Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2185(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0065/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0065/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0083

Hyväksytyt tekstit
PDF 221kWORD 59k
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France – Ranska
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska) (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR‑asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti 2. joulukuuta 2013 pidetyn trilogin tulokset,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8‑0065/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamista koskevia kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ranska jätti hakemuksen EGF/2013/014 FR/Air France EGR‑rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun viiteajanjaksolla 1. heinäkuuta 2013 ja 31. lokakuuta 2013 ja sen jälkeen alalta oli vähennetty 5 213 työntekijää, joista 3 886:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin, sen vuoksi, että unionin markkinaosuus lentoliikenteessä pieneni;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät; on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Ranskan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. joulukuuta 2013 ja sitä täydentäviä lisätietoja 24. heinäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi siitä arvionsa 11. marraskuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Ranskan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 6. marraskuuta 2012 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

4.  katsoo, että Air Francen työntekijävähennykset liittyvät globalisaatiosta johtuviin suuriin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa, koska unionin markkinaosuus lentoliikenteessä pieneni etenkin sen vuoksi, että Persianlahden alueen kolmen merkittävän yhtiön toiminta kasvoi huomattavasti ja tätä suuntausta maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi vielä pahensi;

5.  toteaa, että Air Francen työntekijävähennysten odotetaan vaikuttavan kielteisesti tilanteeseen Île-de-Francen alueella, jossa toteutettiin myös toinen joukkovähentäminen Aulnayssa sijaitsevassa Peugeot Citroën Automobilen (PSA) tehtaassa, joka suljetaan kokonaan vuoden 2014 aikana;

6.  panee merkille, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 3 886 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat: neuvontapalvelut ja ammatinvalinnanohjaus työntekijöille, koulutus, tuki yritysten perustamiseen, säännölliset tiedotus- ja viestintätoimet, uudelleensijoittumisavustus ja liikkuvuusavustus;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että 21 580 020 euron suuruista uudelleensijoittumisavustusta maksetaan uudelleen työllistymiseen tähtäävän ajanjakson loppuun asti ja se on 70 prosenttia työntekijän viimeisestä bruttopalkasta; panee merkille, että asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 tällaisten avustusten osuus rajoitetaan 35 prosenttiin yksittäistapauksessa käyttöön otettavien EGR-avustusten kokonaiskustannuksista, mutta korostaa, että Ranskan hakemuksen toimittamisessa on noudatettu asetusta (EY) N:o 546/2009(5), jota sovelletaan vuoden 2013 loppuun mennessä jätettyihin hakemuksiin ja joka mahdollistaa varojen anteliaamman käytön erityisavustuksiin, kuten uudelleensijoittumisavustukseen ja yritysten perustamista koskevaan tukeen;

8.  vastustaa EGR:n varojen käyttöä joukkovähennysten rahoittamiseen; kannattaa sitä, että rahaston varoilla autettaisiin työntekijöitä integroitumaan työmarkkinoille;

9.  muistuttaa, että varoilla olisi autettava edunsaajia integroitumaan työmarkkinoille sen sijaan, että nämä saisivat korvausta palkkamenetyksistä jouduttuaan irtisanotuiksi; toteaa, että tähän tavoitteeseen voidaan päästä paljon paremmin soveltamalla voimassa olevan asetuksen (EU) N:o 1309/2013 säännöksiä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia ja että pakettiin kuuluvat: neuvontapalvelut, ammatinvalinnanohjaus työntekijöille, tuki yritysten perustamiseen, uudelleensijoittumisavustus ja liikkuvuusavustus;

11.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

12.  pitää valitettavana, että suurin osa joukkovähennyksen piiriin kuuluvista työntekijöistä on 55–64-vuotiaita; pitää myönteisenä yritysten perustamista koskevaan tukeen liittyvää erillistä aloitetta yli 55-vuotiaiden työntekijöiden töihin ottamisesta;

13.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

14.  panee merkille, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista saatuihin tietoihin ei sisälly tietoa toimien täydentävyydestä rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, mutta viittaa kirjalliseen sopimukseen työntekijöitä vähentävän yrityksen kanssa siitä, että se ei edellä kuvattuja toimenpiteitä täytäntöön pannessaan saa rahoitusta muista unionin rahoitusvälineistä samoja toimenpiteitä varten; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

15.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

16.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/44.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö