Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2954(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0346/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0346/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0085

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 424kWORD 52k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)08355),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή στα εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών(1), και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 24α παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον πίνακα των περιφερειών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 16 Δεκεμβρίου 2014,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013, η Κένυα έπαψε από την 1η Οκτωβρίου 2014 να καλύπτεται από το καθεστώς πρόσβασης στην αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης στις 16 Οκτωβρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για να επαναφέρει την Κένυα στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τονίσει ότι η απόφαση να μην προβάλει αντιρρήσεις, θα περιορίσει την ενδεχόμενη εκτροπή του εμπορίου και την απώλεια εξαγωγών στην ΕΕ, της Κένυας, μειώνοντας τις ζημίες στους τομείς παραγωγής τόνου, οπωροκηπευτικών και κομμένων ανθέων·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 59.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου