Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2037(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0068/2014

Predkladané texty :

A8-0068/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0088

Prijaté texty
PDF 307kWORD 59k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako je dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013,

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na pozíciu, ktorú prijala Rada 12. decembra 2014 k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0068/2014),

A.  keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí o platbu len v oblasti politiky súdržnosti 23,4 miliardy EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221,7 miliardy EUR, t. j. o 41 miliárd EUR viac, ako sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013; keďže táto situácia je neprijateľná a vyžaduje si naliehavé opatrenia, v rámci ktorých sa uplatnia mechanizmy flexibility, ktoré sú zahrnuté do nariadenia o VFR, aby sa neohrozilo vykonávanie politík a programov Únie, ako bolo jednomyseľne dohodnuté vo VFR, ale tiež, aby sa obmedzili žiadosti o zaplatenie úrokov z omeškania a predišlo sa neprimeranému zvýšeniu ekonomického rizika a zraniteľnosti príjemcov prostriedkov z rozpočtu Únie;

B.  keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa v rámci rozpočtového zmierovacieho postupu na rok 2014 dohodli, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť riadne uhrádzanie platieb a zabrániť akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov do rozpočtu na rok 2015 sa využijú rôzne mechanizmy flexibility uvedené v nariadení o VFR vrátane rezervy na nepredvídané udalosti;

C.  keďže po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti Komisia navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v celej výške s cieľom doplniť platobné rozpočtové prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2014 nad rámec stropu platieb;

D.  keďže Rada nesúhlasí s výkladom Európskeho parlamentu a Komisie, že suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, mobilizovaná v roku 2014 na osobitné nástroje stanovené v nariadení o VFR, by sa mala započítať mimo stropu platieb, čím ostáva rezerva vo výške 711 miliónov EUR, ktorá sa má vyčerpať pred tým, ako sa použije rezerva na nepredvídané udalosti; keďže tak ostáva otvorené rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu by sa suma 350 miliónov EUR mala započítať oproti rezervám VFR na platby za tento alebo budúce rozpočtové roky;

E.  keďže sa v rámci rokovaní o rozpočtovom balíku na roky 2014 – 2015 dohodlo, že sa zmobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR, t. j. 3 168,2 milióna EUR;

F.  keďže nie je pravdepodobné, že by sa touto mobilizáciou udržateľným spôsobom vyriešil nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, ku ktorému došlo v poslednom čase, a rastúce množstvo nesplatených záväzkov, ale sa ňou skôr len obmedzí nárast neuhradených žiadostí o platbu, ktoré sa prenesú do ďalšieho roka a ktorých objem sa od roku 2010 každý rok zvýšil o viac ako 50 %;

G.  keďže financovanie tejto mobilizácie bude zhodou okolností možné prakticky bez toho, aby tým pre národné rozpočty vznikli náklady, a to vďaka neočakávaným dodatočným príjmom v roku 2014;

H.  keďže mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 navyše nemá za následok žiadne zvýšenie celkového stropu platieb (908 miliárd EUR v cenách z roku 2011) VFR na roky 2014 – 2020, ako sa jasne stanovuje v článku 13 ods. 4 nariadenia o VFR, pretože sa započíta oproti rezervám budúcich rozpočtových rokov, ako sa stanovuje v článku 13 ods. 3 nariadenia o VFR;

1.  súhlasí s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014 v podobe uvedenej v prílohe;

2.  zdôrazňuje, že mobilizácia tohto nástroja, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia o VFR, opäť svedčí o zásadnej potrebe zvyšovania pružnosti rozpočtu Únie;

3.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/435.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia