Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2036(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0089

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 442kWORD 64k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών - Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (κοινή δήλωση της 12ης Νοεμβρίου 2013), όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 2013(3), καθώς και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα ίδια κοινά συμπεράσματα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) («κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5) («διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0329),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0328),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που ενέκριναν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0069/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2014 επί του γενικού προϋπολογισμού 2014 όπως παρουσιάστηκε αρχικά από την Επιτροπή, προτείνει να αυξηθούν τόσο οι προβλέψεις σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές καθώς και άλλα έσοδα κατά 1 568 εκατομμύρια EUR όσο και οι πιστώσεις πληρωμών κατά 4 738 εκατομμύρια EUR στους τομείς 1α, 1β, 2 και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σε πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από παρελθούσες και τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 23 400 εκατομμυρίων EUR περίπου στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221 700 εκατομμύρια EUR την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 41 000 εκατομμύρια EUR περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε το ΠΔΠ 2007-2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό ΣΔΠ αριθ. 3/2014, μόνο 99 εκατομμύρια EUR προορίζονται να καλύψουν προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, το υπόλοιπα ποσά αφορούν το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013 (3 296 εκατομμύρια EUR) και ανάγκες πληρωμών που απορρέουν από άλλους τομείς (1 340 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν μέσω της κοινής δήλωσης της 12ης Νοεμβρίου 2013 να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να καλύψει τις νομικές υποχρεώσεις της το 2014, διασφαλίζοντας την εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών και κάνοντας χρήση των διαφόρων μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13 (περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014, οι οποίες θεωρούνται από το Κοινοβούλιο αβάσιμες και ασύμβατες με το πνεύμα του κανονισμού για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή·

2.  επιδοκιμάζει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με στόχο να ενισχυθούν οι πληρωμές στον προϋπολογισμό του 2014 όσον αφορά ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού κατά 4 246 εκατομμύρια EUR, από τα οποία τα 3 168 εκατομμύρια EUR θα κινητοποιηθούν μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για τις αυξήσεις στις πιστώσεις πληρωμών των τομέων 1α και 4 του προϋπολογισμού, οι οποίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες στον τελικό συμβιβασμό που αποτυπώνεται στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

4.  επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 1β που είναι εκείνος που πλήττεται κατά κύριο λόγο από την έλλειψη πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης γενικά· θεωρεί ωστόσο ότι τα παραπάνω συνιστούν τις απολύτως στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την κάλυψη των σημερινών αναγκών έως τα τέλη του 2014 και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων φαινομένων χιονοστιβάδας που έχουν προκαλέσει οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση από τον προϋπολογισμό του 2010 και μετά· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι ο κύριος όγκος των τιμολογίων δυνάμει του τομέα 1β υποβάλλεται κατά κανόνα από τα κράτη μέλη προς το τέλος κάθε οικονομικού έτους με σκοπό να προληφθεί πιθανή αποδέσμευση πιστώσεων λόγω της εφαρμογής των κανόνων Ν+2 και Ν+3·

5.  υποστηρίζει την πρόταση για κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και υπογραμμίζει την ερμηνεία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές που σχετίζονται με τα ειδικά μέσα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια· πιστεύει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει τη βάση για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020, και συγκεκριμένα την ομόφωνη άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ειδική και μέγιστη ευελιξία, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση των ΣΔΠ αριθ. 3/2014, ΣΔΠ αριθ. 4/2014, ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και ΣΔΠ αριθ. 8/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 8 688 εκατομμύρια EUR και συνεπώς θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές που απορρέουν από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 20ής Νοεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου