Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2036(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0069/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0069/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0089

Pieņemtie teksti
PDF 297kWORD 62k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, III iedaļa — Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(1) atcelšanu un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–  ņemot vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām (2013. gada 12. novembra kopīgais paziņojums), par ko vienošanās tika panākta 2013. gada 12. novembra kopīgajos secinājumos(3), kā arī Eiropas Parlamenta un Komisijas paziņojumu par maksājumu apropriācijām, par ko vienošanās tika panākta minētajos secinājumos,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4) (turpmāk „DFS regula”),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5) (turpmāk „Iestāžu nolīgums”),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(6),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 28. maijā (COM(2014)0329),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 28. maijā pieņemto priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2014. gadā (COM(2014)0328),

–  ņemot vērā kopīgos secinājumus, kurus Parlaments un Padome apstiprināja 2014. gada 8. decembrī,

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0069/2014),

A.  tā kā Komisijas sākotnēji iesniegtajā 2014. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā ierosināts palielināt ieņēmumu prognozes par EUR 1 568 miljoniem gan attiecībā uz ieņēmumiem, kas tiek gūti no naudas sodiem un sankcijām, gan citiem ieņēmumiem, kā arī par EUR 4 738 miljoniem attiecībā uz maksājumu apropriācijām daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a, 1.b, 2. un 4. izdevumu kategorijā, lai apmierinātu vajadzības maksājumu veikšanai līdz gada beigām, sedzot saistības, kas izriet no iepriekšējām un pašreizējām saistībām;

B.  tā kā, sākot īstenot DFS 2014.–2020. gadam, neizpildīto maksājumu apmērs bija milzīgs, nesamaksāto rēķinu apmēram līdz 2013. gada beigām kohēzijas politikas jomā vien sasniedzot aptuveni EUR 23 400 miljonus un neizpildīto saistību (RAL) līmenim tajā pašā laikā sasniedzot EUR 221 700 miljonus, t. i., par EUR 41 000 miljonu vairāk, nekā tika paredzēts, vienojoties par DFS 2007.–2013. gadam;

C.  tā kā no kopējās budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā paredzētās summas tikai EUR 99 miljoni ir paredzēti 2014.–2020. gada programmu finansēšanai kohēzijas politikas ietvaros, bet atlikums — 2007.–2013. gada programmu pabeigšanai (EUR 3 296 miljoni), kā arī maksājumu vajadzībām, kas radušās saistībā ar citām izdevumu kategorijām (EUR 1 340 miljoni);

D.  tā kā Parlaments, Padome un Komisija 2013. gada 12. novembra kopīgajā paziņojumā apņēmās nodrošināt, lai Savienībai būtu pieejami finanšu līdzekļi tās juridisko saistību segšanai 2014. gadā, nodrošinot secīgu maksājumu veikšanu un izmantojot DFS iekļautos dažādos elastības mehānismus, tostarp 13. pantu (neparedzēto izdevumu rezervi);

E.  tā kā dažas delegācijas Padomē izteica atrunas par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā, bet Parlaments šīs bažas uzskata par nepamatotām un pretrunā DFS regulas un Iestāžu nolīguma garam,

1.  pieņem zināšanai Komisijas ierosināto budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu;

2.  atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai 2014. gada budžetā nodrošinātu maksājumu apropriāciju palielinājumu vairākās budžeta pozīcijās līdz summai EUR 4 246 miljonu apmērā, no kuriem EUR 3 168 miljoni tiks izmantoti no neparedzēto izdevumu rezerves 2014. gadam;

3.  īpaši atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu 1.a un 4. izdevumu kategorijai, kas lielā mērā ir saglabāts tāds, par kuru vienojās 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos izklāstītajā galīgajā kompromisā;

4.  atzinīgi vērtē maksājumu apropriāciju palielinājumu 1.b izdevumu kategorijā, kas, kopumā vērtējot, ir Savienības budžeta joma, kuru visvairāk skāris maksājumu trūkums; tomēr uzskata, ka šie priekšlikumi paredz tikai absolūtu minimumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pašreizējās vajadzības līdz 2014. gada beigām, bet tas nebūs pietiekams, lai novērstu periodiski vērojamo lavīnas efektu attiecībā uz nesamaksātajiem rēķiniem, kurš kopš 2010. gada budžeta arvien palielinās; jo īpaši atgādina, ka parasti dalībvalstis lielu daļu rēķinu1.b kategorijā iesniedz katra finanšu gada beigās, lai izvairītos no iespējamas saistību atcelšanas, piemērojot N+2 un N+3 noteikumus;

5.  atbalsta priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu un uzsver savu DFS regulas 3. panta 2. punkta interpretāciju, proti, maksājumi, kas saistīti ar īpašiem instrumentiem, ir jāiekļauj, pārsniedzot maksimālo apjomu; uzskata, ka jebkura cita interpretācija apdraud par 2014.–2020. gada DFS panāktās politiskās vienošanās pamatprincipu, proti, pārliecību, ka ir jāīsteno īpaši un maksimāli elastīga pieeja, lai Savienība varētu izpildīt savas saistības;

6.  atgādina, ka budžeta grozījuma Nr. 3/2014, Nr. 4/2014, Nr. 6/2014 un Nr. 8/2014 projektu pieņemšana samazinās uz NKI balstīto dalībvalstu iemaksu Savienības budžetā kopumā par EUR 8 688 miljoniem un tādējādi saskaņā ar vienošanos 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos pilnībā kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā;

7.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu;

8.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.
(3) 2013. gada 20. novembrī pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0472.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(6) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika