Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2053(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2014

Внесени текстове :

A8-0076/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2014)0090

Приети текстове
PDF 439kWORD 59k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 — традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16741/2014 — C8-0290/2014 — 2014/2053(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приет от Комисията на 9 юли 2014 г. (COM(2014)0461),

—  като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, което Комисията представи на 16 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16741/2014 — C8-0290/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0076/2014),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2014 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите ДДС и брутен национален доход (БНД), включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и преразглеждане на прогнозата за други приходи, произтичащи от глоби, което води до промяна в равнището и разпределението на вноските в собствените ресурси на държавите членки в бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че ПКБ № 4/2014 също намалява бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR и предлага някои изменения на номенклатурата на Европейския фонд за регионално развитие, за да бъде отразено приетото правно основание;

В.  като има предвид, че този ПКБ е от съществено значение за избягването на недостиг на парични средства, който би могъл на доведе до дефицит при изпълнението през 2014 г.,

1.  Приема за сведение ПКБ № 4/2014, изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, който предвижда актуализация на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта) въз основа на най-добрите прогнозни оценки на Комисията и някои други събития, както и актуализация на прогнозата за други приходи, произтичащи от редица глоби, които са станали окончателни и следователно могат да бъдат записани в бюджета;

2.  Отбелязва, че прогнозираното намаление на ТСР с около 646,1 милиона евро и на собствените ресурси на база ДДС с 192,4 милиона евро се компенсира от горепосочените глоби в размер на общо 2 433 милиона евро, като по този начин механично се намалява необходимостта от допълнителни вноски на основа БНД с 1 594,5 милиона евро;

3.  Отбелязва, че ПКБ № 4/2014, включително писмо за внасяне на корекции № 1 към него, предвижда общо намаление на необходимостта от допълнителни собствени ресурси, главно поради записване в бюджета на глоби и лихви за закъснели плащания, които са станали окончателни и които възлизат на 2433 милиона евро;

4.  Отбелязва, че ПКБ № 4/2014 предлага намаление на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR поради забавяне на назначаването на новия Европейски надзорен орган по защита на данните и на помощник надзорник по защита на данните;

5.  Потвърждава съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с оглед одобряването на ПКБ № 4/2014 така, както е първоначално предложен от Комисията и изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1, с включване на бюджетните кредити за поети задължения от ПКБ № 6/2014, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и преразпределението на сумата от 248 460 EUR налични кредити за плащания, установени в бюджетния ред за Европейския надзорен орган за защита на данните в бюджетен ред 23 02 01 за хуманитарна помощ;

6.  Припомня, че приемането на този ПКБ ще намали необходимостта от допълнителни собствени ресурси за бюджета на Съюза с 2 433 милиона евро и следователно ще компенсира изцяло, заедно с по-малките дялове на вноските на база БНД от държавите членки в бюджета на Съюза, произтичащи от ПКБ № 3/2014, ПКБ № 6/2014 и ПКБ № 8/2014, необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, съгласно договореното в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ С 373, 20.12.2013 г, стр. 1.
(5) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност