Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2185(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0065/2014

Predložena besedila :

A8-0065/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0083

Sprejeta besedila
PDF 305kWORD 68k
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France - Francija
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France iz Francije) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0065/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila Uredba (EU) št. 1309/2013(4) sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Francija predložila vlogo EGF/2013/014 FR/Air France za finančni prispevek iz ESPG, po odpustitvi 5213 delavcev v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 31. oktobra 2013 in po njem zaradi zmanjšanja tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, pri čemer naj bi v ukrepih sodelovalo 3886 delavcev;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni; zato se strinja s Komisijo, da je Francija upravičena do finančnega prispevka po navedeni uredbi;

2.  ugotavlja, da so francoski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 20. decembra 2013 in jo do 24. julija 2014 dopolnjevali z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno predložila 11. novembra 2014;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se francoski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 6. novembra 2012, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  meni, da je odpuščanje v družbi Air France povezano z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in z upadanjem tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, zlasti zaradi neverjetnega vzpona treh glavnih letalskih družb iz Perzijskega zaliva, ta trend pa je še zaostrila svetovna gospodarska in finančna kriza;

5.  ugotavlja, da se pričakuje, da bo odpuščanje v družbi Air France negativno vplivalo na razmere v regiji Ile-de-France, ki se že spopada s posledicami množičnega odpuščanja v proizvodnem obratu družbe Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnayju, ki je bil v celoti zaprt leta 2014;

6.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 3886 presežnih delavcev v postopek zaposlovanja: svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, redne dejavnosti obveščanja in komuniciranja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

7.  pozdravlja dejstvo, da bo za nadomestilo za prezaposlovanje, ki se bo izplačevalo do izteka dopusta za prezaposlovanje (congé de reclassement) in bo znašalo 70 % zadnje bruto plače delavca, namenjenih 21 580 020 EUR; ugotavlja, da Uredba (EU) št. 1309/2013 to vrsto nadomestil omejuje na 35 % celotnega zneska iz ESPG, uporabljenega v posameznem primeru, vendar poudarja, da je Francija zahtevek vložila v skladu z Uredbo (ES) št. 546/2009(5), ki se uporablja za vloge, predložene do konca leta 2013, in po kateri je za posamezna nadomestila, denimo za prezaposlovanje ali ustanovitev podjetja, dovoljeno porabiti veliko več denarja;

8.  nasprotuje uporabi ESPG za financiranje odpuščanja; se zavzema za to, da bi se ta sklad uporabljal za pomoč pri ponovni vključitvi delavcev na trg dela;

9.  opominja, da bi morali s sredstvi sklada upravičencem pomagati pri ponovnem vključevanju na trg dela, ne pa jim izplačevati nadomestil za plače, potem ko so bili odpuščeni; ugotavlja, da bi bilo mogoče ta namen veliko bolje doseči z določbami Uredbe (EU) št. 1309/2013, ki se uporablja zdaj;

10.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji, obsega pa: usposabljanje, svetovalne storitve, prispevek za ustanovitev podjetja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

11.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.  z obžalovanjem ugotavlja, da je večina presežnih delavcev starih od 55 do 64 let; pozdravlja nekoliko drugačno pobudo v sklopu prispevka za ustanovitev podjetja, namreč da se zaposlijo delavci, starejši od 55 let;

13.  poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da bo ta sklad podpiral ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  ugotavlja, da posredovane informacije o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, ne vsebujejo podatkov o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, temveč le sklic na pisni sporazum z družbo, ki je delavce odpustila, da pri izvajanju prej opisanih ukrepov ne bo prejela finančnih prispevkov iz drugih finančnih instrumentov Unije za iste ukrepe; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).
(5) Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France iz Francije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/44.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov