Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2037(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0088

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 53k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) (jäljempänä 'rahoituskehysasetus') ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman maksumäärärahoista, sellaisena kuin se on 12. marraskuuta 2013 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä(3),

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014,

–  ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (COM(2014)0329),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0068/2014),

A.  ottaa huomioon, että vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon alkaessa maksamatta olevia maksuja oli kertynyt valtavasti, sillä vuoden 2013 lopussa yksin koheesiopolitiikan laskuja oli rästissä noin 23,4 miljardia euroa ja maksattamatta olevia sitoumuksia 221,7 miljardia euroa eli 41 miljardia euroa enemmän kuin vuosia 2007–2013 koskevaa monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä oli alun perin arvioitu; toteaa, että tilannetta on mahdotonta hyväksyä ja että kuten rahoituskehyksessä on yksimielisesti sovittu, tarvitaan pikaisia toimenpiteitä rahoituskehysasetukseen sisältyvien joustovälineiden käyttämiseksi, jottei unionin politiikkojen ja ohjelmien toteutus vaarannu, jotta viivästyskorkoja koskevia vaatimuksia voidaan rajoittaa ja jotta unionin talousarvion edunsaajien taloudellista riskiä ja haavoittuvuutta ei lisätä tarpeettomasti;

B.  ottaa huomioon, että vuoden 2014 talousarviomenettelyn sovittelun yhteydessä parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat yhdessä käyttävänsä rahoituskehysasetukseen sisältyviä eri joustovälineitä, ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara mukaan lukien, varmistaakseen maksumäärärahojen hallitun kehityksen ja välttääkseen maksattamatta olevien määrien epänormaalin suuren määrän siirtymisen vuoden 2015 talousarvioon;

C.  ottaa huomioon, että tutkittuaan kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin komissio ehdotti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottamista täysimääräisenä täydentämään Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2014 vahvistettuja maksumäärärahoja ylittämällä maksumäärärahoille vahvistettu enimmäismäärä;

D.  ottaa huomioon, että neuvosto ei ole yhtä mieltä parlamentin ja komission tulkinnasta, jonka mukaan maksumäärärahojen 350 miljoonan euron määrä, joka otettiin käyttöön vuonna 2014 rahoituskehysasetuksessa tarkoitetuista erityisrahoitusvälineistä, olisi laskettava maksujen enimmäismäärän ulkopuolella, jolloin käytettäväksi jäisi 711 miljoonan euron liikkumavara ennen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttämistä; ottaa huomioon, että tämä jättää avoimeksi päätöksen siitä, olisiko 350 miljoonan euron määrä vähennettävä kokonaan tai osittain monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen liikkumavaroista kuluvan varainhoitovuoden aikana tai tulevina vuosina;

E.  ottaa huomioon, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita koskevien neuvottelujen yhteydessä sovittiin, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 350 miljoonan euron lisäksi 2 818,2 miljoonaa euroa eli yhteensä 3 168,2 miljoonaa euroa;

F.  toteaa, että käyttöönotto ei todennäköisesti ratkaise maksumäärärahojen vajetta ja maksattamatta olevien sitoumusten kasvavaa määrää koskevaa ongelmaa kestävällä tavalla, mutta sillä rajoitetaan seuraavalle vuodelle siirtyvien rästissä olevien laskujen määrää, joka on kasvanut vuodesta 2010 alkaen joka vuosi yli 50 prosenttia;

G.  toteaa, että käyttöönotosta ei juurikaan aiheudu kustannuksia kansallisille talousarvioille vuoden 2014 talousarvion odottamattomien lisätulojen vuoksi;

H.  ottaa lisäksi huomioon, että ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 ei merkitse vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen (908 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina) kokonaisenimmäismäärän lisäystä, kuten rahoituskehysasetuksen 13 artiklan 4 kohdassa selkeästi säädetään, koska se korvataan liikkumavaroilla tulevina varainhoitovuosina rahoituskehysasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

1.  hyväksyy ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönoton vuonna 2014 siten kuin liitteessä esitetään;

2.  korostaa, että tämän välineen käyttöönotto rahoituskehysasetuksen 13 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran korostetusti esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan yhä enemmän joustavuutta;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/435.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö