Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2954(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0346/2014

Ingivna texter :

B8-0346/2014

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2014)0085

Antagna texter
PDF 212kWORD 50k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa AVS-stater
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 14 november 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2014)08355,

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 26 november 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 5 december 2014 från utskottet för internationell handel till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts(1) särskilt artiklarna 2.2 och 24a.6,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar(2).

–  med beaktande av rekommendation till beslut från utskottet för internationell handel,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 16 december 2014, och av följande skäl:

A.  Enligt förordning (EU) nr 527/2013 upphörde Kenya från och med den 1 oktober 2014 att omfattas av det marknadstillträde som möjliggjordes genom förordning (EG) nr 1528/2007.

B.  Kenya, EU och dess medlemsstater avslutade den 16 oktober 2014 förhandlingarna om ett avtal om ekonomiskt partnerskap.

C.  Den 14 november 2014 antog kommissionen en delegerad akt för att återigen uppföra Kenya i bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007.

D.  Kommissionen har betonat att ett beslut om att inte invända skulle minska Kenyas eventuella avledning av handeln och exportförluster till EU, och reducera skadorna för tonfisksektorn, trädgårdsnäringen och sektorn för snittblommor.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.
(2) EUT L 165, 18.6.2013, s. 59.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy