Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2036(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0069/2014

Esitatud tekstid :

A8-0069/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0089

Vastuvõetud tekstid
PDF 215kWORD 53k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu)
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust maksete assigneeringute kohta (12. novembri 2013. aasta ühisavaldus), milles lepiti kokku 12. novembri 2013. aasta ühistes järeldustes(3), samuti Euroopa Parlamendi ja komisjoni avaldust maksete assigneeringute kohta, milles lepiti samuti kokku nimetatud ühistes järeldustes,

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus”),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5) (edaspidi „institutsioonidevaheline kokkulepe”),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2014, mille komisjon võttis vastu 28. mail 2014. aastal (COM(2014)0329),

–  võttes arvesse komisjoni 28. mai 2014. aasta ettepanekut ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta 2014. aastal (COM(2014)0328),

–  võttes arvesse ühiseid järeldusi, mille Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid heaks 8. detsembril 2014. aastal,

–  võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse arengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni kirja,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0069/2014),

A.  arvestades, et 2014. aasta üldeelarve kohta esitatud komisjoni algse paranduseelarve projektiga nr 3/2014 tehti ettepanek suurendada trahvidest ja rahalistest karistustest saadava tulu ning muu tulu prognoosi 1,568 miljardi euro võrra ning suurendada mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 1a, 1b, 2 ja 4 maksete assigneeringuid 4,738 miljardi euro võrra, et katta maksevajadused aasta lõpuni ning täita nii varasemad kui ka praegused kohustused;

B.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 täitmine algas tegemata maksete väga suure hulgaga – ainuüksi ühtekuuluvuspoliitikas oli maksmata arvete summa 2013. aasta lõpus ligikaudu 23,4 miljardit eurot ning täitmata kulukohustuste tase jõudis 2013. aasta lõpuks 221,7 miljardi euroni, mida on 41 miljardi euro võrra rohkem, kui mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 suhtes kokku leppimisel algselt ette nähti;

C.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2014 kogusummast on ainult 99 miljonit eurot nähtud ette 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide jaoks ning ülejäänud summa on seotud 2007.–2013. aasta programmide lõpetamisega (3,296 miljardit eurot) ja muude rubriikide maksevajadustega (1,34 miljardit eurot);

D.  arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtsid 12. novembri 2013. aasta ühisavaldusega kohustuse tagada, et liidul on piisavalt rahalisi vahendeid, et katta 2014. aastal oma õiguslikud kohustused, kaitstes maksete korrapärast edenemist ning omades võimalust kasutada mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduvaid paindlikkusmehhanisme, sh artiklit 13 (ettenägemata kulude varu);

E.  arvestades, et mõned nõukogu delegatsioonid väljendasid reservatsioone seoses ettenägemata kulude varu kasutamisega paranduseelarve projektis nr 3/2014, kuid Euroopa Parlament peab seda alusetuks mureks, mis on vastuolus mitmeaastase finantsraamistiku määruse ja institutsioonidevahelise kokkuleppe vaimuga;

1.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2014 teadmiseks;

2.  kiidab heaks ühised järeldused, milles Euroopa Parlament ja nõukogu 8. detsembril 2014. aastal kokku leppisid, et suurendada 2014. aasta eelarves makseid mitmel eelarvereal 4,246 miljardi euroni, kusjuures sellest summast 3,168 miljardit võetakse kasutusele 2014. aasta ettenägemata kulude varust;

3.  peab eriti kiiduväärseks rubriikide 1a ja 4 maksete assigneeringute suurendamist, mille kohased ettepanekud on 8. detsembri 2014. aasta ühistes järeldustes esitatud lõplikus kompromissis suurel määral säilitatud;

4.   peab kiiduväärseks maksete assigneeringute suurendamist rubriigis 1b, mis on põhiline osa liidu eelarvest, mida maksete assigneeringute puudujääk üldiselt puudutab; on sellegipoolest seisukohal, et see kujutab endast miinimumi, mille abil katta tegelikud vajadused 2014. aasta lõpuni, kuid et sellest ei piisa, et lahendada maksmata arvete kuhjumise probleem, mida esineb alates 2010. aasta eelarvest järjest rohkem; tuletab eelkõige meelde, et enamasti esitavad liikmesriigid suurema osa rubriigi 1b arveid finantsaasta lõpus, et vältida võimalikke kulukohustuste vabastamisi N + 2 ja N + 3 reeglite kohaldamise tõttu;

5.  toetab ettepanekut võtta kasutusele ettenägemata kulude varu ning juhib tähelepanu oma tõlgendusele mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 3 lõike 2 kohta (erivahenditega seotud makseid tuleb arvestada väljaspool ülemmäärasid); on veendunud, et mis tahes muu tõlgendus õõnestab mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 poliitilise kokkuleppe alust, nimelt arusaama, et selleks, et võimaldada liidul täita oma kohustused, tuleks rakendada konkreetset ja võimalikult suurt paindlikkust;

6.  tuletab meelde, et kui paranduseelarve projektid nr 3/2014, 4/2014, 6/2014 ja 8/2014 vastu võetakse, vähenevad liikmesriikide poolt liidu eelarvesse kantavad kogurahvatulul põhinevad maksed kokku 8,688 miljardi euro võrra ning seega kompenseeritakse täielikult paranduseelarve projektis 3/2014 osutatud täiendavad maksevajadused, nagu on kokku lepitud 8. detsembri 2014. aasta ühistes järeldustes;

7.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, 20. november 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(6) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika