Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2185(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0083

Pieņemtie teksti
PDF 462kWORD 69k
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0065/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/014 FR/Air France, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim saistībā ar Savienības gaisa transporta tirgus daļas samazināšanos ir atlaisti 5213 darbinieki, no kuriem 3886 darbinieki, paredzams, piedalīsies pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 20. decembrī, līdz 2014. gada 24. jūlijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2012. gada 6. novembra — labu laiku pirms pat pieteikuma un lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un Savienības gaisa pārvadājumu tirgus daļas samazināšanos, galvenokārt saistībā ar Persijas līča reģiona trīs lielāko uzņēmumu iespaidīgo izaugsmi, kuras ietekmi vēl vairāk saasināja globālā finanšu un ekonomikas krīze;

5.  norāda — paredzams, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France negatīvi ietekmēs Ildefransas reģionu, kurā ir notikusi vēl viena liela skaita darbinieku atlaišana, jo 2014. gadā tiks pilnībā slēgta uzņēmuma “Peugeot Citroën Automobile (PSA)” ražotne Onuā;

6.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 3886 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem, apmācība, atbalsts uzņēmuma izveidei, regulāri informēšanas un komunikācijas pasākumi, pārkvalifikācijas pabalsts un mobilitātes pabalsti;

7.  atzinīgi vērtē to, ka EUR 21 580 020 ir paredzēti pārkvalifikācijas pabalstam, kas tiks maksāts līdz pārkvalificēšanās atvaļinājuma (congé de reclassement) beigām un kas ir 70 % no darbinieka pēdējās bruto algas; norāda, ka Regulā (ES) Nr. 1309/2013 paredzēts, ka šādi atbalsti nevar būt vairāk par 35 % no attiecīgajam pieteikumam piešķirtās summas, bet uzsver, ka Francija pieteikumu iesniedza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 546/2009(5), kura attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2013. gada beigām, un kurā paredzēta daudz dāsnāka līdzekļu piešķiršana īpašajiem pabalstiem, piemēram, pārkvalifikācijas pabalstiem un atbalstam uzņēmuma izveidei;

8.  iebilst pret to, ka EGF tiek izmantots, lai finansētu atlaišanu no darba; mudina šo fondu izmantot, lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū;

9.  atgādina, ka līdzekļiem jāpalīdz saņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū, nevis jānodrošina viņiem algas aizstāšana pēc atlaišanas; norāda, ka šo mērķi var daudz labāk sasniegt ar šobrīd spēkā esošās Regulas (ES) Nr. 1309/2013 noteikumiem;

10.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums (apmācība, konsultāciju pakalpojumi darba ņēmējiem, atbalsts uzņēmuma izveidei, pārkvalifikācijas pabalsti un mobilitātes pabalsti) ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

11.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.  ar nožēlu konstatē, ka lielākā daļa no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; atzinīgi vērtē diferencēto stimulu saistībā ar atbalsta pasākumu uzņēmuma izveidei, kas paredz pieņemt darbā darbiniekus, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

13.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, neietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības, taču vērš uzmanību uz to, ka ar uzņēmumu, kas atlaiž darbiniekus, ir noslēgta rakstiska vienošanās, nosakot, ka iepriekš aprakstīto pasākumu īstenošanai netiks saņemti finansiāli ieguldījumi no citiem tādiem pašiem pasākumiem paredzētiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

15.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

16.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/44.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika