Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0084

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 441kWORD 57k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2014 για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0070/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (το Συμβούλιο) που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Συμβουλίου τηρούνται οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της πείρας και των προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε την 1η Δεκεμβρίου 2014 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι δύο πίνακες των επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διαβίβασε αυτή την πρόταση στο Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσόντων των προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου, ιδίως ενόψει των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2014 η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με την Elke König, την προτεινόμενη υποψήφια για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου, κατά την οποία η υποψήφια έκανε εισήγηση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με τον Timo Löyttyniemi, τον προτεινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, καθώς και με τους Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann και Dominique Laboureix, τους τέσσερις υποψήφιους που προτάθηκαν για τη θέση του μέλους του Συμβουλίου. Και οι πέντε προτεινόμενοι υποψήφιοι έκαναν εισήγηση και στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

1.  Εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό των ακόλουθων προτεινόμενων υποψηφίων:

   α) Elke König για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου,
   β) Timo Löyttyniemi για τη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου,
   γ) Mauro Grande για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   δ) Antonio Carrascosa για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   ε) Joanne Kellermann για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   στ) Dominique Laboureix για τη θέση μέλους του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου