Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2954(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0346/2014

Ingediende teksten :

B8-0346/2014

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0085

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 183k
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg
Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien Gedelegeerde Verordening van de Commissie (C(2014)08355),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 26 november 2014, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien het schrijven van de Commissie internationale handel aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, van 5 december 2014,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst(1), en met name artikel 2, lid 2, en artikel 24 bis, lid 6,

–  gezien Verordening (EU) nr. 527/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten(2),

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie internationale handel,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 16 december 2014 verstreek,

A.  overwegende dat Kenia, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 527/2013, met ingang van 1 oktober 2014 niet langer valt onder de markttoegangsregeling toegestaan in Verordening (EG) nr. 1528/2007;

B.  overwegende dat Kenia, de Europese Unie en haar lidstaten op 16 oktober 2014 de onderhandelingen hebben afgerond over een economische partnerschapsovereenkomst;

C.  overwegende dat de Commissie op 14 november 2014 een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld om Kenia opnieuw op te nemen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007;

D.  overwegende dat de Commissie heeft benadrukt dat een besluit om geen bezwaar aan te tekenen ervoor zou zorgen dat de mogelijke verlegging van het handelsverkeer van Kenia en het potentiële verlies van de uitvoer van het land naar de EU zouden worden beperkt, waardoor de negatieve gevolgen voor de tonijn-, tuinbouw- en snijbloemsectoren zouden worden ingeperkt;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1) PB L 348 van 31.12.2007, blz. 1.
(2) PB L 165 van 18.6.2013, blz. 59.

Juridische mededeling - Privacybeleid