Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2037(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0068/2014

Pateikti tekstai :

A8-0068/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0088

Priimti tekstai
PDF 302kWORD 57k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m.
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1) (DFP reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2013 m. lapkričio 20 d.,

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014)0329),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto (16740/2014 – C8–0289/2014),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0068/2014),

A.  kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23,4 mlrd. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis tuo pačiu metu siekė 221,7 mlrd. EUR, t. y. 41 mlrd. EUR daugiau negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP; kadangi ši padėtis yra nepriimtina ir jai spręsti reikia skubių priemonių, kurias taikant būtų galima pasinaudoti DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, siekiant nepakenkti Sąjungos politikos ir programų, dėl kurių vieningai susitarta DFP, įgyvendinimui, taip pat sumažinti pretenzijų dėl delspinigių už pavėluotus mokėjimus skaičių ir vengti nepagrįstai didinti Sąjungos biudžeto lėšų gavėjų ekonominę riziką ir pažeidžiamumą;

B.  kadangi 2014 m. biudžeto taikinimo procedūros metu Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į poreikį užtikrinti, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir kad būtų išvengta nenatūralaus neįvykdytų įsipareigojimų perkėlimo į 2015 m. biudžetą, bendrai susitarė pasinaudoti įvairiais DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, įskaitant nenumatytų atvejų rezervą;

C.  kadangi, išnagrinėjusi visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes, Komisija pasiūlė mobilizuoti visą turimą nenumatytų atvejų rezervo sumą siekiant papildyti 2014 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto mokėjimų asignavimus, viršijant mokėjimų viršutinę ribą;

D.  kadangi Taryba nesutinka su Parlamento ir Komisijos aiškinimu, kad 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, 2014 m. mobilizuota specialiosioms priemonėms pagal DFP reglamentą, neturėtų būti įskaičiuota į mokėjimų viršutinę ribą – taip būtų palikta 711 mln. EUR marža, kurią būtų galima panaudoti prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą; kadangi atitinkamai sprendimas lieka atviras diskusijoms, ar ir kokiu mastu 350 mln. EUR suma turėtų būti kompensuota iš DFP mokėjimo maržų, numatytų einamiesiems ar ateinantiems finansiniams metams;

E.  kadangi derantis dėl 2014–2015 m. biudžetų rinkinio buvo susitarta mobilizuoti 2 818,2 mln. EUR ir dar 350 mln. EUR, t. y. 3 168,2 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų sumą;

F.  kadangi šiuo mobilizavimu nesitikima tvariai išspręsti pastarojo mokėjimų trūkumo ir didėjančio neįvykdytų įsipareigojimų kiekio problemos, bet juo tikimasi tik apriboti į kitus metus perkeliamų neapmokėtų sąskaitų skaičiaus, kuris nuo 2010 m. kiekvienais metais didėja daugiau kaip 50 proc., augimą;

G.  kadangi, beje, dėl kitų netikėtų papildomų įplaukų 2014 metais finansuojant šį mobilizavimą nacionaliniai biudžetai nepatirs beveik jokių išlaidų;

H.  kadangi, nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. , be to, nesusijęs su jokiu 2014–2020 m. DFP bendros mokėjimų viršutinės ribos (908 mlrd. EUR, 2011 m. kainomis) padidinimu, kaip aiškiai nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 4 dalyje, nes jis kompensuojamas iš būsimų finansinių metų maržų, kaip nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 3 dalyje;

1.  pritaria nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui 2014 m., kaip nurodoma priede;

2.  pabrėžia, kad šios priemonės mobilizavimas, numatytas DFP reglamento 13 straipsnyje, dar kartą parodo esminį poreikį didinti Sąjungos biudžeto lankstumą;

3.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, 2013 11 20, P7_TA(2013)0472.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/435.)

Teisinė informacija - Privatumo politika