Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2036(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0089

Usvojeni tekstovi
PDF 293kWORD 61k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova – odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja (zajednička izjava od 12. studenog 2013.), prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 12. studenog 2013.(3), kao i izjavu Parlamenta i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja, prema dogovoru iz istih zajedničkih zaključaka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(4) („Uredba o VFO-u”),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5) („MIS”),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 koji je Komisija usvojila 28. svibnja 2014. (COM(2014)0329),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2014., usvojen 28. svibnja 2014. (COM(2014)0328),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16740/2014 – C8-0288/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0069/2014),

A.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 općeg proračuna za 2014., kao što ga je izvorno predstavila Komisija, predlaže da se povećaju i predviđanja prihoda od novčanih kazni, ugovornih kazni te drugih prihoda za 1 568 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 4 738 milijuna EUR za naslove 1.a, 1.b, 2. i 4. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), u cilju zadovoljenja potreba plaćanja do kraja godine podmirivanjem obveza koje proizlaze iz prošlih i aktualnih preuzetih obveza;

B.  budući da je provedba VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. započela golemim zaostacima u plaćanjima, s neplaćenim računima koji su samo za kohezijsku politiku na kraju 2013. iznosili otprilike 23 400 milijuna EUR te razinom nepodmirenih obveza koja je na kraju 2013. iznosila 221 700 milijuna EUR, odnosno 41 000 milijuna EUR više nego što je prvotno predviđeno kada je postignut sporazum o VFO-u za razdoblje od 2007. do 2013.;

C.  budući da je od ukupnog iznosa nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 samo 99 milijuna EUR namijenjeno pokrivanju troškova programa u okviru kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020., dok se ostatak odnosi na zaključenje programa za razdoblje od 2007. do 2013. (3 296 milijuna EUR) i plaćanja povezanih s drugim naslovima (1 340 milijuna EUR);

D.  budući da su se Parlament, Vijeće i Komisija zajedničkom izjavom od 12. studenog 2013. obvezali da će se pobrinuti da Unija raspolaže financijskim sredstvima potrebnima za ispunjenje svojih pravnih obveza u 2014., i to osiguranjem urednog kretanja plaćanja i primjenom različitih mehanizama fleksibilnosti obuhvaćenih Uredbom o VFO-u, uključujući članak 13. (pričuva za nepredviđene izdatke);

E.  budući da su određena izaslanstva u Vijeću izrazila suzdržanost kad je riječ o upotrebi pričuve za nepredviđene izdatke u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014, dok Parlament njihovu zabrinutost smatra neosnovanom i u suprotnosti s duhom Uredbe o VFO-u i MIS-a;

1.  uzima u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 kako ga je predložila Komisija;

2.  podržava zajedničke zaključke Parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2014. u cilju osiguranja povećanja plaćanja u proračunu za 2014. za niz proračunskih linija do razine od 4 246 milijuna EUR, od čega će se 3 168 milijuna EUR mobilizirati iz pričuve za nepredviđene izdatke za 2014.;

3.  posebno pozdravlja povećanja u odobrenim sredstvima za plaćanja za naslove 1.a i 4., koja su u velikoj mjeri ostala nepromijenjena u konačnom kompromisu koji je naveden u zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

4.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za plaćanja u naslovu 1.b, koji je glavno područje pogođeno nedostatkom sredstava za plaćanja u proračunu Unije općenito; to ipak smatra minimumom kojim će se pokriti trenutačne potrebe do kraja 2014., ali neće biti dovoljno da se stane na kraj sve većoj količini neplaćenih računa čiji iznos raste još od proračuna za 2010.; posebno podsjeća na to da države članice većinu računa pod naslovom 1.b uobičajeno predaju prema kraju svake financijske godine kako bi se spriječili mogući opozivi odobrenih sredstava zbog primjene pravila N+2 i N+3;

5.  podržava prijedlog za mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke i ističe svoje tumačenje članka 3. stavka 2. Uredbe o VFO-u prema kojem plaćanja povezana s posebnim instrumentima moraju premašiti gornje granice; vjeruje da bilo kakvo drugo tumačenje ugrožava temelj političkog sporazuma oko VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020., to jest smatra da treba primijeniti posebnu i maksimalnu fleksibilnost kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje obveze;

6.  podsjeća na to da će se donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014, br. 6/2014 i br. 8/2014 za 8 688 milijuna EUR smanjiti udio doprinosa država članica na temelju BND-a u proračun Unije i time potpuno nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima koje se traže u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012.., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi od 20. studenog 2013., P7_TA(2013)0472.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 163, 23.6.2007.., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti