Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2036(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0089

Elfogadott szövegek
PDF 228kWORD 62k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala személyzetének létszáma
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz – Bizottság (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a Parlament, a Tanács és a Bizottság a kifizetési előirányzatokról szóló (2013. november 12-i) együttes nyilatkozatára, amely a 2013. november 12-i együttes következtetésekben(3) képezte megállapodás tárgyát, akárcsak az Európai Parlament és a Bizottság kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatára, amelyről ugyanezekben az együttes következtetésekben állapodtak meg,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4) („MFF rendelet”),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(6),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. május 28-án benyújtott, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

–  tekintettel a rendkívüli tartalék 2014-es igénybevételéről a Bizottság által 2014. május 28-án elfogadott javaslatra (COM(2014)0328),

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott, és a Parlamentnek ugyanezen a napon megküldött 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság levelére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0069/2014),

A.  mivel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság által ismertetett eredeti formájában mind a büntetésekből és szankciókból származó bevételek, illetve a más bevételek előjelzéseinek 1 568 millió euróval való való növelését, mind pedig a kifizetési előirányzatok 4 738 millió euróval történő növelésére tett javaslatot a többéves pénzügyi keret 1a, 1b, 2. és 4. fejezetében, azzal a szándékkal, hogy a kifizetési igényeknek az év végéig eleget lehessen tenni a múltbeli és a jelenlegi kötelezettségvállalásokból származó kötelezettségek fedezése révén;

B.  mivel a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (MFF) végrehajtása a kifizetések tekintetében hatalmas elmaradással kezdődött, 2013 végén csak a kohéziós politikára vonatkozó kifizetetlen számlák elérték a 23 400 millió eurót, a fennálló kötelezettségvállalások szintje pedig 2013 végén 221,7 milliárd euró volt, azaz 41 000 millió euróval több a 2007–2013-as MFF-ről kötött megállapodás idején eltervezett összegnél;

C.  mivel a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő teljes összegből csak 99 millió eurót szántak a kohéziós politikával kapcsolatos, 2014–2020 közötti programok fedezésére, míg a maradék összeg a 2007–2013-as programok lezárására (3 296 millió euró) vonatkozik, illetve más fejezetek alatti kifizetési igényekre (1 340 millió euró);

D.  mivel a Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2013. november 12-i együttes nyilatkozatban elkötelezte magát annak biztosítására, hogy az Uniónak legyen rendelkezésre álló pénzügyi eszköze a 2014-es törvényes kötelezettségeinek való elégtételre, azáltal, hogy fenntartja a kifizetések rendezett előrehaladását és a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben szereplő különféle rugalmassági eszközökhöz, köztük a 13. cikkhez (a rendkívüli tartalékhoz) folyamodik;

E.  mivel a Tanácsban egyes küldöttségek fenntartásaiknak adtak hangot a rendkívüli tartaléknak a 3/2014-es költségvetés-módosítási tervezet céljára történő használatát illetően, amit a Parlament alaptalan és a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet, illetve az intézményközi megállapodás szellemével ellentétes aggodalomnak tekint;

1.  tudomásul veszi a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által javasolt formájában;

2.  támogatja a Parlament és a Tanács 2014. december 8-i megállapodásának tárgyát képező együttes következtetéseket azzal a céllal, hogy a 2014-es költségvetésben számos költségvetési sorban a kifizetések megerősítést kapjanak egészen 4 246 millió eurós szintig, amelyből 3 168 millió euró a rendkívüli tartalék révén kerül mozgósításra 2014-re;

3.  örömmel fogadja a kifizetési előirányzatok növelését, különösen az 1a és a 4. fejezet esetében, amelyeket nagy mértékben megőriztek a 2014. december 8-i együttes következtetésekben leírt végleges kompromisszumban;

4.  örömmel veszi tudomásul a kifizetési előirányzatok növelését az 1b. fejezet alatt, amely általában az uniós költségvetés azon területe, amelyet leginkább érint a kifizetési előirányzatok elégtelensége; mindazonáltal úgy véli, hogy ez a tényleges igények 2014 végéig történő fedezésére éppen hogy elegendő, és nem lesz elég a kifizetetlen számlák miatt a 2010-es költségvetés óta vissza-visszatérő, növekvő hógolyóhatás megelőzésére; különösen arra emlékeztet, hogy az 1b. fejezet alatti számlák tömegét a tagállamok szokás szerint az egyes költségvetési évek vége fele nyújtják be, hogy megelőzzék az N+2 és az N+3 szabályok alkalmazásával járó esetleges (kötelezettségvállalás-)visszavonásokat;

5.  támogatja a rendkívüli tartalék igénybevételére vonatkozó javaslatot, és hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 3. cikkének (2) bekezdését úgy értelmezi, hogy a különleges eszközökre vonatkozó kifizetéseket a felső határértékek felett kell számolni; úgy véli, hogy minden már értelmezés aláaknázná a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozó politikai megállapodás alapját, konkrétan azt az egyetértést, hogy specifikus és maximális rugalmasságra van szükség, ahhoz, hogy az Unió eleget tehessen kötelességeinek;

6.  emlékeztet a 3/2014., 4/2014.,6/2014. és 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetek elfogadására, amelyek összesen 8 688 millió euróval csökkenti k a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulást, és így teljes mértékben kompenzálják majd a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.  jóváhagyja a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) A 2013. november 20-án elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0472.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(6) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat