Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2037(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2014

Indgivne tekster :

A8-0068/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0088

Vedtagne tekster
PDF 221kWORD 53k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i henhold til punkt 14 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) (FFR-forordningen), særlig artikel 13,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 14,

–  der henviser til Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger, som vedtaget i de fælles konklusioner af 12. november 2013(3),

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013,

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2014 (COM(2014)0329),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0068/2014),

A.  der henviser til, at gennemførelsen af FFR for 2014-2020 blev indledt med et enormt efterslæb i betalingerne, med ubetalte regninger til et samlet beløb på ca. 23,4 mia. EUR ved udgangen af 2013 alene for samhørighedspolitikken, og med uindfriede forpligtelser i størrelsesordenen 221,7 mia. EUR på samme dato, dvs. 41 mia. EUR over, hvad der oprindeligt var forudset, da FFR for 2007-2013 blev vedtaget; der henviser til, at denne situation er uacceptabel og kræver omgående foranstaltninger gennem anvendelse af de fleksibilitetsmekanismer, der indgår i FFR-forordningen, for ikke at bringe gennemførelsen af EU’s politikker og programmer, som blev vedtaget enstemmigt i FFR, i fare, men også for at begrænse krav om morarenter og undgå at øge modtagernes økonomiske eksponering og sårbarhed for så vidt angår støtte fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for rammerne af budgetforliget for 2014, i betragtning af behovet for at sikre en ordnet udvikling af betalinger og undgå et unormalt skift i uindfriede forpligtelser for budgettet for 2015, i fællesskab har aftalt at benytte sig af de forskellige fleksibilitetsmekanismer, der indgår i FFR-forordningen, herunder margenen til uforudsete udgifter;

C.  der henviser til, at Kommissionen, efter at have udtømt alle andre muligheder for at reagere på de uforudsete omstændigheder, havde foreslået at mobilisere hele det beløb, der er til rådighed under margenen til uforudsete udgifter, med henblik på at supplere betalingsbevillingerne på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 ud over betalingsloftet;

D.  der henviser til, at Rådet ikke deler Parlamentets og Rådets opfattelse af, at de 350 mio. EUR i betalingsbevillinger, der blev mobiliseret i 2014 vedrørende de særlige instrumenter, som er fastsat i FFR-forordningen, ikke bør indgå i betalingsloftet, således at der resterer en margen på 711 mio. EUR, der skal udtømmes, inden man gør brug af margenen til uforudsete udgifter; der henviser til, at det derfor stadig ikke er afgjort, om og i hvilket omfang de 350 mio. EUR bør modregnes i FFR-betalingsmargenerne for indeværende eller kommende regnskabsår;

E.  der henviser til, at der inden for rammerne af forhandlingerne om budgetpakken for 2014-2015 er indgået aftale om at mobilisere margenen til uforudsete udgifter med et beløb på 2 818,2 mio. EUR plus 350 mio. EUR, dvs. 3 168,2 mio. EUR;

F.  der henviser til, at denne mobilisering sandsynligvis ikke på holdbar vis kan løse de seneste problemer med betalingsknaphed og den voksende mængde uindfriede forpligtelser, men kun kan begrænse stigningen i udestående regninger, der overføres til det følgende år, som er vokset med mere end 50 % om året siden 2010;

G.  der henviser til, at finansieringen af denne mobilisering i øvrigt kan finde sted praktisk talt uden omkostninger for de nationale budgetter som følge af andre uventede supplerende indtægter i 2014;

H.  der endvidere henviser til, at mobiliseringen af margenen til uforudsete udgifter i 2014 ikke indebærer nogen forøgelse af det samlede betalingsloft (908 mia. EUR i 2011-priser) for den flerårige finansielle ramme 2014-2020, som det klart fremgår af FFR-forordningens artikel 13, stk. 4, da det udlignes over margenerne for kommende regnskabsår, i henhold til FFR-forordningens artikel 13, stk. 3;

1.  er enig i mobiliseringen af margenen til uforudsete udgifter for 2014 som foreslået af Kommissionen;

2.  understreger, at mobiliseringen af dette instrument, som fastsat i artikel 13 i FFR-forordningen, endnu en gang dokumenterer, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget bliver stadigt mere fleksibelt;

3.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

4.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) Vedtagne tekster af 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/435).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik