Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2185(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0065/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0065/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0083

Elfogadott szövegek
PDF 235kWORD 68k
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap : Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0065/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a 2013. július 1. és 2013. október 31. közötti referencia-időszakban az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenése miatt az Air France-nál történt, 5213 főt érintő elbocsátást követően Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” hivatkozással kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelynek keretében várhatóan 3886 fő fog részt venni az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Franciaország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok 2013. december 20-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. július 24-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 11-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2012. november 6-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

4.  úgy véli, hogy az Air France-nál végrehajtott elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változásokhoz és az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenéséhez, illetve konkrétan három nagy perzsa-öbölbeli vállalkozás látványos növekedéséhez kötődnek, amely trendet a globális pénzügyi és gazdasági válság tovább súlyosbított;

5.  rámutat, hogy az Air France-nél történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek az Île-de-France régióra, ahol az aulnay-i Peugeot Citroën Automobile (PSA) gyártelep 2014-es végleges bezárásával már amúgy is folynak a tömeges elbocsátások;

6.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 3886 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: tanácsadás és pályaorientáció, képzés, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, rendszeres tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, átképzési segély és mobilitási támogatás;

7.  üdvözli, hogy 21 580 020 eurót átsorolási segélyre irányoznak elő, amelyet az átsorolási szabadság végéig fizetnek, és amely a munkavállalók legutolsó bruttó fizetésének 70%-át fogja kitenni; felhívja a figyelmet arra, hogy az 1309/2013/EU rendelet az ilyen jellegű segélyeknek az egyes kérelmekre igénybe vett teljes EGAA-összegen belüli arányát 35%-ra korlátozza, de hangsúlyozza, hogy Franciaország a kérelmekre 2013 végéig hatályos 546/2009/EK rendelet(5) értelmében nyújtotta be a kérelmet, amely jóval nagyvonalúbb volt az Alapok bizonyos célokra, például átszervezési támogatásra és vállalkozási támogatásra történő felhasználása tekintetében;

8.  ellenzi, hogy az EGAA-t az elbocsátások finanszírozására használják fel; hangoztatja, hogy az Alapot a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésének előmozdítására kell fordítani;

9.  emlékeztet arra, hogy a finanszírozásnak a kedvezményezettek munkaerő-piaci visszailleszkedését kell szolgálnia, nem pedig azt, hogy elbocsátásukat követően fizetésüket helyettesítse; megállapítja, hogy e célra sokkal jobban megfelelnek a hatályos 1309/2013/EU rendelet rendelkezései;

10.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el; képzés, tanácsadás, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, átképzési segély és mobilitási támogatás;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége 55 és 64 év közötti; üdvözli, hogy a vállalkozások létrehozásához folyósított támogatáson belül differenciált intézkedések ösztönzik az 55 évnél idősebb munkavállalók alkalmazását;

13.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  rámutat, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomaghoz javasolt EGAA-hozzájárulásra irányuló kérelem nem tartalmaz információt a strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleget illetően, hanem az elbocsátó vállalattal kötött írásos megállapodásra hivatkozik, miszerint az az említett intézkedések végrehajtásához más uniós pénzügyi eszközökből nem vesz igénybe pénzügyi hozzájárulást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

16.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

17.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/44 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat