Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2036(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0069/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0069/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0089

Hyväksytyt tekstit
PDF 216kWORD 53k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–  ottaa huomioon parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman maksumäärärahoista (12. marraskuuta 2013 annettu yhteinen lausuma), sellaisena kuin se on hyväksyttynä 12. marraskuuta 2013 annetuissa yhteisissä päätelmissä(3), sekä Euroopan parlamentin ja komission lausuman maksumäärärahoista, sellaisena kuin se on hyväksyttynä kyseisissä yhteisissä päätelmissä,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(6),

–  ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (COM(2014)0329),

–  ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 2014 antaman ehdotuksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2014 (COM(2014)0328),

–  ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 hyväksymät yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0069/2014),

A.  ottaa huomioon, että komission alun perin antamassa lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 varainhoitovuoden 2014 yleiseen talousarvioon ehdotettiin, että sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavia tuloja ja muita tuloja koskevaa ennustetta kasvatetaan 1 568 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja lisätään 4 738 miljoonalla eurolla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2 ja 4, jotta katettaisiin rahoitustarpeet vuoden loppuun asti ja täytettäisiin näin aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat velvoitteet;

B.  huomauttaa, että vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon alkaessa maksattamatta olevia maksumäärärahoja oli kertynyt valtavasti, sillä vuoden 2013 lopussa yksin koheesiopolitiikan laskuja oli rästissä noin 23,4 miljardia euroa ja maksattamatta olevia sitoumuksia 221,7 miljardia euroa eli 41 miljardia euroa enemmän kuin vuosia 2007–2013 koskevaa monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä oli alun perin arvioitu;

C.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 kokonaismäärästä vain 99 miljoonaa euroa on tarkoitettu koheesiopolitiikan ohjelmiin kaudella 2014–2020 ja loppuosa liittyy kauden 2007–2013 ohjelmien loppuunsaattamiseen (3,296 miljardia euroa) ja muista otsakkeista johtuviin maksutarpeisiin (1,34 miljardia euroa);

D.  toteaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuivat 12. marraskuuta 2013 annetussa yhteisessä lausumassa huolehtimaan siitä, että unionin käytettävissä on varoja, joiden avulla se voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa vuonna 2014, varmistamalla maksumäärärahojen hallitun kehityksen ja käyttämällä tarvittaessa monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen, muun muassa sen 13 artiklaan (ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara), sisältyviä eri joustovälineitä;

E.  huomauttaa, että jotkin neuvoston valtuuskunnat suhtautuivat varauksellisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöön lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014, mitä parlamentti pitää perusteettomana huolenaiheena sekä rahoituskehysasetuksen ja toimielinten välisen sopimuksen hengen vastaisena;

1.  panee merkille komission ehdottaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2014;

2.  kannattaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 sopimia yhteisiä päätelmiä, joilla pyritään lisäämään vuoden 2014 talousarvion eräiden budjettikohtien maksuja 4 246 miljoonaan euroon, josta otetaan käyttöön 3 168 miljoonaa euroa vuotta 2014 koskevan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran avulla;

3.  pitää myönteisenä erityisesti lisäystä otsakkeen 1 a ja 4 maksumäärärahoihin, jotka on jätetty pitkälti ennalleen 8. joulukuuta 2014 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä kuvatussa lopullisessa kompromississa;

4.  pitää myönteisenä, että maksumäärärahoja lisätään otsakkeessa 1 b, jossa koko unionin yleisestä talousarviosta maksumäärärahojen vaje on erityisen suuri; katsoo kuitenkin, että tämä on vähimmäismäärä, joka juuri ja juuri riittää kattamaan tosiasialliset tarpeet vuoden 2014 loppuun saakka, mutta ei riitä ratkaisemaan lumipalloefektiä, jossa maksamatta olevien laskujen määrä on kasvanut jatkuvasti vuoden 2010 talousarviosta alkaen; muistuttaa erityisesti, että jäsenvaltiot ovat esittäneet perinteisesti kunkin varainhoitovuoden lopussa monia otsakkeeseen 1 b liittyviä laskuja estääkseen sen, että määrärahasitoumuksia puretaan N+2- ja N+3 -sääntöjen nojalla;

5.  tukee ehdotusta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta ja korostaa rahoituskehysasetuksen 3 artiklan 2 kohtaa koskevaa tulkintaansa, jonka mukaan erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksumäärärahat on laskettava enimmäismäärien lisäksi; katsoo, että mikä tahansa muu tulkinta horjuttaa vuosia 2014–2020 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetun poliittisen sopimuksen perustaa eli yhteisymmärrystä siitä, että olisi sovellettava erityistä ja mahdollisimman suurta joustavuutta, jotta unioni voi täyttää velvoitteensa;

6.  muistuttaa, että lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, 4/2014, 6/2014 ja 8/2014 hyväksymisellä vähennetään jäsenvaltioiden bruttokansantuloon (BKTL) perustuvien maksuosuuksien osuutta unionin talousarviosta yhteensä 8 688 miljoonalla eurolla, millä kompensoidaan siten kokonaan uudet maksutarpeet, jotka tuotiin esille lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014, kuten 8. joulukuuta 2014 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä on sovittu;

7.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2014;

8.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, 20. marraskuuta 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö