Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2185(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0065/2014

Predkladané texty :

A8-0065/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0083

Prijaté texty
PDF 316kWORD 69k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France - Francúzsko
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France z Francúzska) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0065/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(4) odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti spracúvania žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 5213 pracovníkov, ktoré súvisí s poklesom podielu Únie na trhu leteckej dopravy, počas referenčného obdobia od 1. júla 2013 do 31. októbra 2013, pričom sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 3886 osôb;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  konštatuje, že podmienky stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené; súhlasí preto s Komisiou, že Francúzsko je oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že francúzske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 20. decembra 2013, pričom do 24. júla 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 11. novembra 2014;

3.  víta skutočnosť, že francúzske orgány s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 6. novembra 2012, teda v časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia a dokonca pred predložením žiadosti o udelenie podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Air France súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, keďže podiel Únie na trhu leteckej dopravy klesol najmä z dôvodu pozoruhodného rastu troch veľkých spoločností v Perzskom zálive, pričom tento vývoj ešte viac umocnila celosvetová finančná a hospodárska kríza;

5.  berie na vedomie, že podľa očakávaní bude mať prepustenie zamestnancov spoločnosti Air France negatívny vplyv na región Ile-de-France, ktorý je vystavený hromadnému prepúšťaniu aj z toho dôvodu, že v roku 2014 došlo k úplnému zatvoreniu výrobnému závodu spoločnosti Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnay;

6.  poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 3886 prepustených pracovníkov do zamestnania: poradenské služby a profesijné poradenstvo pre pracovníkov, odborná príprava, príspevok na začatie podnikania, pravidelné informačné a komunikačné činnosti, príspevok na rekvalifikáciu, príspevok na mobilitu;

7.  víta skutočnosť, že na príspevok na rekvalifikáciu, ktorý bude vyplácaný vo výške 70 % poslednej hrubej mzdy pracovníka do konca tzv. congé de reclassement, bola vyčlenená suma 21 580 020 EUR; berie na vedomie skutočnosť, že nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 limituje podiel týchto príspevkov na 35 % z celkovej sumy uvoľnenej z EGF v príslušnej veci, zdôrazňuje však, že Francúzsko predložilo žiadosť v súlade s nariadením (ES) č. 546/2009(5), ktoré sa uplatňuje pre žiadosti predložené do konca roku 2013 a ktoré umožňuje oveľa liberálnejšie využitie finančných prostriedkov na špecifické príspevky, ako sú príspevky na rekvalifikáciu a príspevky na založenie podniku;

8.  nesúhlasí s použitím EGF ako spôsobu financovania prepúšťania; presadzuje použitie tohto fondu na poskytovanie pomoci pri opätovnom začleňovaní pracovníkov do trhu práce;

9.  pripomína, že finančné prostriedky by mali pomôcť opätovnému začleneniu príjemcov do trhu práce namiesto toho, aby im poskytli náhradu mzdy po prepustení; konštatuje, že tento cieľ sa dá oveľa lepšie dosiahnuť pomocou ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1309/2013, ktoré je v súčasnosti v účinnosti;

10.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov a sociálnymi partnermi: odborná príprava, poradenské služby pre pracovníkov, príspevky na začatie podnikania, príspevky na rekvalifikáciu, príspevky na mobilitu;

11.  pripomína dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností nadobudnutých v rámci pracovnej kariéry pracovníka; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasnému podnikateľskému prostrediu;

12.  s poľutovaním konštatuje, že väčšina prepustených pracovníkov je vo veku od 55 do 64 rokov; víta diferencovaný podnet v rámci príspevku na založenie podniku na nábor pracovníkov vo veku nad 55 rokov;

13.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

14.  konštatuje, že informácie, ktoré boli poskytnuté o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré majú byť financované z EGF, neobsahujú informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, ale odkazujú na písomnú dohodu uzatvorenú s prepúšťajúcim podnikom, ktorá stanovuje, že na vykonávanie vyššie uvedených opatrení sa neprijme finančný príspevok z iných finančných nástrojov Únie na rovnaké opatrenia; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

15.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France, Francúzsko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/44.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia