Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2185(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2014

Внесени текстове :

A8-0065/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0083

Приети текстове
PDF 477kWORD 72k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France — Франция
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0701 — C8‑0247/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0065/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Франция е подала заявление EGF/2013/014 FR/Air France за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 5213 съкращения (като се очаква в мерките да участват 3886 лица) през референтния период от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г. и след него, в резултат от спада на пазарния дял на Съюза във въздушния транспорт;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени; следователно изразява съгласие с Комисията, че Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че френските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 20 декември 2013 г. и са го допълвали с информация до 24 юли 2014 г. както и че Комисията е представила своята оценка на 11 ноември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 6 ноември 2012 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Счита, че съкращенията в Air France са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като пазарният дял на Съюза във въздушния транспорт се е свил, по-конкретно предвид впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в региона на Персийския залив — тенденция, която се влошава в резултат на световната икономическа и финансова криза;

5.  Отбелязва, че се очаква съкращенията в Air France да имат отрицателно въздействие върху региона Ил дьо Франс, който освен това е изправен пред още колективни съкращения, тъй като заводът на Peugeot Citroën Automobile (PSA) в Олне ще бъде закрит изцяло през 2014 г.;

6.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 3886 съкратени работници на пазара на труда: услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници, обучение, финансово участие за започването на стопанска дейност, редовни информационни и комуникационни дейности, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

7.  Приветства предназначената за помощта за преквалификация сума от 21 580 020 EUR, която ще се изплаща до края на отпуска за преквалификация („congé de reclassement“) и която се равнява на 70% от последната брутна заплата; отбелязва факта, че Регламент (ЕС) № 1309/2013 ограничава дела на тази помощ до 35% от общата сума от ЕФПГ, мобилизирана за дадено заявление, но подчертава, че Франция е подала заявлението в съответствие с Регламент (ЕО) № 546/2009(5), който се прилага за заявленията, подадени до края на 2013 г., и който позволява много по-щедро използване на средствата за конкретни помощи, като например помощта за преквалификация и финансовото участие за започване на стопанска дейност;

8.  Противопоставя се на използването на ЕФПГ като начин за финансиране на съкращенията; застъпва становището, че този фонд следва да се използва за подпомагане на реинтеграцията на работниците на пазара на труда;

9.  Припомня, че средствата следва да подпомагат реинтеграцията на бенефициерите на пазара на труда, а не да осигуряват заместител на заплатата им след като са били съкратени; отбелязва, че тази цел може да бъде много по-добре постигната чрез разпоредбите на действащия понастоящем Регламент (ЕС) № 1309/2013;

10.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с представители на бенефициерите от целевите групи и социалните партньори: обучение, услуги за консултиране за работници, финансово участие за започването на стопанска дейност, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12.  Отбелязва със съжаление, че повечето от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години; приветства диференцирания стимул в рамките на мярката за финансово участие за започване на стопанска дейност за наемането на работници на възраст над 55 години;

13.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, не съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове, но се позовава на писмено споразумение с извършващото съкращенията предприятие, в което се казва, че при изпълнението на гореописаните мерки, то няма да получи финансово участие и от други финансови инструменти на Съюза за същите мерки; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

16.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(5) Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/44.)

Правна информация - Политика за поверителност