Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2037(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0088

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 447kWORD 61k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2014 (COM(2014)0329),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0068/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους περίπου 23,4 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221,7 δισεκατομμύρια EUR την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 41 δισεκατομμύρια EUR περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε το ΠΔΠ 2007-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και απαιτεί τη λήψη επειγόντων μέτρων με ταυτόχρονη προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΠΔΠ, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων της Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα στο ΠΔΠ, αλλά να περιοριστούν επίσης οι απαιτήσεις καταβολής τόκων υπερημερίας και να αποφευχθεί η περιττή αύξηση της έκθεσης σε οικονομικούς κινδύνους και η επιδείνωση της ευάλωτης κατάστασης των δικαιούχων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2014, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν από κοινού, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών και να αποτραπεί η ενδεχόμενη αφύσικη μετατόπιση των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) στον προϋπολογισμό του 2015, να προσφύγουν στους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας που περιέχει ο κανονισμός ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασε όλες τις άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση ολόκληρου του ποσού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που είναι διαθέσιμο για να συμπληρωθούν οι πιστώσεις πληρωμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, πάνω από το ανώτατο όριο πληρωμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την ερμηνεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που κινητοποιήθηκε το 2014 για τα ειδικά μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογιστεί εκτός του ανώτατου ορίου πληρωμών, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο 711 εκατομμυρίων EUR προς εξάντληση πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, η απόφαση κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR να καλυφθεί από τα περιθώρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές του τρέχοντος ή των μελλοντικών οικονομικών ετών παραμένει ανοικτή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους προϋπολογισμούς 2014-2015, συμφωνήθηκε η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό ύψους 2 818,2 εκατομμυρίων EUR συν 350 εκατομμύρια EUR, δηλαδή για ποσό 3 168,2 εκατομμυρίων EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτήν την κινητοποίηση δεν είναι πιθανόν να αντιμετωπιστούν με βιώσιμο τρόπο οι πρόσφατες ελλείψεις πληρωμών και το αυξανόμενο ποσό των υπολοίπων προς εκκαθάριση, αλλά προβλέπεται μόνο να περιοριστεί η αύξηση των εκκρεμών λογαριασμών που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, η οποία ισοδυναμεί με αύξηση κατά περισσότερο από 50 % κάθε χρόνο από το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρεμπιπτόντως, η χρηματοδότηση αυτής της κινητοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς στην ουσία να επιβαρυνθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί λόγω άλλων απροσδόκητων πρόσθετων εσόδων για το έτος 2014·

H.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 δεν συνεπάγεται αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου πληρωμών (908 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2011) του ΠΔΠ 2014-2020, όπως ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού ΠΔΠ, δεδομένου ότι αντισταθμίζεται με τα περιθώρια των μελλοντικών οικονομικών ετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού ΠΔΠ·

1.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, όπως παρατίθεται στο παράρτημα·

2.  υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση αυτού του μέσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης·

3.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Kείμενα που εγκρίθηκαν, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/435)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου