Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2036(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2014

Predložena besedila :

A8-0069/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0089

Sprejeta besedila
PDF 219kWORD 60k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kakor je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije o odobritvah plačil (skupna izjava z dne 12. novembra 2013), kakor je bila dogovorjena v skupnih sklepih 12. novembra 2013(3), pa tudi izjave Parlamenta in Komisije o odobritvah plačil, kakor je bila dogovorjena v istih skupnih sklepih,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Komisija sprejela 28. maja 2014 (COM(2014)0329),

–  ob upoštevanju predloga Komisije o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2014, sprejetega 28. maja 2014 (COM(2014)0328),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014;

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Parlamentu (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za razvoj,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0069/2014),

A.  ker so v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 za splošni proračun za leto 2014, kot ga je prvotno pripravila Komisija, napovedi prihodkov, ki izvirajo iz kazni in glob, ter drugih prihodkov večje za 1,568 milijarde EUR, odobritve plačil v razdelkih 1a, 1b, 2 in 4 večletnega finančnega okvira pa večje za 4,738 milijarde EUR, da bi zadostili plačilnim potrebam do konca leta za zaveze, ki izvirajo iz prejšnjih in sedanjih obveznosti;

B.  ker se je izvrševanje večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 začelo s precejšnjo zamudo pri plačilih, pri čemer so zgolj neporavnani računi za kohezijsko politiko konec leta 2013 znašali približno 23,4 milijarde EUR, raven neporavnanih obveznosti pa je v istem obdobju dosegla 221,7 milijarde EUR, kar je 41 milijard EUR več, kot je bilo predvideno ob dogovoru o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013;

C.  ker je od celotnega zneska v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 zgolj 99 milijonov EUR namenjenih kritju programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020, preostanek pa se nanaša na zaključitev programov iz obdobja 2007–2013 (3,296 milijarde EUR) in plačila v drugih razdelkih (1,34 milijarde EUR);

D.  ker so se Parlament, Svet in Komisija s skupno izjavo z dne 12. novembra 2013 zavezali, da bodo Uniji zagotovili finančna sredstva za kritje pravnih obveznosti v letu 2014, tako da bodo poskrbeli za nemoten potek plačil in se zatekli k različnim mehanizmom prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, vključno s členom 13 (varnostna rezerva);

E.  ker so nekatere delegacije v Svetu izrazile pridržke glede uporabe varnostne rezerve v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, ki pa so po mnenju Parlamenta neutemeljeni in v nasprotju z duhom uredbe o večletnem finančnem okviru in Medinstitucionalnega sporazuma;

1.  se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 3/2014, kakor ga je pripravila Komisija;

2.  se strinja s skupnimi sklepi, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da bi omogočila povečanje odobritev plačil v številnih postavkah proračuna za leto 2014 v skupnem znesku 4,246 milijarde EUR, od česar bo 3,168 milijarde EUR pridobljenih s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014;

3.  pozdravlja zlasti povečanje odobritev plačil v razdelkih 1a in 4, ki je bilo v končnem dogovoru, ki je osnova za skupne sklepe z dne 8. decembra 2014, skoraj v celoti ohranjeno;

4.  pozdravlja povečanje odobritev plačil v razdelku 1b, področju proračuna Unije, kjer je pomanjkanje denarja za izplačevanje najhujše; kljub temu meni, da je to zgolj minimum za kritje dejanskih potreb do konca leta 2014 in da znesek ne bo zadoščal za to, da bi preprečili ponovno kopičenje neporavnanih računov, ki se nabirajo že od proračuna za leto 2010; opozarja predvsem, da države članice večino računov iz razdelka 1b praviloma predložijo ob koncu posameznega proračunskega leta, da bi preprečile morebitno razveljavitev prevzetih obveznosti zaradi uporabe pravil N+2 in N+3;

5.  podpira predlog o sprostitvi varnostne rezerve in poudarja, da se po njegovem tolmačenju člena 3(2) uredbe o večletnem finančnem okviru zgornje meje ne smejo upoštevati pri plačilih, povezanih s posebnimi instrumenti; meni, da bi z drugačnim tolmačenjem spodkopali podlago političnega sporazuma o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, predvsem dogovor o tem, da je treba Uniji pri izpolnjevanju obveznosti omogočiti posebno in čim večjo prilagodljivost;

6.  opozarja, da bodo predlogi sprememb proračuna št. 3/2104, 4/2014, 6/2014 in 8/2014 prispevek držav članic na osnovi BND v proračun Unije zmanjšali za 8,688 milijarde EUR, s čimer bodo v celoti pokrite potrebe po dodatnih plačilih iz predloga spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(6) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov