Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2185(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0065/2014

Indgivne tekster :

A8-0065/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0083

Vedtagne tekster
PDF 229kWORD 59k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0065/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Frankrig indgav ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France om økonomisk støtte fra EGF efter 5 213 afskedigelser, hvoraf 3 886 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 1. juli 2013 til den 31. oktober 2013, der hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig dermed er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de franske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 20. december 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 24. juli 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 11. november 2014;

3.  glæder sig over, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 6. november 2012, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at afskedigelserne i Air France er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen, med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport, navnlig i forhold til en opsigtsvækkende stigning hos tre store selskaber i området omkring Den Persiske Golf, og at tendensen er blevet forværret af den globale finansielle og økonomiske krise;

5.  bemærker, at afskedigelserne i Air France forventes at få en negativ virkning i regionen Ile-de France, som også er ramt af en anden masseafskedigelse, da produktionsanlægget for Peugeot Citroën Automobile (PSA) i Aulnay bliver lukket fuldstændigt ned i 2014;

6.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 3886 afskedigede arbejdstagere: rådgivning og erhvervsvejledning for arbejdstagere, uddannelse, tilskud til etablering af virksomheder, regelmæssige informations- og kommunikationsaktiviteter, tilskud til genplacering og mobilitetstillæg;

7.  glæder sig over, at et beløb på 21 580 020 EUR er afsat til genplaceringstilskud, som vil blive udbetalt indtil afslutningen af congé de reclassements og er på 70 % af arbejdstagerens sidste løn; bemærker, at sådanne tilskud ifølge forordning (EU) nr. 1309/2013 er begrænset til 35 % af det samlede mobiliserede beløb fra EGF i et givet tilfælde, men fremhæver, at Frankrig fremsendte sin ansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 546/2009(5), der finder anvendelse på ansøgninger, der er fremsendt inden udgangen af 2013 og som giver mulighed for en mere generøs brug af midlerne til specifikke formål som genplacering og etablering af virksomheder;

8.  er imod anvendelsen af EGF til at finansiere afskedigelser; går ind for, at denne fond anvendes til at hjælpe arbejdstagere med at vende tilbage på arbejdsmarkedet;

9.  minder om, at midlerne bør medvirke til reintegration af modtagerne på arbejdsmarkedet og ikke skal fungere som erstatning af løn efter en afskedigelse; bemærker, at dette mål langt bedre kan nås med brug af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1309/2013, der er gældende;

10.  bifalder, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter: uddannelse, rådgivningstjenester for arbejdstagere, tilskud til etablering af virksomheder, tilskud til genplacering og mobilitetsanlæg;

11.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.  bemærker med beklagelse, at størsteparten af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år gamle; glæder sig over den differentierede tilskyndelse til at ansætte arbejdstagere over 55 år inden for foranstaltningen vedrørende tilskud til etablering af virksomheder;

13.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  bemærker, at de forelagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, ikke omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, men henviser til en skriftlig aftale indgået med den virksomhed, som har gennemført afskedigelserne, hvorefter den ved gennemførelsen af de ovenfor beskrevne foranstaltninger ikke også modtager finansielle bidrag fra andre af Unionens finansielle instrumenter i relation til de samme foranstaltninger; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

15.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

16.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/44).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik