Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0901(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0070/2014

Ingediende teksten :

A8-0070/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0084

Aangenomen teksten
PDF 217kWORD 50k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Besluit van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie van 5 december 2014 voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (C(2014)9456),

–  gezien artikel 56, lid 6, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010(1),

–  gezien zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0070/2014),

A.  overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 is bepaald dat de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad ("de afwikkelingsraad"), naar wie wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening, worden benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van bancaire en financiële aangelegenheden en ervaring die relevant is op het gebied van financieel toezicht en financiële regelgeving alsook bankafwikkeling;

B.  overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 is bepaald dat bij de benoeming voor de afwikkelingsraad de beginselen van genderevenwicht, ervaring en beroepsbekwaamheid in acht worden genomen;

C.  overwegende dat de Commissie op 19 november 2014 overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 een eerste lijst van kandidaten voor de functie van voorzitter en van vicevoorzitter van de afwikkelingsraad heeft vastgesteld;

D.  overwegende dat de Commissie op 1 december 2014 overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 een eerste lijst heeft vastgesteld van kandidaten voor de functie van de leden van de afwikkelingsraad, waarnaar wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening;

E.  overwegende dat deze twee lijsten aan het Parlement zijn voorgelegd overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

F.  overwegende dat de Commissie op 5 december 2014 een voorstel voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad heeft vastgesteld en dit voorstel aan het Parlement heeft voorgelegd;

G.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de voor de functie van voorzitter, vicevoorzitter en leden van de afwikkelingsraad voorgedragen kandidaten heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

H.  overwegende dat de commissie op 8 december 2014 een hoorzitting heeft gehouden met mevrouw Elke König, de kandidaat die is voorgedragen voor de functie van voorzitter van de afwikkelingsraad, waarbij zij een inleidende verklaring heeft afgelegd en vervolgens heeft geantwoord op vragen van de leden van de commissie;

I.  overwegende dat de commissie op 9 december 2014 een hoorzitting heeft gehouden met de heer Timo Löyttyniemi, de kandidaat die is voorgedragen voor de functie van vicevoorzitter van de afwikkelingsraad, alsook met Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann en Dominique Laboureix, de vier kandidaten die zijn voorgedragen voor de functie van leden van de afwikkelingsraad. Tijdens die hoorzitting hebben alle vijf kandidaten een inleidende verklaring afgelegd en op vragen van de leden van de commissie geantwoord;

1.  keurt het voorstel van de Commissie voor de benoeming van de volgende kandidaten goed:

   a) Elke König voor de functie van voorzitter van de afwikkelingsraad,
   b) Timo Löyttyniemi voor de functie van vicevoorzitter van de afwikkelingsraad,
   c) Mauro Grande voor de functie van lid van de afwikkelingsraad,
   d) Antonio Carrascosa voor de functie van lid van de afwikkelingsraad,
   e) Joanne Kellermann voor de functie van lid van de afwikkelingsraad,
   f) Dominique Laboureix voor de functie van lid van de afwikkelingsraad,

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid