Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2185(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0065/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0065/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0083

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 73k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France - Γαλλία
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France, από τη Γαλλία) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0065/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από την πραγματοποίηση 5 213 απολύσεων, εκ των οποίων 3 886 άτομα αναμένεται πως θα συμμετάσχουν στα μέτρα, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς από 1ης Ιουλίου 2013 έως την 31η Οκτωβρίου 2013, λόγω της μείωσης του μεριδίου αγοράς που κατέχει η Ένωση στις αεροπορικές μεταφορές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  διαπιστώνει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ πληρούνται· συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και την συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 24 Ιουλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 11 Νοεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους ταχεία βοήθεια, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 6 Νοεμβρίου 2012, αρκετά πριν από την απόφαση, ακόμα και πριν από την υποβολή της αίτησης σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  πιστεύει ότι οι απολύσεις στην Air France συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της παγκοσμιοποίησης, εξαιτίας των οποίων το μερίδιο αγοράς της Ένωσης στις αεροπορικές μεταφορές έχει μειωθεί, ιδίως με την θεαματική άνοδο τριών μεγάλων αεροπορικών εταιρειών στον Περσικό Κόλπο, μια τάση την οποία επιδεινώνει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

5.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Air France αναμένεται πως θα έχουν αρνητική επίπτωση για την περιφέρεια Île-de-France, που υφίσταται επίσης τις επιπτώσεις από άλλη μία περίπτωση μαζικών απολύσεων, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής της Peugeot Citroën Automobile (PSA) στο Aulnay κλείνει εντελώς μέσα στο 2014·

6.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 3 886 απολυθέντων: υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζομένους, κατάρτιση, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, τακτικές δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, επίδομα επανένταξης, επίδομα κινητικότητας·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το ποσό των 21 580 020 EUR, που προορίζεται για το επίδομα επανένταξης, θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος της άδειας επανένταξης και ανέρχεται στο 70 % του τελευταίου μικτού μισθού του εργαζομένου· επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 περιορίζει το μερίδιο αυτών των επιδομάτων στο 35% του συνολικού ποσού ΕΤΠ που ενεργοποιείται για μια συγκεκριμένη περίπτωση, τονίζει όμως ότι η Γαλλία υπέβαλε τη σχετική αίτηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 546/2009(5), που ισχύει για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος του 2013 και επιτρέπει μια πολύ πιο γενναιόδωρη χρήση των πιστώσεων για ειδικά επιδόματα τύπου επιδομάτων επανένταξης και συνεισφορών για τη σύσταση επιχείρησης·

8.  αντιτίθεται στη χρήση του ΕΤΠ ως τρόπου χρηματοδότησης απολυθέντων· είναι υπέρ του να χρησιμοποιείται το ταμείο ως βοήθεια για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

9.  θυμίζει ότι το τα ταμεία πρέπει να βοηθούν στην επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας κι όχι να τους προσφέρουν υποκατάστατο μισθού μετά την απόλυσή τους· επισημαίνει ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλύτερα μέσω των διατάξεων του σήμερα ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013·

10.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων και τους κοινωνικούς εταίρους: κατάρτιση, παροχή συμβουλών σε εργαζομένους, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επιδόματα επανένταξης, επιδόματα κινητικότητας·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  διαπιστώνει με λύπη του ότι η πλειονότητα των απολυθέντων εργαζομένων είναι ηλικίας 55-64 ετών· επικροτεί τα διαφοροποιημένα κίνητρα στο πλαίσιο του μέτρου της καταβολής συνεισφορών για τη σύσταση επιχείρησης με πρόσληψη εργαζομένων ηλικίας άνω των 55·

13.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει, επίσης, ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

14.  σημειώνει ότι στις πληροφορίες που προσφέρθηκαν σε σχέση με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματικότητα με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά αναφέρονται σε γραπτή συμφωνία με την επιχείρηση που πραγματοποίησε τις απολύσεις, σύμφωνα με την οποία κατά την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται ανωτέρω η εν λόγω επιχείρηση δεν θα λάβει χρηματοδοτικές συνεισφορές και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τα ίδια μέτρα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

15.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France, από τη Γαλλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/44.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου