Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2185(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0065/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0065/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0083

Usvojeni tekstovi
PDF 309kWORD 68k
Utorak, 16. prosinca 2014. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev FEM/2013/014 FR/Air France - Francuska
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France, iz Francuske) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 ),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0065/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 5 213 radnika, očekuje se da će tijekom referentnog razdoblja od 1. srpnja 2013. do 31. listopada 2013. 3 886 osoba biti obuhvaćeno mjerama povezanim s padom tržišnog udjela Unije u sektoru zračnog prijevoza;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  prima na znanje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Francuska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  prima na znanje da su 20. prosinca 2013. francuske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, da su ga dopunile dodatnim informacijama do 24. srpnja 2014. i da je Komisija procjenu zahtjeva učinila dostupnom 11. studenog 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su francuske vlasti 6. studenog 2012. radi brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i izrade zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.  smatra da su otpuštanja u Air Franceu povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine uzrokovanim globalizacijom, dok tržišni udio Unije u zračnom prijevozu istodobno pada, posebno zbog nezapamćenog rasta triju najvećih poduzeća Perzijskog zaljeva, a svjetska financijska i gospodarska kriza ubrzali su taj trend;

5.  napominje da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Air France nepovoljno utjecati na regiju Île-de-France, koja je suočena s još jednim slučajem velikog broja otpuštenih radnika s obzirom na to da će 2014. postrojenje poduzeća Peugeot Citroën Automobile (PSA) u Aulnayu u potpunosti prestati s radom;

6.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 3 886 otpuštenih radnika na tržište rada: usluge savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja za radnike, osposobljavanje, doprinos za pokretanje poduzeća, redovite aktivnosti informiranja i komunikacijske aktivnosti, naknada za traženje novog radnog mjesta, naknada za mobilnost;

7.  pozdravlja to što će se iznos od 21 580 020 EUR namijenjen naknadi za traženje novog radnog mjesta isplaćivati do kraja dopusta za traženje novog mjesta (congé de reclassement) te iznosi 70 % posljednje bruto plaće radnika; prima na znanje činjenicu da se Uredbom (EU) br. 1309/2013 ograničava udio takvih doprinosa na 35 % ukupnog iznosa koji je mobiliziran iz EGF-a za pojedini slučaj, no naglašava da je Francuska predala zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) br. 546/2009(5) koja se odnosi na zahtjeve predane do kraja 2013. i kojom se omogućuje velikodušnije korištenje sredstvima za posebne naknade, poput naknade za traženje novog radnog mjesta i naknade za pokretanje poduzeća;

8.  protivi se korištenju EGF-om kao načina financiranja otpuštanja; zalaže se da bi se ovaj fond trebao koristiti kao pomoć reintegraciji radnika na tržište rada;

9.  podsjeća da bi sredstva trebala pomoći da se korisnike ponovno uključi u tržište rada, a ne da im se nakon otpuštanja osigura zamjena za plaću; napominje da bi se taj cilj mogao puno bolje ostvariti s pomoću odredbi Uredbe (EU) br. 1309/2013 koja je trenutno na snazi;

10.  pozdravlja činjenicu da se usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izradio u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima: osposobljavanje, usluge savjetovanja za radnike, doprinos za pokretanje poduzeća, naknade za traženje novog radnog mjesta, naknada za mobilnost;

11.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o zapošljivosti svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

12.  sa žaljenjem napominje da je većina otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine; pozdravlja činjenicu da u sklopu mjere za pružanje naknade za pokretanje poduzeća postoji diferencirani poticaj za zapošljavanje radnika starijih od 55 godina;

13.  naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u sredstvima iz EGF-a pruža potpora reintegraciji otpuštenih radnika na stabilna radna mjesta; naglašava, nadalje, da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća niti mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

14.  prima na znanje da informacije o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama koje će se financirati sredstvima iz EGF-a ne sadrže pojedinosti o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju sredstvima iz strukturnih fondova već se u njima upućuje na pisani dogovor s poduzećem koje otpušta radnike u kojem se navodi da predmetno poduzeće pri provedbi navedenih mjera neće primati financijske doprinose iz drugih financijskih instrumenata Unije za iste mjere; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

15.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

16.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).
(5) Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/GAD, iz Francuske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/44.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti