Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2053(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0076/2014

Předložené texty :

A8-0076/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0090

Přijaté texty
PDF 362kWORD 57k
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č.  4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2014, který Komise přijala dne 9. července 2014 (COM(2014)0461),

–  s ohledem na návrh na změnu č. 1 k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, který Komise předložila dne 16. října 2014,

–  s ohledem na společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a postoupila Evropskému parlamentu dne týž den (16741/2014 – C8‑0290/2014 ),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0076/2014),

A.  vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2014 je revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (dále též „TVZ“, tj. cel a dávek z cukru) a základů DPH a hrubého národního důchodu (HND), revize rozpočtovaných oprav týkajících se Spojeného království a revize prognózy ostatních příjmů plynoucích z několika pokut, v důsledku čehož dochází ke změně ve výši a rozpisu příspěvků členských států z jejich vlastních zdrojů do rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že NOR č. 4/2014 také snižuje rozpočtové prostředky na závazky i platby pro evropského inspektora ochrany údajů o 248 460 EUR a navrhuje určité změny v nomenklatuře Evropského fondu pro regionální rozvoj, jimiž se promítne přijetí příslušného právního základu;

C.  vzhledem k tomu, že tento NOR je zcela nezbytný, nemá-li dojít k nedostatku hotovosti, který by mohl vést k nemožnosti čerpání prostředků v roce 2014;

1.  bere na vědomí NOR č. 4/2014, pozměněný návrhem na změnu č. 1 k NOR č. 4/2014, který upravuje prognózu tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru) na základě nejlepších odhadů Komise a některých dalších nových skutečností a dále upravuje prognózu dalších příjmů pocházejících ze série pokut, které nyní byly uvaleny s konečnou platností a mohou být tedy zapsány do rozpočtu;

2.  konstatuje, že snížení prognózy TVZ o přibližně 646,1 milionů EUR a snížení vlastních zdrojů založených na DPH o 192,4 milionů EUR je vykompenzováno výše uvedenými pokutami v úhrnné výši 2 433 milionů EUR, a tak se mechanicky snižuje potřeba dodatečných příspěvků na základě HND o 1 594,5 milionů EUR;

3.  konstatuje, že výsledkem NOR č. 4/2014, včetně návrhu na změnu č. 1 k němu, je celkové snížení požadavků na dodatečné vlastní zdroje, zejména v důsledku toho, že budou do rozpočtu zapsány pokuty a úroky z prodlení, které se staly právně vymahatelnými, ve výši 2 433 milionů EUR;

4.  konstatuje, že NOR č. 4/2014 navrhuje snížení prostředků na závazky i platby pro evropského inspektora ochrany údajů o 248 460 EUR z důvodu zpoždění při jmenování nového evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce;

5.  souhlasí se společnými závěry, na nichž se dohodly Parlament a Rada dne 8. prosince 2014 s cílem schválit NOR č. 4/2014 ve znění původně navrženém Komisí a pozměněném jejím návrhem na změnu č. 1 k NOR č. 4/2014, se zahrnutím prostředků na závazky z NOR č. 6/2014 v souvislosti s Evropským námořním a rybářským fondem a s rezervou pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a také s přesunem částky prostředků na platby ve výši 248 460 EUR, které jsou k dispozici, jak bylo zjištěno, v položce pro evropského inspektora ochrany údajů, do rozpočtové položky na humanitární pomoc, tj. 23 02 01;

6.  připomíná, že přijetím tohoto NOR se sníží potřeba dodatečných vlastních zdrojů pro rozpočet Unie o 2 433 milionů EUR, a tudíž společně se sníženými podíly příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND vyplývajícími z NOR č. 3/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014 bude plně kompenzovat dodatečné potřeby prostředků na platby, které jsou předmětem NOR č. 3/2014, jak bylo dohodnuto ve společných závěrech ze dne 8. prosince 2014;

7.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014;

8.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2014 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.12, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 20.02.14, s. 1.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.13, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí