala 11. novembra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

4.  ugotavlja, da grški organi navajajo, da sta predvsem dva dogodka povzročila odpuščanje delavcev: zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev – zaradi večje davčne obremenitve, manjših plač (tako zasebnih kot javnih uslužbencev) in večje brezposelnosti –, kar je povzročilo občuten upad kupne moči, in drastično zmanjšanje obsega posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah;

5.  se strinja, da so ti dejavniki povezani s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009(4), in da je Grčija zato upravičena do prispevka iz ESPG;

6.  ugotavlja, da so bile doslej za sektor trgovine na drobno predložene tri vloge za sredstva ESPG, od tega dve za Grčijo, ki se prav tako sklicujejo na svetovno finančno in gospodarsko krizo;

7.  ugotavlja, da se bo zaradi odpuščanja še povečala stopnja brezposelnosti v tej državi, kjer se je število brezposelnih v obdobju 2008–2013 povečalo za štirikrat in kjer je stopnja brezposelnosti ena najvišjih v državah članicah in peta najvišja na svetu; je zlasti zaskrbljen zaradi regij Atika in Osrednja Makedonija, kjer je kar 90 % odpuščanj in je stopnja brezposelnosti že zdaj nad nacionalnim povprečjem 27,5 %;

8.  ugotavlja, da je poleg 551 odpustov iz referenčnega obdobja v število upravičenih prejemnikov vključenih tudi 49 delavcev, odpuščenih pred štirimesečnim referenčnim obdobjem, kar skupaj znaša 600 oseb; ugotavlja, da je med presežnimi delavci, upravičenimi do podpore iz ESPG, 89,17 % žensk;

9.  pozdravlja, da bodo poleg tega grški organi zagotovili prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, za največ 500 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so bili na dan oddaje vloge mlajši od 30 let, saj je do vseh odpustov iz odstavka 8 prišlo v regijah Κεντρική Μακεδονία (Osrednja Makedonija) (EL12), Θεσσαλία (Tesalija) (EL14) in Aττική (Atika) (EL30) na ravni NUTS 2, ki so upravičene na podlagi pobude za zaposlovanje mladih, zato je skupno število prejemnikov 1100;

10.  ugotavlja, da so grški organi sklenili prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, ponuditi do 500 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; je seznanjen s tem, da bodo glede na vlogo grški organi – med drugim – uporabili merila, usklajena z merili iz grškega izvedbenega načrta Jamstvo za mlade (tj. mladi, ki jim grozi izključenost, raven dohodka gospodinjstev, stopnja izobrazbe, trajanje brezposelnosti itd.), in razpis za prijavo interesa; poziva grške organe, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor dejanskih prejemnikov podpore ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

11.  podpira socialna merila, ki jih grški organi uporabljajo za opredelitev mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki jim bodo namenjeni ukrepi ESPG, pri čemer upoštevajo podatke o dohodku gospodinjstva, stopnjo izobrazbe in trajanje brezposelnosti; poziva k temu, naj se pri izboru prejemnikov v celoti spoštujejo načela nediskriminacije, da bi ponudili priložnosti tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela;

12.  poziva grške organe, naj predložijo podrobne informacije o financiranih ukrepih in njihovih rezultatih, da bi lahko izmenjali primere najboljše prakse, zlasti glede izbora in podpore vsem, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

13.  ugotavlja, da proračun za uporabo sredstev ESPG skupaj znaša 10 740 000 EUR, od tega je 210 000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 6 444 000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

14.  ugotavlja, da prispevek za pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje znaša 1,96 % skupnega proračuna; ugotavlja tudi, da naj bi se skoraj polovica tega prispevka uporabila za širjenje informacij in obveščanje javnosti;

15.  pozdravlja dejstvo, da so se grški organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 20. oktobra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

16.  ugotavlja, da so grški organi navedli, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki ciljnih prejemnikov (nekdanji zaposleni podjetja Fokas ter njihovi odvetniki), in z grško zvezo zasebnih delojemalcev;

17.  ugotavlja, da so bile predlagane prilagojene storitve zasnovane tako, da upoštevajo posebne potrebe mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in da jih sestavljajo naslednji ukrepi: poklicno informiranje in svetovanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, prispevki za ustanovitev podjetja, nadomestila za iskanje zaposlitve, nadomestila za usposabljanje in nadomestila za mobilnost;

18.  poudarja pomen prilagojenih storitev, katerih cilj je pomagati ciljnim upravičencem pri iskanju lastnih veščin in vzpostavitvi uresničljivega kariernega načrta na podlagi njihovih zanimanj in usposobljenosti;

19.  pozdravlja, da je med predlagane ukrepe vključeno spremljanje, kar bo zagotavljalo spremljanje udeležencev v šestih mesecih, ki sledijo koncu izvajanja ukrepov;

20.  ugotavlja, da bo večina zahtevanih sredstev namenjena prispevkom za ustanovitev podjetij (3 000 000 EUR) in ukrepom usposabljanja (2 960 000 EUR);

21.  ugotavlja, da bo največji možni znesek 15 000 EUR dodeljen največ 200 izbranim delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev uresničljivim poslovnim pobudam, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest; ugotavlja, da bo največji možni znesek dodeljen na podlagi posebnih pogojev in sposobnosti novih podjetij za preživetje;

22.  poudarja resnično dodano vrednost in priporoča nudenje aktivnih ukrepov na trgu dela; ugotavlja, da približno tretjino načrtovane podpore sestavljajo nadomestila in s tem pasivni ukrepi na trgu dela;

23.  ugotavlja, da so stroški ukrepov usposabljanja v tej vlogi na primerljivi ravni s prejšnjimi vlogami iz Grčije; poudarja, da so v podobnih vlogah drugih držav članic razlike pri teh stroških;

24.  poziva, naj ukrepi Evropskega socialnega sklada (ESS), načrtovani znotraj njegovega novega programskega obdobja, dopolnijo načrt ESPG in omogočijo ponovno vključitev delavcev v trajnostne in v prihodnost usmerjene gospodarske sektorje; opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki ga podpira ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na z viri gospodarno gospodarstvo;

25.  pozdravlja, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

26.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 167, 29.6.2009, str. 26.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/43.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov