Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2036(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0069/2014

Indgivne tekster :

A8-0069/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0089

Vedtagne tekster
PDF 237kWORD 55k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–  der henviser til Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger (fælles erklæring af 12. november 2013), som der blev opnået enighed om den 12. november 2013(3), samt Europa-Parlamentets og Kommissionens erklæring om betalingsbevillinger, som vedtaget i de samme fælles konklusioner,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen)(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5) (IIA),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Kommissionen den 28. maj 2014 (COM(2014)0329),

–  der henviser til Kommissionens forslag om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014, vedtaget den 28. maj 2014 (COM(2014)0328),

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Parlamentet den samme dag (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til skrivelse fra Udviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til skrivelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0069/2014),

A.  der henviser til, at der i forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3/2014 til det almindelige budget for 2014, som oprindelig forelagt af Kommissionen, foreslås en opjustering af såvel overslaget over indtægter fra bøder og sanktioner og andre indtægter med 1 568 mio. EUR som af betalingsbevillingerne med 4 738 mio. EUR under udgiftsområde 1a, 1b, 2 og 4 i den flerårige finansielle ramme (FFR) med henblik på at dække betalingsbehov indtil årets udgang ved at indfri tidligere indgåede og løbende forpligtelser;

B.  der henviser til, at gennemførelsen af FFR for 2014-2020 blev indledt med et enormt efterslæb i betalingerne, med ubetalte regninger til et samlet beløb på ca. 23 400 mio. EUR ved udgangen af 2013 alene for samhørighedspolitikken og med uindfriede forpligtelser i størrelsesordenen 221,7 mia. EUR ved udgangen af 2013, dvs. 41 000 mio. EUR over, hvad der oprindeligt var forudset, da FFR for 2007-2013 blev vedtaget;

C.  der henviser til, at ud af det samlede FÆB nr. 3/2014 skal kun 99 mio. EUR dække programmer for 2014-2020 under samhørighedspolitikken, og resten vedrører afslutningen af programmerne for 2007-2013 (3 296 mio. EUR) samt betalingsbehov fra andre udgiftsområder (1 340 mio. EUR);

D.  der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen forpligtede sig gennem den fælles erklæring af 12. november 2013 til at sikre, at Unionen har de finansielle midler til at dække sine retlige forpligtelser i 2014 ved at sikre en ordnet udvikling af betalinger og ved at benytte sig af de forskellige fleksibilitetsmekanismer, der indgår i FFR-forordningen, herunder artikel 13 (margenen til uforudsete udgifter);

E.  der henviser til, at nogle delegationer i Rådet gav udtryk for forbehold med hensyn til anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i FÆB nr. 3/2014, hvilket af Parlamentet betragtes som ubegrundet og i modstrid med ånden i FFR-forordningen og IIA;

1.  noterer sig FÆB nr. 3/2014 som foreslået af Kommissionen;

2.  tilslutter sig de fælles konklusioner, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014 med henblik på at godkende forhøjelser af betalingerne i 2014-budgettet på en række budgetposter op til et niveau på 4 246 mio. EUR, hvoraf 3 168 mio. EUR vil blive frigjort fra margenen til uforudsete udgifter for 2014;

3.  glæder sig nanvnlig over forhøjelserne af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a og udgiftsområde 4, der i vid udstrækning er bibeholdt i det endelige kompromis, der er gengivet i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

4.  glæder sig over stigningen i betalingsbevillingerne til udgiftsområde 1b, som generelt er det område, der primært er berørt af de manglende betalinger i EU-budgettet; mener imidlertid, at dette er det absolutte minimum til at dække de faktiske behov frem til slutningen af 2014, og at det ikke vil være tilstrækkeligt til at løse den tilbagevendende ophobning af ubetalte regninger, der er forværret siden 2010-budgettet; minder navnlig om, at størstedelen af regningerne under udgiftsområde 1b traditionelt forelægges af medlemsstaterne imod slutningen af hvert regnskabsår for at undgå eventuelle frigørelser som følge af anvendelse af N+2- og N+3-reglerne;

5.  støtter forslaget om at anvende margenen til uforudsete udgifter og understreger sin fortolkning af artikel 3, stk. 2, i FFR-forordningen, hvorefter betalingerne vedrørende særlige instrumenter skal opføres ud over lofterne; mener, at enhver anden fortolkning undergraver grundlaget for den politiske aftale om FFR for 2014-2020, nemlig den forståelse, at der bør gennemføres specifik og maksimal fleksibilitet for at sikre, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser;

6.  minder om, at vedtagelsen af FÆB nr. 3/2014, FÆB 4/2014, FÆB 6/2014 og FÆB 8/2014 vil mindske behovet for medlemsstaternes BNI-bidrag med EUR 8 688 mio. EUR, og at det derfor fuldt ud vil kompensere for de yderligere betalingsbehov, der er anmodet om i FÆB nr. 3/2014, som vedtaget i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
(3) Vedtagne tekster af 20. november 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik