Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2036(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0069/2014

Pateikti tekstai :

A8-0069/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0089

Priimti tekstai
PDF 299kWORD 63k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų (2013 m. lapkričio 12 d. bendras pareiškimas), dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose(3), taip pat į Europos Parlamento ir Komisijos pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta tose pačiose bendrose išvadose,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5) (TIS),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014)0329),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2014 m., priimtą 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014)0328),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, kurias 2014 m. gruodžio 8 d. patvirtino Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0069/2014),

A.  kadangi 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 3/2014 projekte, kaip ir pradiniame Komisijos pasiūlyme, siekiant iki metų pabaigos patenkinti mokėjimų poreikius įgyvendinant su ankstesniais ir dabartiniais įsipareigojimais susijusias pareigas, pasiūlyta daugiametės finansinės programos (DFP) 1a, 1b, 2, ir 4 išlaidų kategorijose 1 568 mln. EUR didinti prognozes dėl pajamų iš baudų ir nuobaudų bei kitų įplaukų ir 4 738 mln. EUR didinti mokėjimų asignavimus;

B.  kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23 400 mln. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis 2013 m. pabaigoje siekė 221 700 mln. EUR, t. y. 41 000 mln. EUR daugiau, negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP;

C.  kadangi iš viso Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte tik 99 mln. EUR numatyti 2014–2020 m. sanglaudos politikos programoms finansuoti, o likusi suma susijusi su 2007–2013 m. programų užbaigimu (3 296 mln. EUR) ir mokėjimų poreikiais pagal kitas išlaidų kategorijas (1 340 mln. EUR);

D.  kadangi Parlamentas, Taryba ir Komisija 2013 m. lapkričio 12 d. bendrame pareiškime įsipareigojo užtikrinti, kad Sąjunga turėtų finansinių išteklių savo 2014 m. teisiniams įsipareigojimams padengti garantuojant, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir pasinaudojant įvairiais DFP reglamente, įskaitant 13 straipsnį (nenumatytų atvejų rezervas), numatytais lankstumo mechanizmais;

E.  kadangi kai kurios delegacijos Taryboje pareiškė abejonių dėl nenumatytų atvejų rezervo naudojimo TB Nr. 3/2014 projekte, tačiau Parlamentas mano, kad tai nepagrįstas nuogąstavimas, prieštaraujantis DFP reglamento ir TIS esmei;

1.  atkreipia dėmesį į TB Nr. 3/2014 projektą, kurį pateikė Komisija;

2.  pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, siekdami iki 4 246 mln. EUR padidinti 2014 m. biudžeto daugelio biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus, iš kurių 3 168 mln. EUR bus panaudoti per 2014 m. Nenumatytų atvejų rezervą;

3.  itin palankiai vertina tai, kad buvo padidinti mokėjimų asignavimai 1a ir 4 išlaidų kategorijoms ir kad jie buvo išlaikyti galutiniame kompromisiniame variante, kuris atsispindi 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

4.  palankiai vertina mokėjimų asignavimų padidinimą 1b išlaidų kategorijoje, srityje, kuriai mokėjimų asignavimų trūkumas bendrame Sąjungos biudžete daro didžiausią poveikį; vis dėlto mano, kad tai yra visiškas minimumas dabartiniams poreikiams iki 2014 m. pabaigos patenkinti ir jo neužteks pasikartojančiam neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės efekto, kuris didėja nuo 2010 m. biudžeto, problemai išspręsti; visų pirma primena, kad valstybės narės didžiąją sąskaitų faktūrų pagal 1b išlaidų kategoriją dalį paprastai pateikia kiekvienų finansinių metų pabaigoje siekdamos užkirsti kelią galimiems įsipareigojimų panaikinimams dėl N+2 ir N+3 taisyklių taikymo;

5.  pritaria pasiūlymui mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas ir atkreipia dėmesį į savo DFP reglamento 3 straipsnio 2 dalies aiškinimą, kad su specialiomis priemonėmis susiję mokėjimai turi būti skaičiuojami virš viršutinių ribų; mano, kad bet koks kitas aiškinimas pažeistų politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP pagrindą, ypač susitarimą, kad siekiant, jog Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, turėtų būti įgyvendinamas specialus ir didžiausias galimas lankstumas;

6.  primena, kad priėmus TB Nr. 3/2014, TB Nr. 4/2014, TB Nr. 6/2014 ir TB Nr. 8/2014 projektus valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašo į ES biudžetą dalis bendrai sumažės 8 688 mln. ir bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, išdėstyti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) 2013 m. lapkričio 20 d. priimti tekstai, P7_TA(2013)0472.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika