Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2185(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0065/2014

Texte depuse :

A8-0065/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0083

Texte adoptate
PDF 245kWORD 71k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/014 FR/Air France  Franța
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0065/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Franța a depus cererea EGF/2013/014 FR/Air France pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 1 iulie 2013 - 31 octombrie 2013 și ulterior acesteia, ca urmare a scăderii cotei de piață a Uniunii în domeniul transportului aerian, a 5 213 lucrători, dintre care se estimează că 3 886 vor participa la măsurile în cauză;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite; susține, așadar, poziția Comisiei potrivit căreia Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  ia act de faptul că autoritățile franceze au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 20 decembrie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 24 iulie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 11 noiembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 6 noiembrie 2012, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  consideră că disponibilizările efectuate de Air France sunt rezultatul modificărilor majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, precum și al scăderii cotei de piață a Uniunii în domeniul transportului aerian, îndeosebi ca urmare a dezvoltării spectaculoase a trei mari companii din regiunea Golfului Persic, evoluții agravate și mai mult de criza economică și financiară mondială;

5.  ia act de faptul că se estimează că disponibilizările de la Air France vor avea un impact negativ semnificativ asupra regiunii Île-de-France, care se confruntă cu alte disponibilizări colective, ca urmare a închiderii definitive în 2014 a uzinei de producție Peugeot Citroën Automobile (PSA) din Aulnay;

6.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 3 886 de lucrători disponibilizați: servicii de consiliere și orientare profesională pentru lucrători, formare, contribuții pentru crearea de întreprinderi, informații și activități de comunicare periodice, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

7.  salută punerea la dispoziție a sumei de 21 580 020 EUR pentru alocația de reconversie profesională, care va fi plătită până la sfârșitul concediului de reconversie profesională (congé de reclassement) și care se ridică la 70 % din ultimul salariu brut al lucrătorului; ia act de faptul că Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 limitează alocațiile în cauză la 35 % din suma totală mobilizată din FEG pentru un anumit caz, dar subliniază că Franța a depus cererea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 546/2009(5), care se aplică cererilor depuse până la sfârșitul anului 2013 și care permite o utilizare mai generoasă a fondurilor pentru alocații specifice, precum alocația pentru reconversie profesională și contribuția la crearea de întreprinderi;

8.  se opune utilizării FEG ca mijloc de finanțare a disponibilizărilor; susține că acest fond ar trebui utilizat pentru a sprijini reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii;

9.  reamintește că fondurile ar trebui să contribuie la reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii și nu să le ofere substitute salariale după ce sunt concediați; remarcă faptul că acest scop poate fi atins mult mai ușor cu ajutorul dispozițiilor din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, actualmente în vigoare;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali: formare, servicii de consiliere pentru lucrători, contribuții pentru crearea de întreprinderi, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

11.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

12.  ia act cu regret de faptul că majoritatea lucrătorilor concediați au vârsta între 55 și 64 de ani; salută stimulentele diferențiate din cadrul măsurii privind contribuția pentru crearea de întreprinderi, acordate pentru recrutarea lucrătorilor cu vârsta de peste 55 de ani;

13.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

14.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG nu includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale, însă fac trimitere la un acord scris cu întreprinderea care disponibilizează lucrători specificând că, la punerea în aplicare a măsurilor descrise mai sus, ea nu va beneficia și de contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii pentru aceleași măsuri; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5) Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/44.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate