Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2185(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2014

Předložené texty :

A8-0065/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0083

Přijaté texty
PDF 388kWORD 68k
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) ( IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0065/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi z důvodu velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba pro jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Francie předložila žádost EGF/2013/014 FR/Air France o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 5 213 zaměstnanců během referenčního období od 1. července 2013 do 31. října 2013 a po něm z důvodu poklesu podílu Unie na trhu letecké dopravy, přičemž se očekává, že se budou příslušná opatření vztahovat na 3 886 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG byly splněny; souhlasí proto s Komisí v tom, že Francie má nárok na finanční příspěvek podle uvedeného nařízení;

2.  bere na vědomí, že francouzské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. prosince 2013 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 24. července 2014 a že posouzení této žádosti zveřejnila Komise dne 11. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí francouzských orgánů zahájit ode dne 6. listopadu 2012 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  má za to, že propouštění zaměstnanců podniku Air France je spojeno s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, přičemž podíl Unie na trhu letecké dopravy poklesl zejména z důvodu pozoruhodného růstu tří velkých leteckých společností v oblasti Perského zálivu a tento vývoj ještě dále umocnila celosvětová finanční a hospodářská krize;

5.  bere na vědomí, že podle očekávání bude mít propouštění zaměstnanců podniku Air France negativní dopad na region Île-de-France, jenž je zároveň stižen dalším hromadným propouštěním zaměstnanců, neboť v roce 2014 došlo k úplnému ukončení výroby automobilů v továrně podniku Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnay;

6.  konstatuje, že koordinovaný balík individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje v zájmu opětovného začlenění 3 886 propuštěných pracovníků na trh práce následující opatření: poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky, odbornou přípravu, příspěvky na založení podniku, pravidelnou informační a komunikační činnost, příspěvky na rekvalifikaci, příspěvky na mobilitu;

7.  vítá skutečnost, že pro příspěvek na rekvalifikaci, který bude vyplácen ve výši 70 % poslední hrubé mzdy pracovníků do konce tzv. congé de reclassement, byla vyhrazena částka 21 580 020 EUR; konstatuje, že podle nařízení (EU) č. 1309/2013 je podíl těchto příspěvků omezen na výši 35 % z celkové částky podpory poskytnuté z EFG pro daný případ, avšak zdůrazňuje, že Francie předložila svou žádost podle nařízení (ES) č. 546/2009(5), jež se použije na žádosti předložené do konce roku 2013 a jež umožňuje mnohem liberálnější využití peněžních prostředků pro zvláštní příspěvky, jakými jsou příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na založení podniku;

8.  vyslovuje se proti využití EFG k financování propouštění zaměstnanců; zdůrazňuje, že tento fond by měl být využíván k poskytování pomoci při opětovném začleňování pracovníků na trh práce;

9.  připomíná, že peněžní prostředky by měly napomáhat opětovnému začleňování příjemců na trh práce, a nikoli sloužit jako náhrada mzdy po propuštění; konstatuje, že tohoto účelu lze lépe dosáhnout prostřednictvím ustanovení nyní platného nařízení (EU) č. 1309/2013;

10.  vítá skutečnost, že koordinovaný balík individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery: odborná příprava, poradenské služby pro pracovníky, příspěvky na založení podniku, příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na mobilitu;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12.  s politováním konstatuje, že většina propuštěných pracovníků je ve věku od 55 do 64 let; vítá odstupňované podněty obsažené v rámci opatření příspěvku na založení podniku, jež mají podpořit nábor zaměstnanců ve věku nad 55 let;

13.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat akce, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14.  konstatuje, že informace, jež byly poskytnuty ke koordinovanému balíku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, neuvádějí údaje o doplňkovosti k opatřením financovaným strukturálními fondy, ale odkazují k písemné dohodě uzavřené s propouštějícím podnikem, jenž se zavázal k tomu, že mu po dobu provádění výše uvedených opatření nebude na tato opatření poskytován finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř.věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/44.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí