Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2014

Внесени текстове :

A8-0070/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.12

Приети текстове :

P8_TA(2014)0084

Приети текстове
PDF 433kWORD 57k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Назначаване на членове на Единния съвет за преструктуриране *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението на Комисията за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456 — C8‑0284/2014 — 2014/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2014 г. за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1).

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0070/2014),

A.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че председателят, заместник-председателят и членовете на Единния съвет за преструктуриране („Съвета за преструктуриране“), посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че при назначенията в Съвета за преструктуриране се зачитат принципите за баланс между двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 19 ноември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на председател и заместник-председател на Съвета за преструктуриране;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 1 декември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на членове на Съвета за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от този регламент;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 двата списъка бяха предоставени на Парламента;

Е.  като има предвид, че на 5 декември 2014 г. Комисията прие предложение за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране и предостави предложението на Парламента;

Ж.  като има предвид, че след това комисията на Парламента по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжностите на председател, заместник-председател и членове на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

З.  като има предвид, че на 8 декември 2014 г. посочената парламентарна комисия проведе изслушване на Елке Кьоних, предложена като кандидат за длъжността председател на Съвета за преструктуриране, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

И.  като има предвид, че на 9 декември 2014 г. комисията проведе изслушване на Тимо Лойтиниеми, предложен като кандидат за длъжността заместник-председател наСъвета за преструктуриране, както и на Мауро Гранде, Антонио Караскоса, Джоан Келерман и Доминик Лабуре — четиримата кандидати, предложени за длъжността член на Съвета за преструктуриране; всеки от петимата предложени кандидати направи встъпително изявление по време на изслушването, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Одобрява предложението на Комисията за назначаването на следните предложени кандидати:

   а) Елке Кьоних за длъжността председател на Съвета за преструктуриране,
   б) Тимо Лойтиниеми за длъжността заместник-председател на Съвета за преструктуриране,
   в) Мауро Гранде за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   г) Антонио Караскоса за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   д) Джоан Келерман за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   е) Доминик Лабуре за длъжността член на Съвета за преструктуриране,

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност