Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2036(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2014

Predkladané texty :

A8-0069/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0089

Prijaté texty
PDF 230kWORD 62k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch (spoločné vyhlásenie z 12. novembra 2013), ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3), ako aj vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako bolo dohodnuté v tých istých spoločných záveroch,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) (MID),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý Komisia prijala 28. mája 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na návrh Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 prijatý 28. mája 2014 (COM(2014)0328),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na list Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0069/2014),

A.  keďže v návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014, ktorý pôvodne predložila Komisia, sa navrhuje zvýšiť očakávaný výnos z pokút a sankcií a ostatné príjmy o 1 568 mil. EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 4 738 mil. EUR v okruhoch 1a, 1b, 2 a 4 viacročného finančného rámca (VFR) s cieľom naplniť platobné potreby do konca roka pokrytím minulých a súčasných záväzkov;

B.  keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí len v oblasti politiky súdržnosti 23 400 miliónov EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221 700 miliónov EUR, t. j. o 41 000 miliónov EUR viac, ako bolo sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013;

C.  keďže z celkovej sumy uvedenej v NOR č. 3/2014 je na pokrytie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 určených iba 99 miliónov EUR a zvyšok sa týka uzavretia programov na obdobie 2007 – 2013 (3 296 miliónov EUR) a platobných potrieb vyplývajúcich z iných okruhov (1 340 miliónov EUR);

D.  keďže sa Európsky parlament, Rada a Komisia spoločným vyhlásením z 12. novembra 2013 zaviazali zabezpečiť, aby mala Únia k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich právnych záväzkov v roku 2014 zabezpečením riadneho uhrádzania platieb a uplatnením rôznych mechanizmov flexibility, ktoré sú zahrnuté v nariadení o VFR, vrátane článku 13 (rezerva na nepredvídané udalosti);

E.  keďže niektoré delegácie v Rade vyjadrili výhrady k použitiu rezervy na nepredvídané udalosti v NOR č. 3/2014, čo je podľa názoru Európskeho parlamentu neopodstatnené a v rozpore s duchom nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody;

1.  berie na vedomie NOR č. 3/2014, ako ho navrhla Komisia;

2.  schvaľuje spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014, ktorých cieľom je zvýšiť platby v rozpočte na rok 2014 v rade rozpočtových riadkov až na úroveň 4 246 miliónov EUR, z čoho 3 168 miliónov EUR bude uvoľnených z rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014;

3.  víta najmä zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a a 4, ktoré boli z veľkej časti zachované aj v konečnom kompromise uvedenom v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

4.  víta zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b, ktorý je hlavnou oblasťou poznačenou nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte Únie vo všeobecnosti; domnieva sa však, že je to úplné minimum potrebné na pokrytie skutočných potrieb do konca roku 2014 a nebude stačiť na odstránenie opakujúceho sa efektu snehovej gule v súvislosti s hromadením nevybavených platieb, ktorý sa stupňuje od rozpočtu na rok 2010; pripomína najmä to, že členské štáty tradične predkladajú väčšinu faktúr v rámci okruhu 1b na konci každého rozpočtového roka, aby sa zabránilo možnému zrušeniu viazanosti v dôsledku uplatňovania pravidiel N+2 a N+3;

5.  podporuje návrh na mobilizáciu prostriedkov z rezervy na nepredvídané udalosti a poukazuje na svoj výklad čl. 3 ods. 2 nariadenia o VFR, podľa ktorého musia byť platby týkajúce sa osobitných nástrojov započítané nad rámec stropov pre príslušné okruhy; je presvedčený o tom, že akýkoľvek iný výklad by podkopával základ politickej dohody o VFR na obdobie 2014 – 2020, konkrétne dohovor o tom, že na to, aby Únia mohla plniť svoje záväzky, je potrebné uplatňovať osobitnú a maximálnu flexibilitu;

6.  pripomína, že prijatím NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014 sa podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie na základe HND zníži celkovo o 8 688 miliónov EUR, takže bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platby, o ktoré sa žiada v NOR č. 3/2014 v súlade so spoločnými závermi z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 2/2014 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Prijaté texty z 20. novembra 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia